לידיעתך: לצורך התאמת התוכן שיוצג ברשת להעדפותיך האישיות, אנו משתמשים ב"עוגיות" . לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תקנון הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד | לאומי קארד

תקנון הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד

 

לתקנון תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים

1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1. "הארנק הדיגיטלי" – אפליקציה של לאומי קארד למכשירים תומכים.

1.2. "האתר" – (1) אתר אינטרנט המופעל על ידי חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ, שכתובתו www.lc-hatavot.co.il (או כל כתובת אחרת, עליה תודיע לאומי קארד), בו ניתן להזמין את ההטבות. מובהר, כי האתר הינו חיצוני לאתר לאומי קארד; (2) אתר לאומי קארד.

1.3. "אתר לאומי קארד" – אתר האינטרנט של לאומי קארד שכתובתו www.leumi-card.co.il.

1.4. "בתי עסק" – בתי העסק המעניקים את ההטבות, כולן או חלקן, ללקוחות ואשר מפורטים באתר לאומי קארד. לאומי קארד תהיה רשאית לשנות את רשימת בתי העסק המשתתפים בתכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

1.5. "ההטבות" – כמפורט בסעיף ‎2 להלן.

1.6. "כרטיס האשראי"/"הכרטיס" – כרטיס אשראי תקף ותקין מסוג "ויזה" או "מאסטרקארד", או כל כרטיס מסוג אחר, המונפק ע"י לאומי קארד בין בעצמה ובין בשיתוף עם אחרים. בהגדרת "כרטיס אשראי" לא יכללו הכרטיסים הבאים: כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס FREE, כרטיסי מתנה (Gift Card) למיניהם, כרטיסי ספק, כרטיסי רכש וכן כרטיסים נוספים עליהם תודיע לאומי קארד מעת לעת – כרטיסים אלה לא יקנו את הזכות להטבות.

1.7. "לקוח" – מחזיק הכרטיס, כהגדרתו לעיל. להסרת ספק, מובהר כי לקוח שבמועד בו יבקש לממש את ההטבות העומדות לזכותו ולא יהיה בידיו כרטיס תקף ותקין, לא יוכל לממש את ההטבות.

1.8. "מסלול מועדוני תעופה" – מועדון במסגרתו יוכלו לקוחות לצבור נקודות למועדוני תעופה ולהמירם לנקודות טיסה, כמפורט בסעיף ‎7 להלן.

1.9. "סל ההטבות" – סך כל ההטבות שהזמין הלקוח במועד מסוים.

1.10. "עסקה/ות" – רכישת מוצרים ו/או שירותים, שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי. עסקה אינה כוללת משיכות מזומן בארץ ובחו"ל (לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה, אם וככל שמשיכה כאמור אפשרית), ואינה כוללת חיובים וזיכויים בגין השימוש בכרטיס האשראי כמפורט: דמי כרטיס, דמי חבר מועדון, היטל שירותים מיובאים, עמלות, זיכויי ריבית וחיובי ריבית, הצמדות למדד או לשער מט"ח, הסבות ופירעון שוטף של עסקות, משיכות מזומן בכספומטים, מוצרי אשראי (כגון "הלוואה ברגע" וכיו"ב) והטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי לאומי קארד.
מובהר, כי ביטול עסקה יגרור לגריעת סכום העסקה וזאת במועד קליטת עסקת הביטול במערכות לאומי קארד.

1.11. "תכנית הפינוקים"/"התכנית" – תכנית שנועדה לזכות את הלקוחות המחזיקים בכרטיס, הזכאים להשתתף בתכנית, בהטבות שונות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. כללי

2.1 אתר האינטרנט הוקם על מנת להעמיד לרשות הלקוחות המחזיקים בכרטיסי האשראי, אפשרות ליהנות מהטבות שונות ובכלל זה את האפשרות לרכוש מוצרים ושירותים בהנחה.
מובהר, כי אתר האינטרנט המתופעל על ידי חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ הינו אתר חיצוני ללאומי קארד, המתופעל באחריותה של חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ.
כמו כן, ניתן ליהנות מהטבות שונות באתר לאומי קארד ובארנק הדיגיטלי.

2.2 הפעילות והקניה באתר ובארנק הדיגיטלי כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. הלקוח מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה.

2.3 רכישת שירות/מוצר ו/או הסתייעות בשירותי האתר ו/או בארנק הדיגיטלי מעידה על הסכמת הלקוח לתנאים הכלולים בתקנון זה.

