סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי בקשת הצטרפות

תנאי בקשת הצטרפות

גרסת 7.201

 

הואיל ומפעם לפעם אני מעוניין שלאומי קארד בע"מ ו/או לאומי קארד אשראים בע"מ ו/או כל גוף אחר מטעמם ו/או במקומם (להלן "החברה") ינפיקו לי או למורשה מטעמי, מפעם לפעם, כרטיס או אמצעי תשלום אחר, בעל התכונות המפורטות בבקשה זאת להלן, או תציע לי אשראי ומוצרים פיננסיים (באמצעות הכרטיס או אמצעי התשלום, או שלא באמצעותם) כפי שיהיו מזמן לזמן; לכן אני מסכים בזה שעל כל כרטיס או מוצר כנ"ל, שהחברה תסכים להנפיק או להציע כאמור, יחולו התנאים וההוראות האלה:

 


1.    הגדרות

"הבנק" - כל תאגיד בנקאי בישראל.

"דרישה לתשלום שובר"- לצורך בקשה זאת מסירת שובר לגבייה באמצעות החברה או מסירת שובר לגבייה באופן אחר כפי שמוסכם בין החברה לבין נותן השירות או חברות כרטיסי אשראי אחרות, לרבות העברה בדרך אלקטרונית כלשהי, אשר דינה כדין דרישה מהחברה לשלם את אותו שובר.

"הארגונים הבינלאומיים" – ארגון ויזה הבינלאומי ו/או ארגון מאסטרקארד העולמי ו/או יוניונפיי אינטרנשיונל ו/או ישראכרט בע"מ ו/או החברה וכן כל ארגון אשר יעניק לחברה, בין השאר, היתר להנפיק ו/או לסלוק כרטיסים והודעה בכתב על-כך תימסר ללקוח על-פי כל דין.

"הוראות קבע" - הוראות או הרשאות לביצוע תשלומים באופן שוטף לטובת נותן שירות שסכומם הכולל לא נקצב מראש.

"החוק" - חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986 כפי שיתוקן מפעם לפעם, לרבות תקנות שהוצאו ושיוצאו על-פיו או כל חוק שיבוא במקומו.

"החשבון" - החשבון/ות שמספרו/ם רשום בטופס ההצטרפות, או כל חשבון אחר שיבוא במקומו/ם, לרבות במקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של החשבון ולרבות כל חשבון אחר שביקשתי לחייבו בגין הכרטיס כהגדרתו להלן.

"הכרטיס" - לוחית או חפץ אחר וכל אמצעי תשלום אחר לשימוש חוזר שיוגדר על-ידי החברה המיועד, בין השאר, לביצוע רכישות או למשיכת כספים - בדרך של חיוב החשבון. מונח זה יכלול כרטיס אשראי וכרטיס כספומט כהגדרתם להלן וכן כרטיס חלופי ו/או כרטיס נוסף שהחברה תסכים להנפיק לי או למורשה מטעמי מפעם לפעם. למען הסר ספק, אם יונפק לי יותר מכרטיס אחד - יחול האמור בבקשה זאת לכל כרטיס ויראו את הביטוי "הכרטיס" כמתייחס לכל כרטיס.

"המועדון" - המועדון אשר צוין בבקשת ההצטרפות ו/או כל מועדון שהכרטיס ישויך אליו בעתיד.

"הסכום הנקוב של שובר" - כל סכום במטבע ישראלי או במטבע חיוב עיקרי כנקוב באיזה שובר, לפי המקרה, או - אם בשובר נקוב סכום במטבע חוץ אחר - תמורתו של הסכום הנ"ל במטבע חיוב עיקרי בהתאם לשער המקובל בחברה  ואם השובר צמוד מטבע-חוץ - סכום השובר כשהוא מוגדל בשיעור בו עלה השער המקובל בחברה לגבי רכישה של אותו מטבע חוץ כפי שנקבע לפני מועד החיוב לעומת השער המקובל בחברה לגבי רכישה של מטבע חוץ כפי שהיה ביום ביצוע העסקה ואם השובר צמוד מדד - סכום השובר כשהוא מוגדל או מוקטן לפי העניין בשיעור בו עלה המדד כפי שהיה ידוע במועד החיוב לעומת המדד כפי שהיה ידוע במועד עשיית השובר.

"הרשאה לחיוב חשבון" - ההרשאה לחיוב חשבון המופיעה בטופס ההצטרפות ו/או בכל הרשאה אחרת לחיוב החשבון אשר הועברה על-ידי לחברה ואשר תחול בנוגע לכרטיס וכן כרטיס חלופי ו/או כרטיס נוסף שהחברה תסכים להנפיק לי או למורשה מטעמי מפעם לפעם.

"השער המקובל בחברה" - השער שלפיו חושבה על-ידי החברה המרה ממטבע-חוץ כלשהו למטבע חיוב עיקרי, והנקבע על-ידי בנק ישראל ("השער היציג"). שער זה עשוי לכלול גם עמלת המרה.

"חוק אשראי הוגן" – חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (חוק אשראי הוגן), התשע"ז - 2017 וכן התקנות והצווים שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו.

"חוק נתוני אשראי" – חוק נתוני אשראי, התשע"ו - 2016 וכן התקנות והצווים שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו.

"טופס ההצטרפות" - טופס ההצטרפות אשר בקשה זאת נספחת אליו.

"יום עסקים" - יום שבו פועלים עיקר עסקי בנק לאומי לישראל  בע"מ ואשר לגביו נוהגים תאגידים בנקאיים לקיים סליקה של ממסרים בנקאיים.

"יום עסקים במט"ח" - יום שבו בנק לאומי לישראל בע"מ מבצע בפועל עסקאות במטבע-חוץ הרלוונטי בלא הגבלה בסכום העסקאות ואשר לגביו נוהגים תאגידים בנקאיים לקיים סליקה של הממסרים הבנקאיים.

"כרטיס אשראי" - כרטיס או אמצעי תשלום אחר המיועד לרכישת נכסים ושירותים בלא תשלום מידי של התמורה, קבלת אשראים וביצוע פעולות שהחברה תאפשר מפעם לפעם. מונח זה יכלול גם כרטיס אשראי הכולל תכונות של כרטיס כספומט.

"כרטיס כספומט" - כרטיס או אמצעי תשלום אחר המאפשר משיכת כספים באמצעות מכשירי כספומט ומכשירים דומים אחרים כפי שהחברה תאפשר מפעם לפעם, ו/או פעולות אחרות אשר החברה תודיע עליהן מפעם לפעם.

"מדד" - מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" (אינדקס יוקר המחיה), הכולל ירקות ופירות והמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

"מועד החיוב החודשי" - מועד החיוב אשר קבעה החברה או מועד החיוב אשר נבחר על-ידי, בטופס ההצטרפות, בין האפשרויות אשר יפורטו שם או כל מועד חיוב אחר אשר החברה תאפשר מפעם לפעם. החברה רשאית לשנות את מועד החיוב הקבוע בהודעה לפי דין, בכל עת.

"מחזיק בכרטיס" - אני, תושב ישראל בלבד, אשר פרטיי מוטבעים על הכרטיס (או שפרטיי משויכים לאמצעי התשלום) או מי שיחזיק בכרטיס (או באמצעי התשלום) לפי בקשתי.

"מטבע חיוב עיקרי" – כל מטבע אשר ייקבע על-ידי החברה מפעם לפעם, כולל דולר של ארה"ב, או אירו.

"מסגרת אשראי" - כהגדרתה בסעיף ‏5.4 לבקשה זאת להלן.

"מסמכי ההצטרפות" - מסמכי ההצטרפות אשר יימסרו לי עם החתימה על בקשה זאת או במועד מאוחר יותר.

"נותן שירות" - בתי עסק, בנקים שונים ונותני שירותים הנוהגים לספק למחזיקים בכרטיס נכסים ו/או שירותים - כל אלה בין בישראל ובין מחוץ לישראל.

"סכום החיוב החודשי" – כהגדרתו בסעיף 7.3 (ט) להלן.

"סכום החיוב המצטבר" - סך החיובים של מחזיק הכרטיס לחברה, לרבות ריביות שונות, ואשר החשבון טרם חויב בגינם.

"ספרי החברה" - יתפרש ככולל גם כל ספר, פנקס, דף-חשבון או פיקדון, העתק מדף-חשבון, חוזה הלוואה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הלקוחות, כרטסת, גיליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצורכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים.

"ריבית פריים" או "ריבית בסיסית" - ריבית הנקבעת על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי והמפורסמת על-ידיו.

"ריבית לתיקונים" - ריבית בשיעור שתקבע החברה לצורך חיוב או זיכוי החשבון במקרה של טעות או תיקון אחר בכפוף להוראות כל דין.

"ריבית פיגורים" - או "ריבית בשיעור המרבי" - שיעור הריבית המרבית על אשראי בגין חריגה שיהיה נהוג בבנק לאומי לישראל בע"מ, מפעם לפעם, לגבי יתרות חובה בחשבונות מסוג חש"ק החורגות ממסגרות האשראי ואשר לא שולמו לבנק לאומי לישראל בע"מ במועדן.

"ריבית שנתית" - ריבית שנקבעה בלוח הסילוקין הסופי או בפרטי ההלוואה.

"רישום" - יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק של רישום, בין שנרשם או הועתק בכתב-יד או במכונת כתיבה, ובין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול צילום (כולל מיקרופילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים.

"שובר" - מסמך כלשהו או כל אמצעי אחר לרישום נתונים (לרבות אלקטרוני) המוצא על-ידי נותן שירות והמתייחס לרכישת נכס ו/או שירות לרבות משיכת כספים בחו"ל על-ידי מחזיק בכרטיס.

2.    הכרטיס

2.1    הכרטיס - רכוש החברה והשימוש בו

       כרטיס האשראי הוא רכוש החברה. הכרטיס מיועד לשימושו הבלעדי והאישי של המחזיק בכרטיס ולטובתו בלבד, והמחזיק בכרטיס מתחייב לחתום בגב הכרטיס ולהשתמש בו רק בהתאם לסוג השימושים המותר בו לפי סוגו ולפי הוראות שיימסרו מפעם לפעם על-ידי החברה, ובכל מקרה רק לשימושים המותרים על-פי דין (כולל הוראות הארגונים הבינלאומיים). מחזיק הכרטיס אינו רשאי להשתמש בכרטיס לצורך קבלת כסף או תחליפי כסף (למעט מתאגידים בנקאיים כהגדרתם בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981, למעט כמפורט בסעיף 6 להלן, ולמעט רכישת מט"ח מחלפנים ומשיכת מזומנים מבתי עסק שההסכם שלהם עם החברה מאפשר להם ביצוע שירותי מזומן. ההסכם והנפקת הכרטיס כפופים להוראות ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים, כהגדרתם בהסכם זה, וכפי שיהיו מפעם לפעם.

2.2    ריבוי כרטיסים

אם החברה תחליט להנפיק לי יותר מכרטיס אחד - יחול האמור בבקשה זאת לגבי כל כרטיס ויראו את הביטוי "הכרטיס" כמתייחס לכל כרטיס.

