סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בשירות כניסה באמצעות טביעת אצבע באפליקציות של לאומי קארד | לאומי קארד

תנאי שימוש בשירות כניסה באמצעות טביעת אצבע וזיהוי פנים באפליקציות של לאומי קארד

 

כללי

השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס לאומי קארד ו/או בית עסק בעל חשבון סליקה בלאומי קארד, באפליקציות לאומי קארד, הינו, בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של לאומי קארד, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בשירות הזיהוי הביומטרי.

שירות הזיהוי הביומטרי מתבסס על טביעות האצבע או תווי פניך המוגדרים במכשירך (כמפורט להלן), ויאפשר לך להיכנס ל"איזור האישי" באפליקציית לאומי קארד באמצעותה, כאמצעי הזדהות חלופי להקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך. הזדהות ביומטרית תאפשר לך להזדהות באופן מהיר באפליקציה, והיא תספק זיהוי טוב יותר שלך ושימוש בטוח יותר בשירותים, בכפוף לתנאי השימוש להלן (להלן: "השירות").

במכשירים מתוצרת חברת ("Apple Inc. ("Apple, השירות עושה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע (Touch ID) או במהגנון סריקת תווי הפנים (Face ID) של Apple , המשווק כיום במסגרת מערכת iOS הקיימת במכשירים שונים של מתוצרת Apple. המנגנונים Touch ID ו-Face ID מבצעים נעילה ביומטרית המאפשרת למשתמשים לעשות שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע/סריקת תווי הפנים שלהם המשולבים במכשירים המיוצרים על-ידי Apple לזיהוי מהיר שלהם, זאת על מנת להוסיף שכבת אבטחה נוספת למידע הנמצא על-גבי המכשיר. פרטים נוספים לגבי מנגנון Touch ID ניתן למצוא בקישור: https://support.apple.com/en-us/HT5949. פרטים נוספים על מנגנון Face ID ניתן למצוא בקישור: https://support.apple.com/en-us/HT208108.

במכשירים שונים המופעלים על-ידי מערכת ההפעלה Android, השירות עושה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע או של תווי הפנים, של יצרן המכשיר.

הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

​1.1. "האפליקציה" או "האפליקציות" - אפליקציות של לאומי קארד לטלפונים סלולאריים ומכשירים ניידים תומכים אחרים.

1.2. "המכשיר" – iPhone, iPad וכן כל מכשיר נייד אחר מתוצאת חברת Apple התומך בשירות Touch ID, מכשירים שונים המופעלים על-ידי מערכת ההפעלה Android הכוללים מנגנון סריקת טביעת אצבע ו/או סריקת תווי פנים, וכן כל מכשיר אחר אשר יתמוך בשירות זה בעתיד, שהנם ו/או שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירות הזיהוי הביומטרי וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

רישום ושימוש בשירות

2. לאחר הזדהות מוצלחת ל"איזור האישי" באפליקציה (באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך), תתבקש לאשר הזדהות וכניסה ל"איזור האישי" באמצעות טביעת אצבע.

3. באם טרם הגדרת את טביעת האצבע שלך, והנך מעוניין לעשות כן, תועבר למסך של מערכת ההפעלה של מכשירך, בו תתבקש להגדיר את טביעת האצבע שלך במערכת. לאחר שתגדיר את טביעת האצבע שלך (או במידה וכבר הגדרת בעבר את טביעת האצבע שלך במהלך הגדרת מערכת ההפעלה של מכשירך), בכל הגעה עתידית למסך ההזדהות ל"איזור האישי", תועבר למסך של מערכת ההפעלה, בו תתבקש להזדהות באמצעות טביעת האצבע שלך.

4. במידה וזיהוי טביעת האצבע או תווי הפנים שלך על-ידי מערכת ההפעלה של מכשירך תצליח, תתבצע כניסה ל"איזור האישי" באפליקציה, במקום שתצטרך להקליד את שם המשתמש והסיסמה שלך.
שים לב שלאחר מספר כישלונות בזיהוי טביעת האצבע שלך על-ידי מערכת ההפעלה של מכשירך, יוצג בפניך מסך ההזדהות הרגיל ל"איזור האישי" באפליקציה, ותתבקש להקליד את שם המשתמש והסיסמה שלך.

שים/י לב! לאחר הגדרת טביעת אצבע במכשירך, תתאפשר כניסה לאפליקציות, בנוסף לאמצעי הגישה הקיימים, גם באמצעות כל אחת מטביעות האצבע אשר הוגדרו במכשיר. לכן, טרם הרישום והשימוש בשירות, יש להסיר כל טביעת אצבע של אחרים ממכשירך. אי הסרת טביעות אצבע של אחרים ממכשירך תאפשר לבצע פעולות באמצעות האפליקציה, ותחשוף אותך לסיכונים הנלווים לכך. יש להקפיד כי מכשירך נמצא בכל עת בשימושך הבלעדי, ומוגן בקוד נעילה הידוע לך בלבד.

סיכונים ואחריות

5. לאומי קארד אינה שומרת את טביעת האצבע או תווי פנים שלך, כפי שהגדרת אותם במנגנון סריקת טביעת האצבע או תווי פנים במכשירך. טביעת האצבע ותווי הפנים שהגדרת, נשמרים על מכשירך, בלבד.

6. בכפוף לאמור בכל דין, לאומי קארד אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע או תווי הפנים במכשירך, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן (להלן: "נזקים"). ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לפעול בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

7. השימוש בשירות נחשב מהימן ובטוח, אולם אין וודאות מוחלטת כי לא ניתן להעתיק, בתנאים ובאמצעים מסוימים, את טביעת האצבע או תווי פנים שלך ממכשירך. כמו כן, השימוש בשירות מותנה בהתחייבותך כי טביעת האצבע או תווי פנים שהוגדרו על-ידיך במכשירך הינםה שלך בלבד, וכי לא תגדיר במכשירך טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שייכים לך, כל עוד הינך עושה שימוש באפליקציה. הפרה של האמור חושפת את חשבונך לסיכון של כניסה אליו של מי שאינם מורשים לכך.
באם הנך מעוניין להגדיר טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שייכים לך על מכשירך (או אם כבר מוגדרים טביעות אצבע או תווי פנים שאינם שייכים לכך על מכשירך), הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירות הזיהוי הביומטרי, ולהמשיך ולהזדהות ל"איזור האישי" באפליקציה באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך.

8. הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על מכשירך, ולפעול בהתאם להנחיות לאומי קארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך לאומי קארד. לאומי קארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את מכשירך או את סיסמתך לאחר, למעט מסירתם למורשים בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים.
בכל פעם שתחליף סיסמה, הכניסה הראשונה ל"איזור האישי" תתבצע באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך, ותידרש להסכים מחדש לשימוש בשירות.

9. בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה של מכשירך, יש לבצע החלפה מידית של סיסמתך (אשר תדרוש, כאמור, הסכמה מחודשת לשימוש בשירות).

10. בכל מקרה של העברת מכשירך לאדם אחר, עליך להתנתק מהאפליקציה, באמצעות תפריט "הגדרות", טרם העברת המכשיר לאדם אחר.

11. באפשרותך לבטל את שירות הזיהוי הביומטרי בכל עת, באמצעות כניסה לתפריט ה"הגדרות" באפליקציות. אם נרשמת לשירות בכמה מכשירים, עליך לחזור על פעולה זו בכל אחד מן המכשירים שבהם התקנת את השירות.

סמכות שיפוט

12. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.

13. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של לאומי קארד להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.