3. ההטבות

3.1. במסגרת התכנית יהיו רשאים הלקוחות לרכוש את ההטבות הבאות, בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה:

3.1.1. "פינוקים" – רוכשים פריט/שירות אחד בבית העסק באמצעות האתר ב"מחיר מלא" ומקבלים פריט/שירות נוסף ללא תשלום (במחיר זהה או הזול מביניהם), כלומר "1+1".
לחלופין, תיתכנה הטבות של הנחה תמורת פינוק על מוצרים/שירותים מסוימים בבית העסק.

3.1.2. הטבות המסומנות כהטבות VIP תקפות לכרטיסי לאומי קארד WORLD ELITE ו- FIRST בלבד, או עבור כל סוג כרטיסים אחר שייקבע על ידי לאומי קארד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.1.3. "הטבות נוספות" – הטבות שונות אשר לא צוין לגביהן שהן תמורת פינוק. לאומי קארד תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או להוסיף על ההטבות הנ"ל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.2. כמו כן, תהיה רשאית לאומי קארד להתנות ו/או להוסיף על תנאי ההטבות דלעיל והכל בהתאם לפרסום הספציפי של ההטבות באתר לאומי קארד ו/או בארנק הדיגיטלי ו/או בכל אמצעי פרסום אחר.

3.3. מובהר, כי מלאי ההטבות מוגבל כפי שיוצג עבור כל הטבה בעת ההזמנה באתר.

4. הזמנת ההטבות ומימושן

4.1. כדי ליהנות מן ההטבה על הלקוח להזמין את ההטבה מראש באתר האינטרנט בכתובת המצוינת לעיל או בארנק הדיגיטלי. על הלקוח יהיה להזין פרטים מזהים, לרבות פרטי כרטיס האשראי. מובהר, כי לא ניתן להזמין את ההטבות בבתי העסק במועד הרכישה.

4.2. לאחר הזמנת ההטבה, תישלח ללקוח הודעת אישור לדואר האלקטרוני או לטלפון הסלולארי, בהתאם לשיקול דעתה של לאומי קארד.

4.3. ההטבה תירשם לזכות הלקוח, בהתאם לתעודת הזהות אשר הזין בעת הרישום וההזמנה. כדי לממש את ההטבה ייתכן שיידרש הלקוח להציג את הכרטיס שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, או כל כרטיס אשראי אחר של לאומי קארד בבית העסק, או לציין מראש שברשותו ההטבה, או להציג את תעודת הזהות שלו, או להציג הודעת SMS / דוא"ל בדבר ההטבה (קופון דיגיטאלי) כפי שיצוין באתר בנוגע להטבה הספציפית.

4.4. התשלום בגין ההטבה יבוצע בעת הזמנתה. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס האשראי של לאומי קארד בלבד. מובהר, כי במידה וההטבה ניתנת למימוש באמצעות קופון דיגיטאלי, התשלום בגינה יתבצע בעת מימוש הקופון.
היה וההטבה הנרכשת הינה בבית עסק שבו מקבל הלקוח הטבות אחרות שאינן קשורות בתוכנית (למשל, הנחת חבר מועדון), ללאומי קארד שיקול דעת בלעדי האם הלקוח יהיה זכאי לכפל הנחות ומבצעים בגין ההטבה הנרכשת.

4.5. לאומי קארד תהיה רשאית להציע ללקוחות מסוימים ו/או לקבוצת לקוחות מסוימת הטבות שונות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.6. לאומי קארד תהיה רשאית להודיע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי כרטיס מסוג מסוים ו/או לקוח מסוים ו/או קבוצת לקוחות מסוימים לא יהיו זכאים ליהנות מהתכנית ו/או מהטבות מסוימות ו/או תהיה זכאית ליהנות מהתכנית ו/או מהטבות מסוימות באופן חלקי.

4.7. ההטבות תהיינה ניתנות למימוש למשך מועד מסוים, כפי שיצוין עבור כל הטבה.
לתשומת ליבך – פינוק מסוג "1+1" הינו בתוקף למשך חודשיים, או כל פרק זמן אחר, בהתאם למועד הנקוב בטופס הזמנת הפינוק.
כעבור פרק הזמן הנקוב בטופס הזמנת הפינוק, פוקע תוקף הפינוק "1+1", ולא תוכל/י להשתמש בו (לא במוצר/שירות ששולם עבורו מחיר מלא, ולא במוצר/שירות שהתקבל ללא תשלום) או לקבל החזר כספי כלשהו בגין הסכום ששולם על-ידיך בעת רכישת הפינוק "1+1".