יחד עם זאת, אין לראות באישור החברה להנפיק לי כרטיס כלשהו, כאישורה להנפיק לי כרטיס נוסף כלשהו.

2.3    אני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכרטיס אצל נותני שירות (לרבות בנקים) או גורמים אחרים כאמצעי להקניית אמינות או זיהוי הלקוח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי, שנותן שירות יהיה רשאי לדרוש ממני להזדהות בפניו באמצעות הצגת מסמכי זיהוי לצורך ביצוע עסקאות.

2.4    אני מצהיר שלא הייתי, איני ולא אהיה מעורב במתן ו/או קבלת שוחד, בין בארץ ובין בחו"ל, ולא התנהלו ולא מתנהלים נגדי הליכים פליליים בשל הפרת חוקים הקשורים במתן ו/או בקבלת שוחד. אני מתחייב לדווח לחברה מידית בכל מקרה שיחול שינוי בהצהרתי לעיל.

2.5    הקפדה על שמירת הכרטיס והמספר הסודי

(א)  עם מסירת הכרטיס או סמוך לו, ייתכן שתימסר לי גם מעטפה סגורה ובה מספר סודי. אני מתחייב, שאם המעטפה לא תימצא סגורה לחלוטין, לא אעשה בכרטיס כל שימוש ואחזיר את הכרטיס לחברה, בהקדם האפשרי, באופן המפורט בסעיף ‏2.10 להלן.

(ב)  אני מתחייב לא לרשום על הכרטיס או על מסמך או חפץ כלשהו שבקרבת הכרטיס את המספר הסודי שקיבלתי או שבחרתי, באמצעים אותם תאפשר החברה מפעם לפעם, באופן גלוי או מוצפן ולא לגלות לאחר/ים את המספר הסודי, מאחר והדבר יכול לגרום לנזקים לי ו/או לחברה.

מובהר, שהפרת התחייבויותיי על-פי סעיף זה תיחשב כמסירת הכרטיס לאחר שלא בנסיבות סבירות כאמור בסעיף ‏9 להלן. במקרה זה תהיה רשאית החברה שלא לזכותי בסכומי עסקאות שבוצעו תוך שימוש לרעה בכרטיס והכול בכפוף להוראות החוק.

(ג)  ידוע לי שהכרטיס אינו ניתן למסירה לאחר/ים למעט מסירה למטרת שמירה, בלבד, בנסיבות סבירות (מסירה בצירוף המספר הסודי אינה נחשבת למסירה בנסיבות סבירות) ואני מתחייב לשמור עליו כדי למנוע שימוש בו על-ידי אחר/ים.

(ד)  ידוע לי שכרטיס המצויד בשבב מחשב (CHIP - צ'יפ) (להלן "כרטיס חכם"), מחייב הקשת המספר הסודי בעת ביצוע עסקה לרכישת נכס מנותן שירות, כאשר אצל נותן השירות נמצאת נקודת מכירה אלקטרונית המיועדת לכרטיסים חכמים. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבותי לשמירת המספר הסודי, וידוע לי שהקשת המספר הסודי באה במקום חתימתי על השובר, וכן שעסקה שבוצעה כאמור לא תיחשב כ"עסקה במסמך חסר" כמובנה בחוק.

2.6    ביטול הכרטיס/ההסדר

החברה תהיה רשאית, בכל עת - באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בטלפון ו/או בכל דרך אחרת, עליה תודיע החברה - לבטל את הכרטיס, לחסום אפשרות שימוש בשירותים כלשהם באמצעות הכרטיס, לא לחדש את הכרטיס, לסרב להנפיק כרטיס נוסף, וכן להביא לידי סיום את ההסדר על-פי בקשה זאת בכללותו. הודיעה לי החברה על ביטול או סירוב לחדש את הכרטיס כנ"ל, אחזיר לחברה את הכרטיס, מיד עם קבלת ההודעה. חסימת הכרטיס או הגבלת השימוש בו במקרה שקיים חשש סביר שלא אוכל לשלם במועד את התשלומים הנובעים מהשימוש בו ו/או במקרה של חשש סביר לשימוש לרעה בכרטיס אינם טעונים הודעה מוקדמת.

נחסם הכרטיס בלא כרטיס חלופי במקומו או לא חודש הכרטיס מכל סיבה שהיא תהיה החברה רשאית, בין היתר, להעמיד לפירעון מידי את סכום החיוב המצטבר ואני אהיה רשאי לבקש מהחברה והחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר לי להמשיך ולשלם את סכום החיוב החודשי עד לתשלום מלוא סכום החיוב המצטבר. ידוע לי כי בכל שלב בו הכרטיס יהיה בידי ו/או אמשיך להיות מחויב על-ידי החברה בתשלומים שונים כאמור לעיל, יוגדל סכום החיוב המצטבר בעמלות השונות וזאת על-אף חסימת או אי-חידוש הכרטיס.

2.7    אני אהיה רשאי, בכל עת, לסיים את ההסדר על-פי בקשה זאת באמצעות מתן הודעה בכתב ביחד עם החזרת הכרטיס לחברה, ובלבד שהסיום ייכנס לתוקפו רק עם מסירת ההודעה הנ"ל בצירוף הכרטיס לחברה, למעט במקרה שהכרטיס אבד, נגנב או הושמד ובכפוף למילוי כל התחייבויותיי כלפי החברה, לרבות אך לא רק, תשלום כל חובותיי לחברה בהתאם לבקשה זאת.

2.8    אני מתחייב להחזיר את הכרטיס לחברה מיד עם סגירת החשבון מכל סיבה שהיא (ולא הועמד על-ידי מידית חשבון חלופי) ו/או עם ביטול זכותי או זכותו של המחזיק להשתמש בכרטיס ו/או במועד בו פג תוקפו של הכרטיס ו/או עם סיום ההסדר ו/או בנסיבות המפורטות בסעיפים 3.1, 4.3 ו-5.10 להלן ולהימנע מלעשות כל שימוש בכרטיס (לרבות שימוש במספר המוטבע עליו).

2.9    הריני לאשר שהחברה רשאית להמשיך ולחייב את החשבון בקשר עם כל שובר ו/או חיוב שיתייחס לעסקה שנעשתה קודם לביטול הכרטיס או החזרתו. בנוסף, החברה רשאית, אך לא חייבת, אף לאחר החזרת הכרטיס או ביטולו להמשיך ולחייב את החשבון, בגין אשראים שניתנו באמצעות הכרטיס וכן בגין החזרי חיוב אשר בוטלו.

2.10   החזרת הכרטיס בבקשה זאת, משמעה - מסירתו בפועל לחברה או שליחתו בדואר רשום, כשהוא גזור בחלק הפס המגנטי ובחלק שבב המחשב (CHIP) שבו.

2.11   כמו-כן, החזרת הכרטיס לחברה לא תגרע מזכותה של החברה לחייב את החשבון בגין שוברים ו/או חיובים שיתייחסו לעסקאות שנעשו לפני החזרת הכרטיס ו/או על-ידי שימוש בנתוני הכרטיס שנעשו על-ידי המחזיק בכרטיס ו/או בגין משיכות מזומנים שנעשו באמצעות הכרטיס ו/או בגין החזרי חיוב אשר בוטלו.

3.    במקרה שהחשבון הוא חשבון משותף הרי:

3.1    אני מתחייב, שמיד לכשייוודע לי על ביטול או פקיעת זכותי לפעול בחשבון בנפרד, לרבות במקרה של פטירת השותף בחשבון, אפסיק לעשות שימוש בכל כרטיס שהונפק לשימושי לפי בקשה זאת ואחזירו לחברה.

3.2    הודעות בגין הכרטיסים עשויות להישלח לכל בעלי החשבון יחד, למעט אם נרשם מען שונה למסירת הודעות לגבי הכרטיסים.

4.    הנפקת כרטיס למורשה שאינו בעל החשבון

4.1    אם אבקש להנפיק כרטיס אשר יישא את שמו של מורשה מטעמי (להלן "המורשה") ולמסור לידיו את הכרטיס, יחולו כל החיובים הנובעים מבקשה זאת גם על המורשה. כן אהיה אחראי כלפי החברה לכך שהמורשה יפעל בהתאם לאמור בבקשה זאת, וכן לכל פעולה או הימנעות מפעולה של המורשה שלא בהתאם לאמור בבקשה זאת. כך גם אני אהיה מנוע מלטעון כלפיכם כל טענה בדבר שימוש חורג ו/או שימוש לרעה על-ידי המורשה.

4.2    החשבון יחויב בגין כל שימוש שיעשה המורשה בכרטיס, באופן ובתנאים כאילו אני עצמי עשיתי שימוש כאמור ואני אהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה בדבר היעדר הרשאה ו/או חריגה מהרשאה ו/או היעדר כשירות משפטית ו/או כל טענה בדבר שימוש בכרטיס החורג מהוראות בקשה זאת או מהוראת כל דין.

4.3    ידוע לי שכל עוד לא הודעתי לכם על ביטול זכותו של המורשה והחזרתי את הכרטיס לחברה, החברה רשאית להמשיך לחייב את החשבון בגין כל הפעולות והעסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס, בין אם המורשה פעל בסמכות ובין אם פעל בהיעדר סמכות או בחריגה מסמכות, בין אם פעל בהתאם לאמור בבקשה זאת ובין אם בניגוד לה ואני מוותר בזה על כל טענה בקשר לחיוב החשבון בקשר עם השימוש בכרטיס על-ידי המורשה, לרבות לאחר הודעת הביטול.

4.4    אני פוטר את החברה מאחריות בגין כל הנזקים שייגרמו למורשה כתוצאה מכך שנותן שירות כלשהו יסרב לכבד את הכרטיס ולאפשר ביצוע עסקאות באמצעותו וכן מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לי כתוצאה משימוש שייעשה בכרטיס על-ידי המורשה.

4.5    אני מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שייגרם לה כתוצאה משימוש או אי-שימוש בכרטיס שהונפק למורשה והחברה תהיה רשאית לחייב את החשבון בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.

4.6    אם אני תאגיד - הרי נוסף על האמור בסעיפים 4.1 עד 4.5 לעיל - אני מצהיר שהמורשה הוסמך על-ידי התאגיד, בהחלטה שהתקבלה כדין, לחייב אותו באמצעות שימוש בכרטיס. כמו-כן, המורשה יהיה רשאי לקבל אשראים בשם התאגיד באמצעות הכרטיס בהתאם לתנאי בקשה זאת. כל שימוש בכרטיס כאמור יחייב את התאגיד והוא יישא בכל החיובים וההתחייבויות הקשורים אליו, לרבות בגין עסקות תשלומים שנעשו באמצעות המורשה ולרבות עסקאות בסכומים החורגים מהסכומים שאושרו על-ידי התאגיד בעבור המורשה והתאגיד לא יהיה רשאי לכפור בתוקפם של החיובים ו/או ההתחייבויות אשר יחייבו אותו כלפי החברה לכל דבר ועניין.

המורשה מתיר בזאת לחברה למסור לתאגיד מפעם לפעם פרטים הנובעים מפעילות המורשה בכרטיס, לרבות פרטים הכלולים בבקשת ההצטרפות ו/או שהועברו לחברה על-ידי המורשה ו/או על-ידי אחר בקשר עם הנ"ל (ובכלל זה פרטי עסקאות ופעולות בכרטיס, ניצולים ושימושים של מסגרת הכרטיס), בהתאם לבקשתי ו/או על-פי שיקול דעת החברה.

5.    הכרטיס בשמשו ככרטיס אשראי

5.1    החובה לשלם

אני מתחייב בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת, לשלם את סכום החיוב החודשי ואת סכום החיוב המצטבר, כפי שיעורו מפעם לפעם, והכול מבלי לגרוע מזכויותיי על-פי הסכם זה.

החברה תחייב את החשבון אותו מחייב הכרטיס שהונפק לי במועד החיוב החודשי או כל כרטיס אחר שהונפק על-ידי החברה על שמי, לרבות כרטיס האשראי אשר את פרטיו מילאתי בטופס ההצטרפות.

       רשמתי לפניי שעל-פי הסדרים בינלאומיים (לרבות הוראות הארגונים הבינלאומיים) ו/או מקומיים המחייבים את החברה, היא חייבת לשלם בעד כל שובר; אם המטבע הנקוב באיזה שובר הוא מטבע-חוץ, על החברה לשלם את תמורתו על-פי שער בהתאם להסדרים בינלאומיים הנהוגים לגבי כרטיס האשראי הרלוונטי, לרבות על-ידי ארגון כרטיסי האשראי הרלוונטי ובכפוף לכל דין. החל מחתימתי על בקשה זאת תיחשב ההתחייבות של החברה לשלם בעד כל שובר, להתחייבות שהחברה קיבלה על עצמה על-פי בקשתי שהיא בלתי חוזרת. מובהר כי, שובר כולל גם שובר בגין משיכת מזומנים במכשירים ממוכנים, לרבות בחו"ל.

5.2    מרכזי שירותים

       ידוע לי שכדי לתת שירותים למחזיק בכרטיס האשראי הנמצא בחו"ל או כדי לאפשר ביצוע עסקאות עם נותני שירותים בחו"ל, צריכה החברה להיעזר במרכזי שירותים בחו"ל. החברה לא תהיה אחראית לכל טעות או מחדל או תקלה של מרכז כזה.

5.3    תוקף וחידוש; עדכון פרטי הכרטיס החדש

       כרטיס האשראי בתוקף עד למועד הנקוב בו כמועד שבו פג תוקפו. בסמוך למועד שבו יפוג תוקפו של הכרטיס, או עם ביטולו של הכרטיס מכל סיבה שהיא החברה מתבקשת בזאת להנפיק לי כרטיס חדש לתקופה שתהיה מקובלת באותה עת בחברה והסכם זה יחודש בלא חתימה על הסכם חדש; והוא הדין בתום כל תקופה נוספת כנ"ל. אולם החברה לא חייבת להנפיק לי את הכרטיס החדש כאמור. עם קבלת הכרטיס החדש או החלופי, אחזיר לחברה את הכרטיס שפג תוקפו, או - אם החברה תבקשני לעשות כן – אשמידו, למעט אם נגנב מרשותי. מובהר בזאת, כי על הכרטיס החדש או החלופי שיונפק לי, יחולו תנאי הסכם זה.

       ככל שהחברה תנפיק לי כרטיס חדש כאמור לעיל, אני מאשר לחברה לעדכן את פרטי הכרטיס החדש שלי, בעצמה או באמצעות צד שלישי, באתרי אינטרנט ואפליקציות (יישומונים) בהם עדכנתי את פרטי כרטיס האשראי קודם לפקיעת תוקפו או ביטולו כאמור.

5.4    מסגרת האשראי

       כל מחזיק בכרטיס אשראי יהיה רשאי להשתמש בו לרכישת נכסים ו/או שירותים, לצבור ריבית ולשאת בתשלום אשראי, ריביות, עמלות וכל סכום אחר הנובע מבקשה זאת, בסכום כולל שלא יעלה על הסכום שייקבע על-ידי החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, מפעם לפעם (להלן "מסגרת אשראי").

אולם, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתיר או שלא להתיר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שימוש בכרטיס שסכומו, כולו או חלקו, חורג ממסגרת האשראי ו/או לחייב את החשבון בגין שוברים שסכומם חורג מהגבולות הנזכרים לעיל. אין באישור חריגה מסוים כדי להוות התחייבות מצד החברה לאשר חריגות נוספות ממסגרת האשראי.

תוקפה של מסגרת האשראי יהיה רבעון ממועד הנפקת הכרטיס. אני מבקש כי בתום תוקף מסגרת האשראי תוארך מסגרת האשראי לתקופה נוספת שתיקבע על-ידי החברה ובכל מקרה לא תעלה על רבעון אחד, וחוזר חלילה. החברה אינה ולא תהיה חייבת להאריך את מסגרת האשראי לתקופה נוספת כלשהי. כל הארכה של מסגרת האשראי תיכנס לתוקף מיד עם תום תקופת תוקפה של מסגרת האשראי שקדמה לה, אלא אם כן החברה תודיע לי בכתב לפני תום תוקף מסגרת האשראי על אי-חידוש מסגרת האשראי. הודעה כאמור תימסר במועד המחויב לפי דין. החליטה החברה שלא להאריך את מסגרת האשראי לתקופה נוספת, אהיה חייב בפירעונם של כל הסכומים המגיעים ושיגיעו ממני בגין הכרטיס לרבות האשראים שהועמדו לי באמצעות הכרטיס והריביות שנצברו, בתום תקופת מסגרת האשראי, אלא אם הודיעה לי החברה אחרת.

החברה תהיה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, לשנות את מסגרת האשראי, או את תנאיה (כולל הריבית בגינה), בין לזמן קצוב ובין עד תום תוקף מסגרת האשראי שתהיה קיימת ללקוח באותה עת, ובכלל זה להקטינה, להגדילה, לחלקה למסגרת אשראי בעבור עסקאות ולמסגרת אשראי בעבור מתן אשראי, לקבוע מסגרת אשראי כוללת בגין כל הכרטיסים שיונפקו על-ידי החברה, לבדה או יחד עם אחרים, בעבורי ו/או בעבור אחרים, לקבוע מסגרות שונות בעבור פעולות שונות בכרטיס, ובאופן כללי לעשות כל פעולה אחרת בנוגע למסגרת האשראי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

היה והחברה הגדילה את מסגרת האשראי, שלא בדרך של אישור לחריגה ממסגרת האשראי כאמור בסעיף זה להלן, תודיע על-כך החברה ללקוח.

החברה תהיה רשאית להפחית ו/או לבטל את מסגרת האשראי ו/או לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי החיוב, על-פי כל דין בהודעה מראש, או באופן מידי וללא הודעה מוקדמת, במקרים שבהם היא עלולה להסתכן באי יכולת לגבות את האשראי עקב שינוי לרעה בכושר הפירעון שלי, או עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים הקטנה מידית או ביטול של מסגרת האשראי, לרבות במקרים המנויים בסעיף 5.10 להלן או במקרים אחרים המותרים על-פי כל דין.

5.5    ידוע לי שאם החברה תאשר ביצוע עסקה בסכום כלשהו ו/או אם אקבל מהחברה אשראי כלשהו, תהיה החברה רשאית לראות את סכום העסקה ו/או האשראי כמנוצל על-ידי מתוך מסגרת האשראי, אף אם לאחר מתן האישור העסקה לא בוצעה בפועל מכל סיבה שהיא. החברה רשאית לא לאשר ביצוע עסקאות מסוג מסוים ו/או עם נותני שירות מסוימים ו/או לא לאשרה באופן בו התבקשה אף אם סכום העסקה אינו חורג ממסגרת האשראי הפנויה בכרטיס, לרבות, אך לא רק, במקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס או בפרטיו או כל חשש לסיכון הנובע מהחוק ו/או מהדין ו/או מהוראות הארגונים הבינלאומיים ו/או במקרה שמועדי פירעונה חלים לאחר תום מסגרת האשראי ו/או במקרה שעל-פי ההסדרים שבינה לבין נותן שירות, או חברה אחרת הסולקת כרטיסי אשראי, ביצוע העסקה או אופן ביצועה אינו מותר. החברה אינה חייבת לנמק את סירובה לאשר את העסקה או כל חלק ממנה ואני פוטר מראש את החברה מכל טענה בדבר נזק, עגמת נפש ו/או אבדן רווח שייגרמו לי עקב סירוב כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר ביצועה של עסקה, אף אם סכומה חורג מסכום מסגרת האשראי. מובהר בזאת, כי אין באישור כאמור, כדי לחייב את החברה לאשר עסקאות נוספות החורגות ממסגרת האשראי ואישורים כאמור, יינתנו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובמקרה של אישור חריגה כאמור על-ידי החברה, לא אהיה רשאי להעלות כל טענה בעתיד בקשר להסכמת החברה לאפשר לי חריגה גם בעתיד ו/או בקשר להסתמכותי על הסכום המנוצל בחריגה ממסגרת האשראי.

מובהר בזאת, כי ככל שיינתן אישור החברה לחריגה כאמור, אין בו אישור להגדלת מסגרת האשראי מעבר להגדלתה הנקודתית על-פי שיקול דעת החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי שבמקרה של ביצוע עסקה בכרטיס האשראי אצל נותני שירות מסוימים, בהם סכום העסקה הסופי אינו ידוע במועד ביצוע העסקה, כגון בתי-מלון, חברות השכרת רכב ותחנות דלק, החברה תפעל בהתאם להסדר עם נותן השירות, לרבות על-ידי "תפיסת" חלק ממסגרת האשראי לתקופה בת מספר ימים לצורך אישור העסקה. החברה אינה מתחייבת לנמק את תפיסת המסגרת כאמור ואני פוטר מראש את החברה מכל טענה בדבר נזק, עגמת נפש ו/או אבדן רווח שייגרמו לי עקב "תפיסת" המסגרת כאמור.

5.6    פטור מאחריות לנכס ו/או לשירות

       החברה לא תישא באחריות כלשהי במקרה שאיזה נותן שירות יסרב לכבד את כרטיס האשראי או יתנה את כיבודו בתנאים כלשהם. כמו-כן לא תחול אחריות כלשהי על החברה בקשר להספקתם (לרבות זמן הספקתם), כמותם, טיבם או איכותם של נכסים ו/או שירותים כלשהם שהוזמנו או נרכשו על-ידי מחזיק בכרטיס האשראי או שסופקו לו על-ידי איזה נותן שירות; ושום טענה של המחזיק בכרטיס האשראי או שלי בגין או בקשר לאיזה עניין כנ"ל לא תעמוד לו/לי כלפי החברה גם אם טענה או תביעה כנ"ל הייתה עומדת לו/לי כלפי איזה נותן שירות. אין באמור, כדי לגרוע מזכויותיי על-פי החוק.