4.8. מימוש הטבות בקטגוריה של אטרקציות: כל ההטבות שהוזמנו בבית עסק בקטגוריה של אטרקציות בלבד תמומשנה בבת אחת באותו המועד (גם אם הוזמנו ונרכשו במועדים שונים).
לדוגמא, אם הזמין הלקוח שתי הטבות 1+1 תמורת פינוק של כרטיסי כניסה בבית עסק מסוים, בבואו לממש את ההטבה ינצל הלקוח 2 הפינוקים שצבר (ובסה"כ – 4 כרטיסי כניסה). לאומי קארד תהיה רשאית לקבוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי האמור בסעיף זה לא יחול בנוגע לסוגי הטבות מסוימים.
4.9. מובהר, כי מימוש ההטבות מותנה בהחזקת כרטיס אשראי של לאומי קארד תקף ותקין. לקוח שיבקש לממש את ההטבות העומדות לזכותו ולא יהיה בידו באותו מועד כרטיס אשראי של לאומי קארד תקף ותקין לא יוכל לממש את ההטבות.

4.10. מובהר, כי לא ניתן להזמין יותר מ- 2 הטבות תמורת פינוק לבית עסק מסוים באותו החודש.

5. תנאי זכאות

5.1. מובהר, כי הזכאות להזמנת ההטבות תקפה למשך חודש קלנדארי אחד בלבד, ולא ניתן לצבור זכאות להזמנת ההטבות, כמפורט בסעיף ‎6 להלן.

5.2. פינוקים

5.2.1. כל הטבה מותנית בביצוע עסקאות בכרטיס האשראי, כהגדרתן לעיל, בסכום של 2,000 ₪ לחודש בכלל כרטיסי האשראי של לאומי קארד שברשות הלקוח ("סכום העסקאות המינימאלי").
מובהר, כי ביטול עסקה יוביל לגריעת סכום העסקה והיא לא תחושת כחלק מסכום העסקאות הכולל שביצע הלקוח, וזאת במועד קליטת עסקת הביטול במערכות לאומי קארד.
בכל מקרה, תוגבל הזכאות לרכישת עד ל-4 הטבות בחודש ללקוח (ברמת ת.ז). לקוח אשר לא עמד בסכום העסקאות המינימאלי לא יהיה זכאי לפינוקים. לאומי קארד רשאית לשנות את הסכומים המפורטים מעת לעת.
מובהר, כי לא ניתן לצבור יותר מ-4 פינוקים.

5.2.2. למען הסר ספק, סכום העסקאות המינימאלי ייבדק ביחס לכל כרטיסי האשראי של לאומי קארד (כהגדרתם לעיל) של הלקוח. מובהר, כי במידה וביצע הלקוח עסקה מתמשכת (כגון עסקה בתשלומים) ייחשב מלוא סכום העסקה (בחודש הראשון בלבד לבחינת הזכאות) לצורך בדיקת סכום העסקאות המינימאלי ולא רק התשלום התורן.

5.2.3 בדיקת הזכאות לעניין סכום העסקאות המינימאלי תבוצע מדי חודש, ביום העסקים הראשון של כל חודש בגין העסקות, כהגדרתן לעיל שבוצעו על ידי הלקוח בכרטיס בכרטיס/י האשראי ואשר חויבו על ידי לאומי קארד במועד/י החיוב (סייקל) של הלקוח בחודש הקודם. לדוגמא, בגין עסקות שביצע הלקוח בחודש פברואר וחויבו במועד החיוב של הלקוח בחודש מרץ, יהיה זכאי הלקוח לפינוקים בחודש אפריל.

למרות האמור לעיל עסקות אשר חיובן נדחה למועד החיוב החודשי, תיחשבנה לצורך בדיקת הזכאות עם קליטתן במערכות לאומי קארד ולא במועד שבו תחויבנה בפועל.

עסקאות שבוצעו בכרטיסים שנחסמו מכל סיבה שהיא תיחשבנה לצורך חישוב הזכאות ובלבד שהעסקאות בוצעו בטרם נחסם הכרטיס.

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהאמור בהסכם זה ביחס לדרישה לכרטיס תקף ותקין לצורך מימוש פינוק.
עסקאות שבוצעו במטבע חוץ תיחשבנה לצורך חישוב הזכאות בהתאם לסכום בשקלים חדשים בהתאם לתנאי ההצטרפות. בבנק לאומי הידוע במועד החיוב החודשי של הלקוח בגין אותה עסקה.