5.7    כמו-כן לא תחול על החברה חובה כלשהי לנקוט צעדים כלשהם נגד איזה נותן שירות או כל גוף אחר בגין או בקשר לטענות או תביעות של המחזיק בכרטיס האשראי או שלי. אולם, בכל מקרה שאיזה נותן שירות יעביר או יחזיר לחברה סכום כלשהו בקשר לעסקה בכרטיס - החברה תזקוף את אותו סכום לזכות מסגרת האשראי ואם כבר חויבתי בגין העסקה יזוכה החשבון בסכום הנ"ל, בניכוי הוצאות (לרבות, אך לא רק, שכ"ט עו"ד וכיו"ב), עמלות וריביות.

5.8    הוראות קבע

       ידוע לי שמתן הוראות קבע מאפשר לנותני השירותים להציג לחברה חיובים. כל עוד לא בוטלו הוראות הקבע בהודעה לחברה (בין אם על-ידי נותן השירותים ובין אם על-ידי) בהתאם ובכפוף לתנאי הוראת הקבע, כל חיוב כנ"ל שיוצג לחברה כמוהו כשובר המחייב בתשלום כאמור בסעיף 5.1 לעיל. ידוע לי, כי במקרה שאורה לחברה להפסיק לחייב את החשבון בתשלומים הנובעים מהוראות הקבע ו/או לגרום לביטולן של הוראות הקבע, תפסיק החברה לחייבני בגינם; ידוע לי, ואני מתחייב לשאת בכל האחריות הנובעת מהוראה לחברה, כאמור, לפיי כל דין.

אם בוטל הכרטיס, מכל סיבה שהיא, מבלי שיונפק לי כרטיס חלופי, אולם יש לי כרטיס אחר אשר הונפק על-ידי החברה (בעצמה או בשיתוף עם אחרים) יועברו הוראות הקבע בכרטיס שבוטל לכרטיס הנ"ל. בוטל הכרטיס מכל סיבה שהיא מבלי שיונפק לי כרטיס חלופי ואין ברשותי כרטיס אחר אשר הונפק על-ידי החברה (בעצמה או בשיתוף עם אחרים) תבוטל כל הוראת קבע בכרטיס המבוטל.

       אני מתחייב להסדיר עם נותני השירותים את ביטול הוראות הקבע אם החשבון ייסגרו לא הועמד על-ידי מידית חשבון חלופי מכל סיבה שהיא או שזכותי להשתמש בכרטיס בוטלה (לרבות, אך מבלי לגרוע, עקב ביטול ההסכם, סיום מועד תוקפו בלא שהונפק בעבורי כרטיס חדש). בלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מייפה בזה את כוחה של החברה להודיע בשמי ובמקומי לנותני השירותים על ביטול הוראות הקבע ופוטר את החברה מכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח או זכויות שייגרם לי עקב כך. החברה אינה חייבת לפעול על-פי ייפוי הכוח הנ"ל ותהיה רשאית, אך לא חייבת, להמשיך ולחייב את החשבון בתשלומים הנובעים מהוראות אשר לא בוטלו על-ידי, כאמור.

       על-אף האמור לעיל, אני מאשר כי אם יבוטל או יפוג תוקפו של כרטיס אשר הונפק/יונפק לי ובמקומו יונפק לי כרטיס חדש, לרבות כרטיס הנושא את אותו המספר, הרי שכל הוראות הקבע שניתנו על-ידי לחיוב באמצעות הכרטיס שבוטל או שפג תוקפו, יישארו בתוקף ויועברו לכרטיס החדש ו/או לכרטיס החלופי שיונפק לי על-ידי החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, שלא לאפשר ביצוע חיובים על-פי הרשאה לכרטיסים מסוימים ולנותני שירותים מסוימים.

העברת הוראות קבע מכרטיס

ידוע לי, שבמקרה בו אבקש להעביר את הוראות הקבע בכרטיס, בין אם בעקבות ביטול הכרטיס ובין אם לאו, תעביר החברה הודעה לנותני השירותים, בדבר ביטול הכרטיס כאמור (אם וככל שבוטל), וכן תודיע לנתוני השירותים את פרטי כרטיס החיוב החדש  לצורך חיובו של הכרטיס החדש בהוראות הקבע. כן תמסור החברה לנותני השירותים את פרטי הכרטיס החדש, לרבות מספרו המלא של הכרטיס החדש ותוקפו וכן מספר הזהות שלי ומספרו המלא של הכרטיס שבוטל (אם וככל שבוטל).

       החברה מוסמכת בזה למסור לנותני השירותים את מספרו המלא של הכרטיס הישן והחדשף\, תוקפו ומספר הזהות שלי וכן את כל פרטיי ו/או פרטי הכרטיס הנחוצים, לצורך המשך החיוב בהוראות הקבע ו/או להעביר בעצמה את הוראות הקבע לכרטיס החדש.

ידוע לי ואני מסכים שהאחריות להעברת הפעילות בעסקאות הוראות קבע לכרטיס שיונפק לי היא של מנפיק/י הכרטיס/ים ו/או של נותני השירותים מהם אבקש להעביר את עסקות הוראות הקבע (לפי העניין) ואני פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכך.

העברת הפעילות תתבצע אך ורק לגבי הוראות קבע "פעילות", בהתאם להגדרות של מנפיק כרטיס האשראי ממנו אני מעוניין להעביר את הוראות הקבע.

למען הסר ספק, ככל שנותני השירותים לא יעבירו את פעילות עסקאות הקבע לכרטיס החדש, החברה לא תהיה מחויבת להמשיך ולכבד עסקאות אלו, ואני פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכך.

ידוע לי שביצוע ההוראות להעברת הפעילות בעסקאות הוראות קבע מותנה באישור בקשת ההצטרפות על-ידי החברה ובהפעלת הכרטיס (אקטיבציה) על-ידי ובקיומה של מסגרת אשראי מספקת בכרטיס.

5.9    אופן החיוב ומועדיו

       שילמה החברה שובר או נדרשה לשלם בעד שובר כלשהו, יוגדל סכום החיוב המצטבר בסמוך לאחר הגעת החיוב לחברה בסכום הנקוב של השובר ותוקטן מסגרת האשראי הפנויה בהתאם עם תשלום השובר ו/או דרישת תשלום השובר ו/או בסמוך לכך, בכפוף לאמור בבקשה זאת לעיל ולהלן.

       החברה תחייב את החשבון במועד החיוב החודשי או כרטיס אחר שהונפק על-ידי החברה על שמי, לרבות כרטיס האשראי אשר את פרטיו מילאתי בטופס ההצטרפות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לי שבהתאם לסוג הכרטיס שהונפק לי, ייתכן שהחיוב בגין עסקאות במטבע חוץ שתבוצענה בכרטיס, כולל משיכת כספים ממכשירים ממוכנים כאמור בסעיף 7 להלן בחו"ל ועסקאות בשקלים בחו"ל ו/או עסקאות ברשת האינטרנט אצל נותן שירות שמקום מושבו בחו"ל, וכן עסקאות שתבוצענה במטבע חוץ בישראל, תחויבנה באופן מידי או לחילופין, במועד החיוב החודשי.  עסקאות אלו תהיינה כפופות לעמלה כפי שתפורט בתעריפון החברה.

לא ניתן לשייך את הכרטיס לחשבון מט"ח בבנק בו אני מנהל את חשבוני, וכלל העסקאות שאבצע במט"ח יומרו בהתאם להוראות הסכם זה.

מועד החיוב החודשי ניתן לשינוי בהודעה שתימסר על-ידי לחברה על-פי ההסדרים הנהוגים או שיהיו נהוגים אצלה ועשוי להיות כרוך בעמלה. החברה תהיה רשאית מפעם לפעם לשנות את תדירות ביצוע החיובים, מועדי החיוב החודשיים, וכן להוסיף מועד/י חיוב נוסף/ים, בין לכלל הרכישות בכרטיס ובין לרכישות מסוג מסוים ו/או אצל נותני שירות מסוימים, על-ידי מתן הודעה מוקדמת כפי שיידרש מפעם לפעם לפי הוראות כל דין.

אם וככל שייקבע על-ידי סכום חיוב חודשי, תחייב החברה את החשבון בסכום שלא יעלה על סכום החיוב החודשי כאמור. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להגדיל את סכום החיוב הקבוע במקרים המפורטים בבקשה זאת או שיפורטו במסגרת בקשתי לקבוע סכום חיוב חודשי או במקרה בו סכום החיוב אינו מספיק כדי לפרוע את התחייבויותיך (הפירעון על-חשבון הריבית בלבד) וכן במקרים חריגים נוספים. אני אהיה רשאי לפנות מפעם לפעם לחברה בבקשה לשנות באופן קבוע או חד-פעמי את סכום החיוב החודשי, בתנאי שהסכום החדש לא יפחת מסכום החיוב החודשי המינימאלי, אשר ייקבע בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובכפוף לאישורה של החברה.

אם חרגתי ממסגרת האשראי תהיה החברה רשאית לחייב את החשבון, במועד החיוב החודשי או בכל מועד אחר, גם בסכומים אשר חרגו ממסגרת האשראי וזאת בין אם נקבע על-ידי סכום חיוב חודשי ובין אם לאו.

חיוב החשבון בגין כל סכום בהתאם לבקשה זאת יתבצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון (להלן "ההרשאה"), אולם, אם אני מחזיק בכרטיס אשראי אשר הונפק במסגרת שיתוף פעולה עם בנק והחברה או אם אני מחזיק כרטיס אשראי קיים אשר הונפק על-ידי החברה (להלן "כרטיס האשראי הנוסף"), אני מורה לכם להשתמש בהרשאה אשר הענקתי לבנק ו/או לחברה לחייב את החשבון במסגרת הסכם הנפקת כרטיס האשראי הנוסף לצורך חיוב החשבון על-פי בקשה זאת. ידוע לי שהחברה רשאית שלא להגדיל מידית את מסגרת האשראי הפנויה בכרטיס לאחר חיוב החשבון אלא בסמוך לאחר שסניף הבנק שלי יכבד את אותו חיוב. כן ידוע לי שבמקרה שלא תתקבל ההרשאה מסניף הבנק עד למועד החיוב הראשון, הרי שהחברה תהיה רשאית לחייב אותי במועד החיוב הבא אחריו בסכום החיוב החודשי שאמור היה להשתלם לחברה במועד החיוב הראשון בתוספת ריבית פיגורים, וזאת נוסף על סכום החיוב החודשי שבו אחויב באותו מועד.

(א)  מועדי הגדלת סכומי חיוב מצטבר נדחים

    דחיית מועדי הגדלת סכום החיוב המצטבר תתאפשר, בכפוף לאמור בסעיף 5.9 (ב) להלן במקרים האלה:

(1)  בכל מקרה שעל-פי ההסכם ביני לבין נותן שירות כלשהו יפורט/ו על-פני השובר מועד/י חיוב דחויים (להלן "מועדי החיוב הדחויים") תגדיל החברה את סכום החיוב המצטבר בסכום הנקוב של אותו שובר, או בחלקים של סכום השובר, כמפורט על-פניו, במועדי החיוב הדחויים בכפוף למועד הצגת השובר לגבייה על-ידי נותן השירות ובכפוף לאישור החברה.

(2)  בכל מקרה שעל-פי ההסכם ביני לבין נותן שירות כלשהו נרשמו על-פני השובר מספר תשלומים וניתן אישור לכך על-ידי החברה תגדיל החברה את סכום החיוב המצטבר בחלקים של סכום השובר כרשום על-פניו החל ממועד החיוב הסמוך ובמועדי החיוב שלאחריו כמספר התשלומים שנרשמו על-פני השובר (להלן "מועדי החיוב בתשלומים").

(3)  היה השובר שובר אשראי במסגרת אחד מהסדרי האשראי המפורטים להלן ו/או הנהוגים באותה עת בחברה, או שאבקש מהחברה אשראי בדרך אחרת, והחברה הסכימה, יחויב החשבון במועדי הפירעון שנקבעו לסילוק האשראי על-פי ההסדרים הנ"ל (להלן "מועדי פירעון האשראי"). במקרה כאמור, החברה תשלם לנותן השירות על-פי ההסדרים הנהוגים בינה לבין נותן השירות, בלא קשר למועדי החיוב שבהם חויב החשבון.

(ב)  על-אף האמור לעיל, לגבי מועדי החיוב למיניהם, החברה רשאית להגדיל את סכום החיוב המצטבר בסכום הנקוב של כל שובר, באופן מידי, אף לפני מועד החיוב הרגיל ו/או מועדי החיוב הדחויים ו/או מועדי החיוב בתשלומים בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 5.10 להלן. כל האמור ייעשה תוך שמירת זכויותיי על-פי החוק לגבי תשלום נדחה.

(ג)  מטבע חיוב החשבון

חיוב החשבון בגין כל סכום בהתאם לבקשה זאת יתבצע במועדי החיוב המפורטים בסעיף זה וכמפורט להלן:

(1)  בגין עסקאות בכרטיס שתבוצענה בשקלים, יחויב החשבון בשקלים;

(2)  בגין עסקאות בכרטיס שתבוצענה במט"ח, יחויב החשבון בשקלים, בהתאם לשער הנהוג בחברה.

5.10   ביטול / חסימת כרטיס; פירעון / חיוב מידי; ביטול / הקטנת מסגרת אשראי

       בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לנקוט באחת או ביותר מהפעולות הבאות בין אם ביחס לכרטיס שהונפק לי בקשר עם הסכם זה, ובין אם ביחס חלק/כלל הכרטיסים שהונפקו ו/או יונפקו לי על-ידי החברה: לבטל או לחסום לאלתר את הכרטיס ו/או להגביל את אפשרות השימוש בו ו/או לבטל או להקטין את מסגרת האשראי ו/או לחייב את החשבון ו/או את כרטיס האשראי אשר את פרטיו מילאתי בטופס ההצטרפות ו/או כל כרטיס אשראי אחר אשר הונפק בעבורי על-ידכם, לבד או ביחד עם אחרים,  ואשר מחייב את החשבון, באופן מידי בכל הסכומים המגיעים ושיגיעו ממני לחברה בגין פעולות שבוצעו בכרטיס ו/או לעשות כן לגבי כל כרטיס אשראי אחר אשר רשום או יהיה רשום על שמי אצל החברה לרבות בגין אשראים שקיבלתי או אקבל באמצעות הכרטיס בצירוף ריבית שלא סולקה עד אותו מועד וזאת אף לפני מועדי החיוב הרגילים ו/או מועדי החיוב הדחויים ו/או מועדי החיוב בתשלומים בלי צורך בהודעה מראש והכול בצירוף עמלות ככל שיחולו ובתוספת ריבית פיגורים החל ממועד התקיימות אחד או יותר מהמקרים שלהלן:

(א)  אם לא אשלם לחברה סכום כלשהו שיגיע לה ממני במועד שנקבע לתשלומו או על-פי דרישתה הראשונה של החברה.

(ב)  אם בוטלה ההרשאה לחיוב חשבון (גם אם מדובר בהרשאה לחיוב חשבון שאינה של כרטיס זה) מכל סיבה שהיא.

(ג)  אם יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה לפועל אחרת נגדי ו/או על נכסיי או חלק מהם, ובלבד שככל שמדובר בעיקול שאינו חל על זכויות ו/או כספים בחברה יחול האמור לעיל רק אם העיקול או הפעולה האמורים לא יבוטלו בתוך 21 ימים.

(ד)  אם ננקטו על-ידיי או נגדי הליכים לפירוק או למינוי מפרק זמני, כונס, כונס נכסים זמני או לפתיחת הליכי שיקום או להקפאת הליכים, מתן צו קבלת נכסים, הגשת בקשת כינוס נכסים נגד נכס כלשהו שלי, עשיית מעשה פשיטת רגל, או זימון אסיפת נושים על-ידיי לשם סידור עמהם, או אם יימחק שמי מפנקסי רשם החברות ו/או רשם השותפויות ו/או רשם העמותות ו/או כל פנקס אחר אשר יבוא במקומם כלשהו המתנהל על-פי דין, או יעמוד להימחק.

(ה)  אם הוגבלה זכותי לעשות שימוש בכרטיס חיוב על-ידי רשות מוסמכת.

(ו)   אם תבוצע על-ידיי (אם אני תאגיד) פעולה כלשהי או תתקבל על-ידיי החלטה בדבר מיזוג, על-פי החלק השמיני או התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 או בדבר הסדר, או בדבר כל פעולה שתוצאתה רכישת עיקר נכסיי על-ידי אדם או תאגיד או כל פעולה על-פיה אני רוכש במישרין או בעקיפין, עיקר נכסי תאגיד אחר או מניות של תאגיד אחר המקנות לי שליטה באותו תאגיד, או אם תועבר השליטה בי, והכול בלי שקיבלתי את הסכמת החברה בכתב ומראש לכך. לעניין סעיף זה, המונח "שליטה" - כהגדרתו בחוק ניירות-ערך, התשכ"ח - 1968.

(ז)  במקרה של מוות (חו"ח), פסילת דין, היעדר או שלילת כשרות משפטית, פשיטת רגל, מאסר או עזיבת הארץ, שלי או של המחזיק בכרטיס.

(ח)  אם אפר או לא אקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי כלפי החברה, בין שההתחייבות כלולה בבקשה זאת ובין שהיא כלולה או תיכלל בכל מסמך אחר שנחתם ו/או ייחתם על-ידיי לחברה, או אם יתברר שהצהרה או אישור כלשהם שלי אינו/ה נכון/ה או אינו/ה מדויק/ת.

(ט)  אם, לדעת החברה, ארע שינוי מהותי לרעה במצבי הכספי, בפעולותיי או בעסקיי, או ביחסיי הפיננסיים.

(י)   אם לדעת החברה קיים חשש סביר שלא אוכל לעמוד בהתחייבויותיי כלפיה, לרבות חשש סביר שלא אוכל לשלם במועד המוסכם את תמורת העסקאות שביצעתי בכרטיס.

(יא)  עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים ו/או המצדיקים הקטנה מידית או ביטול של מסגרת הכרטיס בהתאם להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או ההוראות של הארגונים הבינלאומיים (ובכלל זה הוראות לעניין הלימות הון).

(יב)  אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל גורם שהוא בארץ ו/או בחו"ל לרבות החברה, על-פי מסמך כלשהו שנחתם ו/או שייחתם על-ידיי בזכות להעמדה לפירעון מידי של החובות וההתחייבויות, כולם או חלקם, שלי כלפי אותו גורם, גם אם אותו גורם לא ישתמש בזכותו זו להעמדה לפירעון מידי.

(יג)  אם החברה תיווכח לדעת שנכס נשוא בטוחה כלשהי שהחברה קיבלה ממני או בעבורי, התקלקל, עלול להתקלקל, איבד או עלול לאבד שיעור ניכר מערכו.

(יד)  אם אבקש שהחברה לא תעשה שימוש במידע שיגיע אליה מכוח צווים שיפוטיים שונים, כאמור בסעיף 11.8 להלן.

(טו)  בקרות אחד מן המקרים האמורים בסעיף זה לעיל ולהלן, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו (לרבות תאגיד) שערב לפירעון חובותיי ו/או שהעמיד לזכות הבנק בטוחה להבטחת חובותיי ו/או לתאגיד בשליטתי.

(טז)   אם החשבון נסגר ולא הועמד על-ידי מידית חשבון חלופי.

(יז)בכל מקרה שהכרטיס בוטל ו/או נחסם לרבות במקרה שהחברה חייבת לבטלו ו/או לחסום אותו על-פי דין.

5.11   אין באמור בסעיף 5.10 לעיל כדי לגרוע מזכויות החברה לבטל את הכרטיס בהתאם לאמור בסעיף 2.6 לעיל ו/או מזכויות החברה לבטל את מסגרת האשראי, להקטינה או להעמידה על סכום החיוב המצטבר, לפי שיקול דעתה.

5.12   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית שלא לאשר לי לבצע עסקה בכרטיס, אם לפי שיקול דעתה עלול השימוש כאמור להיות שלא על-פי דין. ידוע לי, כי אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על החברה לבדוק את חוקיות העסקאות אותן ביצעתי או שלא לאשר עסקה כזו ואני מתחייב לנהל את חיוביי באופן עצמאי. אני פוטר את החברה מכל אחריות כלפיי אם אושרה או נפרעה עסקה וכתוצאה ממנה חרגתי מהוראות הדין בקשר לשימוש בכרטיס.

5.13   החברה תהיה רשאית לעכב את הכרטיס או לקחתו, בעצמה או באמצעות מי שיורשה לצורך זה, בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה בו יבוטל ההסכם ו/או יפוג תוקף הכרטיס על-פי תנאי הסכם כרטיס החיוב, יהיה רשאי בית העסק לשמור ברשותו כרטיס מבוטל שהוצג בפניו. נטילת הכרטיס כאמור תיחשב כהודעת החברה על ביטולו.

5.14   החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לקבוע מפעם לפעם הגבלות לאחד או יותר מסוגי השימושים בכרטיס או בעבור סוגי עסקאות מסוימים לרבות אך לא רק, סכום מקסימאלי לעסקאות אצל נותן שירות מסוים, או להגביל את השימושים כאמור בנסיבות שבהן החברה רשאית על-פי הדין להשעות את השימוש בכרטיס (להלן "הגבלות השימוש"). החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, להורות לבית העסק שלא לכבד את הכרטיס במקרה של חריגה מהגבלות השימוש, או לחייבו בקבלת אישור החברה מראש, או לאשר את השימוש בכרטיס במגבלות שתטיל.

5.15   החברה תודיע לי על ביטול הכרטיס, חסימתו או הגבלת השימוש בו, בו-זמנית עם הביטול או החסימה או הגבלת השימוש כאמור.