לקוח שלא עמד בסכום העסקאות המינימאלי במועד חיוב בחודש מסוים, לא יהיה זכאי להזמין בחודש העוקב הטבות. הלקוח יוכל עדיין לממש הטבות שכבר הזמין, ובלבד שהן עדיין בתוקף.

5.2.4. נתוני הזכאות לפינוקים, אשר יוצגו באתר, יהיו נכונים ליום העסקים הקודם למועד הצגתם. בכל מקרה, נתוני הזכאות לפינוקים יהיו אלה התקפים במועד ההזמנה ורכישת הטבות.

5.3. "My Moments" ("רגעים מיוחדים")

5.3.1. לאומי קארד תהיה רשאית להעניק ללקוח פינוקים ו/או הטבות אחרות ברגעים מיוחדים, בשיקול דעתה הבלעדי.

מובהר, כי לאומי קארד אינה מחויבת להציע פינוקים ו/או הטבות כלשהן, והיא תהיה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות "רגעים מיוחדים" בכל עת.
לצורך סעיף זה, "רגעים מיוחדים" הנם עד 4 מועדים מיוחדים שונים (בנוסף למועד יום ההולדת של הלקוח) אותם באפשרותו של לקוח למסור ללאומי קארד (למשל: יום נישואין, יום ההולדת של בן/בת הזוג), בגינם יהיה זכאי לפינוק ו/או הטבות אחרות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד.

5.3.2. לקוח שיהיה מעוניין בכך, יוכל למסור ללאומי קארד את תאריכי הרגעים המיוחדים שלו במסגרת ההצטרפות באיזור האישי באתר לאומי קארד (להלן: "לקוח רגעים מיוחדים").

5.3.3. לקוח רגעים מיוחדים יהיה זכאי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד, לפינוק ו/או הטבות אחרות, שיוצעו לו בסמיכות לרגעים מיוחדים, לצורך מימושם, בהתאם להוראות תקנון זה.

5.3.4. למען הסר ספק, לקוח שאינו לקוח רגעים מיוחדים, יהיה זכאי לפינוק ו/או הטבות אחרות רק בסמוך לתאריך יום הולדתו, כפי שמסר אותו ללאומי קארד אגב הנפקת כרטיס האשראי בטפסי ההצטרפות.
הפינוקים ו/או ההטבות לעיל יוצעו ללקוח שאינו לקוח רגעים מיוחדים בפרסומים בהתאם לסעיף 12.1 להלן, אם אישר קבלת פרסומים כאמור (אגב הנפקת כרטיס האשראי בטפסי ההצטרפות, או במועד מאוחר יותר).

6. צבירת זכאות להזמנה ולמימוש ההטבות

6.1. הטבה שפג תוקפה אינה ניתנת למימוש על ידי הלקוח ולא יינתן זיכוי כספי בגינה. כאמור, בהטבת "1+1", פוקע הן המוצר/שירות ששולם בגינו מחיר מלא והן המוצר/שירות שניתן ללא תשלום, בלא כל זיכוי כספי או אחר.

6.2. לא ניתן לצבור זכאות להזמנת פינוקים מחודש לחודש – במידה והלקוח ולא הזמין את ההטבות להן זכאי בחודש מסוים (לרבות הטבות שהועברו אליו במסגרת מבצעים ו/או שיתופי פעולה שונים), הוא לא יהיה זכאי להזמנתן בחודש העוקב, ויצטרך לעמוד בתנאי הזכאות מחדש לצורך הזמנת ההטבות באתר.
לדוגמא, אם חויב הלקוח במועד חיוב בחודש מסוים ברכישות בסך 4,500 ₪ בחודש נתון, הוא זכאי להזמין 2 הטבות תמורת פינוק (בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים להלן). אם הלקוח הזמין רק פינוק אחד, הוא לא יהיה זכאי להזמין את ההטבה הנוספת בחודש הבא.
כמו כן, לא ניתן "לגרור" סכומי עסקאות מחודש לחודש. בדוגמא שלעיל, לא יוכל הלקוח להזמין שני פינוקים ו"לגרור" סך של 500 ₪ לצורך חישוב הזכאות בחודש העוקב.

7. מסלול מועדוני תעופה

7.1. לקוחות החברים במועדוני הנוסע המתמיד של חברות התעופה המשתתפות יהיו זכאים לצבור נקודות למועדוני תעופה, בכפוף להצטרפותם ל"מסלול מועדוני תעופה".
צבירת נקודות למועדוני תעופה והמרתן תתבצענה בהתאם לתקנון "מסלול מועדוני תעופה" של לאומי קארד. ניתן למצוא את תקנון "מסלול מועדוני תעופה" באתר לאומי קארד תחת הלשונית "תקנון מסלול מועדוני תעופה".

7.2. לקוח אשר יצטרף למסלול מועדוני תעופה יוכל ליהנות מצבירת נקודות למועדוני תעופה והמרתן לחברות התעופה בכל עת שיבחר. לקוח שהצטרף למסלול מועדוני תעופה ויבצע עסקאות כהגדרתן לעיל, בכרטיסי לאומי קארד שברשותו מעל 6000 ₪ בחודש יהיה זכאי ליהנות משני המסלולים: פינוקים על פי תקנון זה ו"מסלול מועדוני תעופה", והכל בהתאם לשיקול דעתה של לאומי קארד, ובהתאם לתקנון "מסלול מועדוני תעופה".
כך, לדוגמא, אם יבצע הלקוח עסקאות ב- 6000 ₪ ומעלה, יהיה זכאי ל- 3 פינוקים, בנוסף על זכאותו ל"מסלול מועדוני תעופה". במידה ולא יבצע לקוח הרשום למסלול מועדוני תעופה עסקאות ב- 6000 ₪ ומעלה, יוכל הלקוח ליהנות ממסלול מועדוני תעופה בלבד.

7.3. בקשה למעבר בין ממסלול מועדוני תעופה לפינוקים ולהיפך תעודכן ביום העסקים האחרון בחודש בו התקבלה הבקשה בלאומי קארד.

8. תוקף התכנית/תקנון

8.1. תוקף התכנית הינו עד ליום 31 בדצמבר 2016.

8.2. לאומי קארד תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, ולמתן הודעה מוקדמת, להודיע על חידוש תקנון זה לתקופות נוספות, או על שינויים בו, או על הפסקתו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9. מדיניות ביטולים והחזרות

9.1. במקרה של ביטול עסקה, ניתן לפנות לאחד מהערוצים הבאים:

9.1.1. להיכנס לאתר www.lc-hatavot.co.il (תחת "ההזמנות שלי").

9.1.2. להיכנס לאפליקציית לאומי קארד בטלפון הנייד (במכשירים תומכים בלבד).

9.1.3. או לפנות למוקד השרות הטלפוני של חברת לאומי קארד בטל' 03-6178888.

המועדים שבהם ניתן לבטל עסקאות מפורטים באתר לאומי קארד תחת לשונית "מדיניות הביטולים".

9.2. במידה והלקוח הנפיק כרטיסי כניסה בקופת בית העסק בגין הזמנתו באתר, לא ניתן יהיה להחזירם וזאת אף אם הלקוח לא השתמש בכרטיסים מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו כזה או אחר מלאומי קארד.

9.3. לא ניתן לבטל קוד קופון שניתן ללקוח תמורת פינוק בלבד (בלא שהלקוח שילם עליו דבר). במצב זה, פינוק שנגרע תמורת קוד הקופון, לא יוחזר ללקוח.

9.4. לזכות לקוח יכולים להיזקף בכל רגע נתון לא יותר מארבעה פינוקים. לקוח שלזכותו ארבעה פינוקים המבקש לבטל פינוק שכבר הוזמן, לא יוכל לקבל בחזרה את הפינוק שנגרע, כך שבכל מקרה לא ייזקפו לזכותו בכל רגע נתון מעל ארבעה פינוקים. במידה והלקוח הזמין הטבה תמורת פינוק (עבורה שילם סכום מסוים) אשר המימוש שלו הינו באמצעות קופון דיגיטלי והלקוח זכאי ל-4 פינוקים בחודש מסוים, לא ניתן לבטל את הפינוק שהוזמן, וזאת אף אם לא מומש הקופון מכל סיבה שהיא.

9.5. את מדיניות הביטולים המלאה ניתן למצוא באתר לאומי קארד תחת לשונית "מדיניות הביטולים".

10. אחריות

10.1. מובהר בזה כי לאומי קארד אינה מתחייבת כי המחירים בפרסומים השונים נמוכים מהמחירים בהם ניתן לרכוש את אותם המוצרים/השירותים בדרך אחרת. לאומי קארד אינה אחראית בשום אופן למחירים אשר יקבעו במהלך המבצעים שיערכו בתי העסק בעצמם או בשיתוף אחרים.
משכך, כאשר נעשה שימוש בתקנון זה במונח "מחיר מלא", הכוונה היא למחיר המוצג בעת הזמנת ההטבה.