6.    שירותים שונים באמצעות מכשירים ממוכנים ועסקאות בכרטיס חכם

6.1    אני מצהיר שידוע לי שהכרטיס יכול לשמש גם ככרטיס בנק למשיכת כספים מן המכשירים הממוכנים שהותקנו בבנקים ובמקומות אחרים על-ידי חברת שירותי בנק אוטומטיים או כל חברה אחרת או למשיכת כספים בחו"ל. על השימוש בכרטיס בחו"ל, כאמור, יחול סעיף ‏5.9 (ג) להסכם זה לעיל.

6.2    משיכת כספים ממכשיר ממוכן תיעשה על-פי ההוראות המופיעות על המכשירים או לצדם או על המסך שלהם. אני אהיה אחראי כלפי החברה לכל נזק שייגרם לה עקב שימוש רשלני או בלתי נכון במכשירים על-ידיי, לרבות בקשר עם הכרטיס ו/או הקוד הסודי, כמפורט בסעיף ‏2.5 לעיל.

6.3    אני מתחייב בזה שלא למשוך באמצעות מכשירי הבנק הממוכנים סכומים גבוהים מאלה שאושרו על-ידי החברה, מפעם לפעם, או שסכומם המצטבר בעת מועד החיוב יהיה גבוה ממסגרת האשראי העומדת לזכותי, באותה עת. סכום החיוב המצטבר יוגדל בגין כספים שנמשכו באמצעות הכרטיס מיד עם משיכתם ו/או בסמוך לכך לפי שיקול דעת החברה או במועדים אחרים עליהם תסכים החברה ותודיע עליהם.

6.4    כל עוד לא הוחזר הכרטיס ו/או לא הודעתי על גניבתו ו/או אבדנו, תהיה החברה רשאית להגדיל את סכום החיוב המצטבר בסכומי המשיכות, אף אם נעשו על-ידי מי שאינו מורשה לכך, ואף אם חרגו מהסכומים אותם אני מורשה למשוך.

6.5    אני פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, העלולים להיגרם לי במישרין או בעקיפין, עקב אי-הבנתי את אופן הפעלת המכשירים, או כתוצאה משיבוש או מתקלה כלשהי במכשירים או באמצעי תקשורת כלשהם וכן כתוצאה משיבוש או מתקלה כלשהי בקריאת נתוני הכרטיס החכם על גבי ה-CHIP, לרבות בנקודת מכירה אלקטרונית המיועדת לכרטיסים חכמים, ובלבד שהשיבוש או התקלה האמורים אינם בשליטת החברה וכי החברה עשתה מאמץ סביר למנוע אותם, או אם מפאת חוסר כסף במכשירים, לא אוכל לבצע פעולה או פעולות באמצעות המכשירים, אולם אני לא אהיה מנוע מלטעון, כי לא קיבלתי את הסכום הרשום או חלק ממנו. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

7.    מסלולי האשראי וריביות

7.1    כללי

       החברה מאפשרת קבלת אשראים באמצעות כרטיס האשראי לפי מסלולים שונים הנהוגים או שיהיו נהוגים מפעם לפעם ואני מאשר כי על כל אשראי שיתבקש באמצעות הכרטיס יחולו התנאים המפורטים להלן לפי סוג המסלול (להלן "האשראי" או "האשראים" או "מסלול האשראי"), תנאים נוספים שיסוכמו במעמד הבקשה לקבלת אשראי ותנאים נוספים שיכללו במסמך משלים שאקבל בקשר עם האשראי כולל לעניין חיובי בריבית גישור. אני מסכים שפירוט התנאים הנוספים בדפי הפירוט התקופתיים שיישלחו אליי על-ידי החברה ייחשב כמסמך משלים לגבי האשראי.

ידוע לי שבקבלת אשראי, מועדי ותנאי החיוב שבהם אחויב אינם קשורים לאופן ביצוע התשלום של החברה לנותן השירות, וכי החברה תהיה רשאית לשלם לנותן השירות, או לגוף הבנקאי שישלם לנותן השירות, בהתאם להסדרים שיהיו קיימים ביניהם באותה העת, ובלא תלות באופן החיוב בגין מסלול האשראי.

עוד ידוע לי ששיעור העלות הממשית של האשראי (כפי הידוע במועד כריתת הסכם זה), לא יעלה על שיעור עלות האשראי המרבי הידוע במועד זה, כהגדרת מונחים אלה בחוק אשראי הוגן. בנוסף, ידוע לי כי שיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד כריתת הסכם זה לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי הידוע באותו מועד, כהגדרת מונחים אלה בחוק אשראי הוגן.

7.2    הגדרות

       בסעיף זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצדם:

(א)  "בקשה אשראי" או "בקשת הצטרפות" - כל בקשה (לרבות בקשה לקבלת אשראי ו/או להחלת מסלול אשראי כלשהו על חיובים כלשהם באמצעות הכרטיס) שתוצג לחברה בכתב או באמצעות שובר או בטלפון או בפקסימילה או בדואר אלקטרוני או במכשיר אוטומטי או באמצעות אתר האינטרנט של החברה או במערכת חיוג אוטומטי של החברה (IVR) או באפליקציה (יישומון) או בכל אמצעי תקשורת ו/או מערכת בנקאות בתקשורת אחרת - הכול - כפי שיהיה נהוג בחברה ו/או בהתאם לאישורי הפרטני בטופס ההצטרפות.

(ב)  ריביות:

(1)  "ריבית קבועה" – ריבית קבועה למשך תקופת האשראי בשיעורים שהחברה תקבע מפעם לפעם ואשר תהיה בתוקף במועד מתן האשראי.

(2)  "ריבית קבועה מתחלפת תקופתית" - ריבית קבועה (כמפורט בסעיף קטן (1)) למשך תקופה מסוימת, כפי שתיקבע על-ידי החברה, בשיעורים שהחברה תקבע מפעם לפעם ואשר תהיה בתוקף במועד מתן האשראי.

עם סיום תקופה ותחילת תקופה חדשה ישתנה שיעור הריבית במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה ריבית הפריים בין שתי התקופות לריבית קבועה למשך תקופה נוספת וכן הלאה. מספר התקופות בהלוואה ייקבע על-ידי החברה מפעם לפעם.

(3)  "ריבית משתנה על בסיס הפריים" - ריבית משתנה על בסיס הפריים ששיעורה מבוסס על שיעור ריבית הפריים בתוספת מרווח חיובי או שלילי. שינוי בריבית הפריים יגרום לשינוי בכל אחת מהריביות הנ"ל במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה ריבית הפריים.

(4)  "ריבית גישור" - ריבית בגין תקופת ביניים עד להעמדת סכום האשראי במסלול שנבחר. תקופת ריבית הגישור מתחילה במועד זיכוי החשבון בסכום האשראי או בכל מועד אחר שאינו מועד החיוב החודשי ומסתיימת במועד החיוב התקופתי החל בסמוך לאחר מכן. בתום תקופה זו יועמד סכומו של האשראי כאשראי במסלול שנבחר. ריבית הגישור, הינה ריבית יומית משתנה על בסיס הפריים.

(ג)  "שובר אשראי" - שובר הנושא את פרטי הכרטיס ואשר יירשם בו שם של אחד ממסלולי האשראי המפורטים לעיל.

(ד)  "שובר רגיל" - כל שובר הנושא את פרטי הכרטיס של המחזיק בכרטיס אשר הוצא בגין עסקה המבוצעת בארץ במטבע ישראלי ואינו שובר בגין משיכת מזומנים או שובר אשראי.

7.3    מסלולי האשראי

מובהר, שהחברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל את מסלולי האשראי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על מסלולי האשראי הנוספים יחולו תנאי סעיף 7 זה.

כן מובהר שפירעון האשראי ייעשה באמצעות חיובי בסכום החיוב המצטבר, אשר יוגדל בהתאם לכל מסלול אשראי, כמפורט להלן.

הריבית הרלוונטית למסלול האשראי (כפי שתצוין בבקשה לקבלת האשראי) תחושב בגין התקופה המתחילה במועד העמדתו של האשראי על-פי הקבוע במערכות החברה ועד לסילוקו בפועל על-פי 360 ימים בשנה ו-30 ימים בחודש (שיטת שפיצר) או על-פי מספר הימים שחלפו בפועל ממועד העמדת האשראי חלקי 365 או 366, בהתאם למספר הימים בשנה, והכל כמפורט בהסכם האשראי.

עוד מובהר שבהתאם למועד העמדת האשראי במסלול הנבחר, ייתכן שאהיה מחויב בריבית גישור.

(א)  "אשראי קרדיט", "אשראי קרדיט חו"ל" וכן אשראים נוספים עליהם תודיע החברה מפעם לפעם הינו אשראי בריבית קבועה בשיעור, במספר תשלומים ובסכום כפי שייקבעו על-ידי החברה מפעם לפעם.

פירעון האשראי – במסלול זה, סכום החיוב המצטבר יוגדל בגין הסכומים המגיעים ושיגיעו ממני על-פי מסלול האשראי במועדי החיוב החודשיים בסכומים חודשיים שווים ורצופים של קרן בתוספת ריבית שמספרם כמספר התשלומים שהתבקש על-ידי ובלבד שאם מספר התשלומים או סכומם לא יתאים למספר והסכום הנהוג לגבי אשראי קרדיט תהיה החברה רשאית לקבוע מספר תשלומים וסכום כל תשלום באופן התואם את הנהוג באותה עת ואשר יתאים ככל האפשר למספר וסכום התשלומים שהתבקש. החברה אינה חייבת בהודעה מיוחדת על תיקון מספר התשלומים ו/או על תיקון סכום כל תשלום ובלבד שסכומם ומספרם של התשלומים בגין האשראי יופיע בדף הפירוט התקופתי שישלח סמוך לאחר מועד העמדתו או בכל הודעה אחרת שתשלח לי על-ידי החברה בכפוף לכל דין.

(ב)  "אשראי קרדיט פלוס" - וכן אשראים נוספים עליהם תודיע החברה מפעם לפעם הינו אשראי בריבית קבועה מתחלפת תקופתית במסגרתו מוגדל סכום החיוב המצטבר ב-19 עד 36 תשלומים וכולל שתי תקופות ריבית: (א) התקופה הראשונה – תקופת הגדלת סכום החיוב המצטבר בגין 3 - 18 התשלומים הראשונים ו- (ב) התקופה השנייה – יתר תקופת התשלומים.

פירעון האשראי – במסלול זה, סכום החיוב המצטבר יוגדל בגין הסכומים המגיעים ושיגיעו ממני על-פי מסלול האשראי, במועדי החיוב החודשיים, בסכומים חודשיים שווים ורצופים של קרן בתוספת ריבית שמספרם כמספר התשלומים שהתבקש על-ידי, בכפוף לזכותה של החברה לשנות את סכומם ומספרם, כמפורט בסעיף 7.3 (א) לעיל ובכפוף לשינוי סכום החיוב המצטבר החודשי החל ממועד השינוי, כמתחייב משינוי ריבית הקרדיט.