10.2. לאומי קארד אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי בתי העסק, לרבות זמני אספקתם.

10.3. המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר האינטרנט בכל הנוגע למוצרים, או לשירותים.

10.4. בתי העסק נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם. כמו כן, אחראים בתי העסק לאספקת הוראות הפעלה ככל שהדבר נדרש. בנוסף, על בתי העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין.

10.5. מובהר, כי על בתי העסק חלות החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

10.6. המוצרים באתר האינטרנט מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

10.7. השירותים והמוצרים הנרכשים במסגרת תכנית ההטבות מוצעים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לאומי קארד ו/או כלפי חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ בגין תכונות השירותים והמוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי הלקוח ולדרישותיו. זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעיה מצד חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם.

10.8. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תאור מחייב של המוצר/השירות הנרכש.

11. שירות לקוחות

מוקד שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-6178888.
שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.
לאומי קארד תהיה רשאית בכל עת לשנות את ימי פעילות המוקד ואת שעות פעילותו.

12. כללי

12.1. אין בתקנון זה בכדי לחייב את לאומי קארד לפרסם מבצעים ו/או הטבות בתדירות ו/או בהיקף כלשהו. פרסום בנוגע להטבות ו/או מבצעים שעליהן חל תקנון זה יתבצע בכל דרך על פי שיקול דעתה של לאומי קארד, לרבות בדרך של צירוף הפרסומים לדפי פירוט העסקות החודשיים הנשלחים ללקוחות ו/או באמצעות הפרסומים והעלונים השוטפים של לאומי קארד.

12.2. לאומי קארד תהיה רשאית לשנות ולעדכן את רשימת בתי העסק ו/או ההטבות בכל עת. מומלץ להתעדכן ברשימת בתי העסק וההטבות באתר.

12.3. למען הסר ספק, מימוש המבצעים ו/או ההטבות וכל מבצע אחר יהיו רק ללקוחות לאומי קארד המחזיקים בכרטיס המזכה את המחזיק בו להשתתף בתכנית. לקוח שאינו מחזיק בכרטיס זה, לא יוכל לממש הטבות אלו.

12.4. לאומי קארד תהא רשאית בכל עת, לחייב את הלקוח בגין ההטבות שמימש ו/או לבטל את ההטבות הטעונות בכרטיסו ו/או לחייב את הלקוח בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, בכל מקרה בו הלקוח יעשה פעולות ו/או מחדלים לבדו ו/או ביחד עם אחרים, בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לרוחו של תקנון זה.

12.5. לאומי קארד תהא רשאית לשנות ו/או לבטל כל הוראה המופיעה בתקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי התכנית כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות בנק ישראל.
הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד ובכפוף לכל דין. מובהר, כי פרסום השינוי באתר לאומי קארד ו/או בדפי הפירוט תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

12.6. רישומי לאומי קארד הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לטעינת ההטבות, אופן צבירתן ו/או אופן גריעתן, בקשות הלקוח למימוש הטבות וכו'.

12.7. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

13. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

13.1. האחריות בגין השמירה על תנאי הסודיות והפרטיות המפורטים להלן, בכפוף למפורט להלן ובכפוף למפורט בתנאי השימוש ו/או בתקנון האתר, תחול לחוד על לאומי קארד ועל חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ, מפעילת האתר.

13.2. לאומי קארד וחברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ, מפעילת האתר, רואות חשיבות רבה בשמירה על פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר ועושות לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידיהם ונוקטות באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותם. מאחר ולאומי קארד וחברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ, מפעילת האתר מכבדות את פרטיות המשתמשים באתר, החליטו לאומי קארד וחברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ לפרסם את מדיניותן ביחס להגנת הפרטיות באתר והן מתחייבות לקיים מדיניות זו.

13.3. את הנהלים אשר על פיהם פועלות לאומי קארד וחברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ובאיסוף ובשימוש במידע שנמסר להן על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידן בעת השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), ניתן למצוא באתר תחת הלשונית "מדיניות הפרטיות".

 
  • שמרו על קשר
  • עקבו אחרינו באינסטגרם
  • הורידו את האפליקציות שלנו
    לאנדרואיד ול-iPhone
  • הטבות אצלך במייל לפני כולם לרישום