(ג)  "אשראי חודש חופש" -  וכן אשראים נוספים עליהם תודיע החברה מפעם לפעם הוא אשראי בריבית קבועה מתחלפת תקופתית במסגרתו ניתן לפרוס את סך החיוב החודשי (כולו או חלקו) לתשלומים הכוללים ריבית. מספר התשלומים המינימאלי הוא 3 תשלומים ומספר התשלומים המקסימאלי הוא 36 תשלומים, או כל מספר תשלומים מקסימאלי אחר שייקבע על-ידי החברה. האשראי הוא למספר תקופות, בהתאם למספר התשלומים שייקבעו על-ידי: (א) התקופה הראשונה – 12 חודשים הראשונים ממועד העמדת האשראי, כך שהריבית תשתנה בתשלום ה- 13, (ב) התקופה השנייה – 12 חודשים נוספים, כך שהריבית תשתנה בתשלום ה-25 ו- (ג) התקופה השלישית – יתר התשלומים עד למספר התשלומים שהתבקש על-ידי, או עד מספר התשלומים המקסימאלי, הנמוך מביניהם.

(ד)  "אשראי הלוואה ברגע" - וכן אשראים נוספים עליהם תודיע החברה מפעם לפעם הינו אשראי בריבית קבועה מתחלפת חודשית במסגרתו ניתן לקבל אשראי עד מספר התשלומים מקסימאלי של 60 תשלומים או כל מספר תשלומים מקסימאלי שייקבע על-ידי החברה.

(ה)  "אשראי צמוד מט"ח / מדד" - במסלול זה, סכום החיוב המצטבר יוגדל בתשלומי הקרן והריבית של כל אשראי ו/או עסקות תשלומים צמודי מדד או צמודי מטבע-חוץ במועדים שייקבעו בבקשה לקבלתם ובצירוף הפרשי הצמדה עליהם כמפורט בסעיפים 7.8 (ג) ו- 7.8 (ד) להלן, לפי העניין.

(ו)   "אשראי 30 פלוס" - וכן אשראים נוספים עליהם תודיע החברה מפעם לפעם, הוא אשראי בריבית משתנה על בסיס פריים. במסגרתו יוגדל, סכום החיוב המצטבר בסכומים המגיעים ושיגיעו ממני על-פי מסלול האשראי – קרן בצירוף ריבית שתחושב על-פי מספר הימים שחלף ממועד החיוב החודשי ועד מועד החיוב החודשי הסמוך שחל מיד אחריו, וזאת - במועד החיוב החודשי הסמוך שחל מיד אחריו.

(ז)  "דחיית חיובים למועד החיוב החודשי" הוא אשראי בריבית משתנה על בסיס פריים ויחול גם בנוגע לדחיית חיובי חו"ל למועד החיוב החודשי.

במסלול זה החיוב המידי בגין עסקאות ומשיכות מזומנים (בין אם בארץ ובין אם בחו"ל), יידחה למועד החיוב החודשי הסמוך בצירוף ריבית שתחושב בגין מספר הימים שחלף ממועד החיוב המקורי ועד למועד החיוב החודשי.

(ח)  "הלוואת Multi" - בכרטיס Multi - הלוואה אשר תוענק לי על-ידי החברה על-פי בקשת הצטרפות באחד האמצעים אשר יועמדו על-ידי החברה באותו מועד. במסגרת הלוואה זו יזוכה החשבון בסכום ההלוואה המבוקש, אך לא יותר, ממסגרת האשראי הפנויה בכרטיס באותו מועד. ההלוואה היא אשראי בריבית משתנה על בסיס פריים.

פירעון האשראי - במסלול זה, סכום החיוב המצטבר יוגדל בסכום הלוואת Multi במועד זיכוי חשבון הבנק אשר תישא ריבית באותו אופן כמו סכום החיוב המצטבר.

(ט)  "חיוב חודשי קבוע" - תכנית אשראי, בה אני אבחר באופן חד-פעמי או לתקופה לא מוגבלת, את סכום החיוב החודשי המקסימאלי. בחירת סכום החיוב החודשי הקבוע, תתבצע על-ידי בבקשת ההצטרפות (אם וככל שתתבצע) או במועד מאוחר יותר על-פי קריטריונים שתקבע החברה, בכפוף לשיקול דעתה. מסלול זה הינו אשראי בריבית משתנה על בסיס פריים, במסגרתו (ובכפוף לאמור בסעיף 5.9) מחייבת החברה את החשבון במועד החיוב החודשי בסכום שלא יעלה על סכום החיוב החודשי הקבוע שנקבע על-ידי בטופס ההצטרפות (אם וככל שנקבע) או במועד מאוחר יותר ומפחיתה סכום זה מסכום החיוב המצטבר. סכומי משיכות המזומנים, אם בחרתי באפשרות זאת בטופס ההצטרפות, או במועד מאוחר יותר ועסקות חו"ל, לרבות העמלות הנגבות בגין פעולות אלה, יועמדו כאשראי נושא ריבית לתקופה המתחילה במועד קליטתם במערכות החברה ומסתיימת במועד החיוב החודשי הקרוב או במועד מאוחר יותר, והכול לפי כל דין. הסכומים הנקובים בשוברי העסקאות ובכל חיוב אחר בגין אשראים, ריבית ועמלות יועמדו כאשראי נושא ריבית לתקופה המתחילה במועד החיוב החודשי הקרוב ומסתיימת במועד החיוב החודשי הסמוך שאחריו. במועד החיוב החודשי הסמוך שאחריו שוב אחויב בסכום החיוב החודשי והיתרה תועמד כאשראי נושא ריבית וחוזר חלילה עד מועד ביטול מסגרת הכרטיס ו/או מסגרת האשראי ו/או עד תשלום כל התחייבויותיי לחברה, לרבות, תשלום סכום החיוב המצטבר. אם יתברר במועד חיוב חודשי כלשהו כי כתוצאה מחיובי בסכום החיוב החודשי נותר סכום החיוב המצטבר הנמוך מסכום החיוב החודשי יחויב החשבון אך ורק בסכום זה.

"סכום החיוב החודשי המינימלי" - סכום מינימלי או אחוז מסוים ממסגרת האשראי אשר ייקבעו על-ידי החברה מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה, לפי הגבוה מהשניים כשהוא מעוגל לכפולה של 10 ₪ הקרובה ביותר. מובהר, כי החברה תהיה רשאית לקבוע סכום חיוב חודשי מינימאלי בהתחשב בנתוני מחזיק הכרטיס, והכול בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

(י)   "מסלול Multi" – בכרטיס Multi – אשראי בריבית משתנה על בסיס פריים. מסלול הקבוע במסגרת כרטיס האשראי במסגרתו (ובכפוף לאמור בסעיף 5.9) מחייבת החברה את החשבון במועד החיוב החודשי בסכום שלא יעלה על סכום החיוב החודשי שנקבע על-ידי בטופס ההצטרפות (אם וככל שנקבע) או במועד מאוחר יותר ומפחיתה סכום זה מסכום החיוב המצטבר. סכומי משיכות המזומנים, אם בחרתי באפשרות זאת בטופס ההצטרפות (או במועד מאוחר יותר), ועסקות חו"ל, לרבות העמלות הנגבות בגין פעולות אלה, יועמדו כאשראי בריבית לתקופה המתחילה במועד קליטתם במערכות החברה ומסתיימת במועד החיוב החודשי הקרוב. הסכומים הנקובים בשוברי העסקאות ובכל חיוב אחר בגין אשראים, ריבית ועמלות יועמדו כאשראי בריבית לתקופה המתחילה במועד החיוב החודשי הקרוב ומסתיימת במועד החיוב החודשי הסמוך שאחריו. במועד החיוב החודשי הסמוך שאחריו שוב אחויב בסכום החיוב החודשי והיתרה תועמד כאשראי בריבית וחוזר חלילה עד מועד ביטול מסגרת הכרטיס ו/או מסגרת האשראי ו/או עד תשלום כל התחייבויותיי לחברה, לרבות, תשלום סכום החיוב המצטבר. אם יתברר במועד חיוב חודשי כלשהו כי כתוצאה מחיובי בסכום החיוב החודשי נותר סכום החיוב המצטבר הנמוך מסכום החיוב החודשי יחויב החשבון אך ורק בסכום זה.

7.4    אופן הבקשה ותחולת מסלולי האשראי

(א) בקשות לחברה

אשראים שיועמדו לי על-פי בקשת אשראי שתוצג על-ידי לחברה (לרבות באמצעות גופים עמם תתקשר בשיתופי פעולה) וכן באמצעות אמצעי תקשורת למיניהם - הכול כפי שתנהיג החברה מפעם לפעם ו/או בהתאם לאישורי בטופס ההצטרפות, יועמדו במסלולים ובתנאים שייקבעו מפעם לפעם על-ידי החברה לגבי זכותי לקבלם, מועדי העמדתם, סכומי האשראי המינימאליים והמקסימאליים עמלות ככל שיחולו ותנאים נוספים שתקבע החברה לפי שיקול דעתה ותודיע לי עליהם. הבקשות עשויות להתייחס לאשראים לצורך פריסת הגדלת סכום החיוב המצטבר.

(ב)  בקשות במעמד ביצוע רכישות - בלא צורך בהצטרפות מוקדמת

    אשראים לצורך ביצוע רכישות בארץ יועמדו על-פי בקשות שתיעשינה באמצעות שוברי אשראי ו/או בכל דרך אחרת שתאפשר החברה (לרבות באמצעות גופים עמם תתקשר בשיתופי פעולה) במעמד ביצוע רכישות אצל נותני שירות ויחולו לגביהם התנאים שנקבעו לסוגי האשראי השונים בהתאם לאשראי שאבחר במועד הרכישה ונרשם בשובר אשראי או בבקשת ההצטרפות או בכל בקשת אשראי אחרת. שובר אשראי שלא נרשם בו מסלול אשראי ספציפי התואם את מסלולי האשראי הנהוגים ו/או שיהיו נהוגים בחברה, ייחשב כשובר בקשה לאשראי באחד ממסלולי האשראי הנהוגים ו/או שיהיו נהוגים כאמור ואשר, יתאים לבקשה או כשובר רגיל - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.5    אופן ומועד העמדת האשראי

(א)  האשראי ישמש לסילוק תמורת שובר, לפי העניין. מועד העמדת האשראי יהיה לגבי אשראי שהועמד לפי שובר אשראי - מועד קליטת השובר בחברה.

(ב)  בכל פעם שיוצגו לחברה שובר אשראי הנושא את פרטי הכרטיס שהונפק לי ואשר נושא את המילה "קרדיט" או "קרדיט פלוס" או "פלוס 30" או שם של מסלול אשראי דומה הקיים בחברות כרטיסי אשראי אחרות, או שם כל מסלול אשראי שיחליף או ישנה את המסלול הנ"ל, או בקשת הצטרפות או כל בקשת אשראי אחרת, ייחשב הדבר כבקשת אשראי מהחברה במסלול שנרשם - לגבי הסכום הנקוב בשובר (להלן "סכום האשראי").

7.6    הגשת בקשות, שינוי וביטול בקשות

       למעט אם נרשם אחרת, כל בקשת הצטרפות או כל בקשת אשראי אחרת, וכן כל בקשה לביטול או שינוי של בקשת הצטרפות או בקשת אשראי אחרת, לרבות שינוי מסלול ושינוי סכומים, צריכה להתקבל בחברה עד 5 ימי עסקים לפני מועד החיוב החודשי ותיכנס לתוקפה במועד זה. איחרה הודעה להגיע, יידחה ביצועה למועד החיוב החודשי הסמוך שאחריו. מבלי לפגוע באמור בסעיף 13 להלן, החברה רשאית לגבות דמי-טיפול בכל בקשה לפי תעריף ובמועדים שיהיו נהוגים בחברה מפעם לפעם.

7.7    פירעון מוקדם

מבלי לפגוע באמור בסעיף 5.9 לעיל ובנוסף לו, אהיה רשאי לפרוע בפירעון מוקדם את כל היתרה הבלתי מסולקת של אשראי מכל סוג שהוא ו/או כל עסקה עובר למועד החיוב החודשי. במקרה זה, החברה תהיה רשאית לגבות ממני עמלת פירעון מוקדם בשיעורים שייקבעו על-ידי החברה. במקרה של פירעון מוקדם שלא במועד החיוב החודשי, הריבית בגין התקופה שבין מועד החיוב החודשי האחרון ועד למועד הפירעון המוקדם תהיה ריבית מסוג ריבית יומית משתנה על בסיס הפריים.

7.8    הוראות כלליות למסלולי האשראי

(א)  העמדת האשראי

החברה אינה חייבת להיענות לבקשת אשראי ו/או בקשת הצטרפות למסלול כלשהו וכן תהיה רשאית להעמיד את האשראים לפירעון מידי במקרים המפורטים בסעיף 5.10 לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שהאשראי התבקש באמצעות שובר אשראי או בקשת הצטרפות או כל בקשת אשראי אחרת, תהיה החברה רשאית אך לא חייבת להימנע מהעמדת האשראי גם במקרים האלה:

(1)  סכום האשראי המבוקש, או סכום האשראי המבוקש ביחד עם יתרת האשראי שכבר קיבלתי באמצעות הכרטיס עולה על מסגרת האשראי.

(2)  סכום האשראי המבוקש נמוך או גבוה מסכומי האשראי המינימאליים או המקסימאליים, לפי העניין, שנקבעו על-ידי החברה, או שמספר התשלומים שונה ממספר התשלומים שנקבע בנוגע למסלול האשראי על-ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

(3)  בקשת האשראי הוגשה לחברה לאחר שהחברה הודיעה לי או לכלל מחזיקי הכרטיסים או לסוגים או קבוצות מסוימות של מחזיקי כרטיסים כי בוטלה מסגרת האשראי או כי בוטל מסלול האשראי מהסוג שהתבקש, או כי בוטלה זכותי להשתמש בכרטיס.

(4)  במקרה ששובר האשראי נעשה אצל נותן שירות שאינו מורשה לקבל שוברי אשראי או בקשות הצטרפות.

    סירבה החברה להעמיד לי אשראי שהתבקש כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעמידו כאשראי לתקופה שתתחיל במועד החיוב החודשי ושתסתיים במועד החיוב החודשי הסמוך שלאחר מכן. אשראי זה יהיה אשראי בריבית.

(ב)  פירעון בלתי מותנה בהספקת הנכס ו/או השירות ו/או טיבם

    מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 5.6 לעיל מובהר בזה כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר להספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של נכסים ו/או שירותים כלשהם שהוזמנו ונרכשו על-ידיי בכרטיס. אני חייב ואהיה חייב בפירעון של כל התשלומים בגין האשראי, במלואם ובמועדם בלי קשר ובאופן בלתי תלוי בעסקת הרכישה של הנכס ו/או השירות. האמור לעיל הינו, לעניין החיוב, בכפוף להוראות סעיף 10 לחוק.

(ג)  תנאים מיוחדים שיחולו לגבי אשראי צמוד למדד

     בכל מקרה שיועמד לי אשראי צמוד למדד או שאבצע עסקת תשלומים צמודת מדד (להלן "אשראי צמוד מדד") - יחולו כל התנאים הרלוונטיים שפורטו בסעיף 7 זה וכן תנאים שיסוכמו במעמד הבקשה והתנאים המפורטים להלן:

    אם במועד הגדלת סכום החיוב המצטבר בגין תשלום כלשהו של קרן או של ריבית יתברר שהמדד החדש השתנה ביחס למדד היסודי, אזי ישונה סכום החיוב המצטבר באותו תשלום באופן יחסי למידת השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

נוסף על האמור לעיל הרי אם אפגר בסילוק תשלום כלשהו של קרן או של ריבית, אזי אשלם את אותו תשלום כשהוא שונה באופן יחסי למידת השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי או למידת השינוי של המדד שהתפרסם לאחרונה לפני מועד הפירעון בפועל לעומת המדד היסודי. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מכל הוראה אחרת שבבקשה זאת הנוגעת לפיגורים בסילוק התשלומים.

"המדד החדש" - משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו חל זמן פירעונו של תשלום הקרן או הריבית הרלוונטית.

"המדד היסודי" - משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני העמדת האשראי או כל חלק ממנו, לגבי אותו חלק מהאשראי.

(ד)  תנאים מיוחדים שיחולו לגבי אשראי צמוד למט"ח

    בכל מקרה שיועמד לי אשראי צמוד למטבע-חוץ או שאבצע עסקת תשלומים צמודת מט"ח (להלן "אשראי צמוד מט"ח") - יחולו כל התנאים הרלוונטיים שפורטו בסעיף 7 זה וכן תנאים שיסוכמו במעמד הבקשה ותנאים המפורטים להלן:

    אם במועד הגדלת סכום החיוב המצטבר בגין סכום כלשהו של קרן או ריבית, יתברר כי שער המט"ח החדש השתנה לעומת שער המט"ח היסודי, אזי ישונה סכום החיוב המצטבר באותו תשלום באופן יחסי למידת השינוי של שער המט"ח החדש לעומת שער המט"ח היסודי.

בנוסף לאמור לעיל הרי שאם אפגר בסילוק תשלום כלשהו של קרן או ריבית, אזי אשלם את אותו תשלום כשהוא שונה באופן יחסי למידת השינוי של המט"ח החדש לעומת שער המט"ח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראה אחרת שבבקשה זאת הנוגעת לפיגורים בסילוק התשלומים.

 "שער המט"ח" משמעו - השער היציג של המט"ח הרלוונטי המתפרסם מדי פעם בפעם על-ידי בנק ישראל וכפי שהוא מועדכן במערכות החברה.

"שער המט"ח החדש" משמעו - שער המט"ח שיפורסם בגין יום הגדלת סכום החיוב המצטבר בפועל בגין סכומי הקרן או הריבית הרלוונטית.

"שער המט"ח היסודי" משמעו - שער המט"ח שיפורסם בגין היום שבו יועמד האשראי.

(ה)  שינוי ועדכון מסלולי האשראי והריביות

החברה רשאית לקבוע ריביות שונות (לרבות מרווחים שונים מריבית הפריים) בהתאם לסוג הכרטיס וכן בהתאם למסלול האשראי או על-פי נתונים אחרים הקשורים אליי. בדפי הפירוט התקופתיים נכללים שיעורי הריבית הנ"ל המעודכנים למועד משלוחם ואולם, אם בפרק הזמן שבין דפי הפירוט התקופתיים תודיע החברה על שינוי בריבית הפריים ישונו החל מאותו מועד שיעורי הריבית הנ"ל במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה ריבית הפריים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רשאית החברה לשנות את שיעורי הריביות הנ"ל גם בלא קשר לשינוי ריבית הפריים, בהודעה בהתאם להוראות כל דין (לרבות בהודעה בדפי הפירוט התקופתיים). השינוי  יחול לגבי האשראים שהועמדו לאחר ההודעה על השינוי.

הודעה של החברה או של בנק ישראל על שינוי ריבית הפריים, אף אם אינה מתייחסת במפורש למחזיקי כרטיסים תיחשב כהודעה על שינוי כל אחת מהריביות המשתנות על בסיס הפריים במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה ריבית הפריים.

שינוי בכל אחת מהריביות הנ"ל ו/או במרכיב כלשהו שלהן יחול הן לגבי יתרת אשראים הקיימת במועד השינוי והן לגבי יתרת אשראים שתיווצר לאחר מכן, בהתאם לכל דין.

8.    הלוואות

החברה מאפשרת קבלת הלוואות שלא באמצעות כרטיס האשראי לפי מסלולים שונים הנהוגים או שיהיו נהוגים מפעם לפעם ואני מאשר כי על כל הלוואה שתתבקש שלא באמצעות הכרטיס יחולו התנאים המפורטים להלן, תנאים נוספים שיסוכמו במעמד הבקשה לקבלת ההלוואה ותנאים נוספים שייכללו במסמך משלים שאקבל בקשר עם ההלוואה כולל לעניין חיובי בריבית גישור (להלן "הסכם ההלוואה").

ידוע לי שרק קבלת כספי ההלוואה לידי או לפקודתי או באמצעות העברתם על-פי הוראות שאתן, תיחשב כהסכמת החברה למתן ההלוואה, ושהחל ממועד העברת כספי ההלוואה, כאמור, יהווה מסמך זה, על נספחיו, הסכם הלוואה לכל דבר ועניין. כן ידוע לי, שאין בהעמדת הלוואה מסוימת כדי להוות אישור ו/או התחייבות להעמדת כל הלוואה נוספת על-פי הסכם זה.

מועד ביצוע התשלום/העברת הכספים ייחשב כמועד ביצוע ההלוואה.

עוד ידוע לי ששיעור העלות הממשית של האשראי (כפי הידוע במועד כריתת הסכם ההלוואה), לא יעלה על שיעור עלות האשראי המרבי הידוע במועד זה, כהגדרת מונחים אלה בחוק אשראי הוגן. בנוסף, ידוע לי ששיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד כריתת הסכם זה לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי הידוע באותו מועד, כהגדרת מונחים אלה בחוק אשראי הוגן.

8.1    הגדרות

(א)  "ההלוואה" – כל ההלוואות אשר תילקחנה במסגרת הסכם זה (בצירוף ריבית, עמלות והוצאות), ככל שתאושרנה על-ידי החברה, כאמור בסעיף 8 להלן.

(ב)  "הסכם ההלוואה" - מסמך זה, וכן כל טופס בקשה לקבלת הלוואה המצורף לו וכל נספח נוסף שיצורף לו וכן לוחות סילוקין סופיים ואשר יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.

(ג)  "חודש" – חודש גרגוריאני.

(ד)  "לוח סילוקין סופי" - לוח סילוקין המתייחס למרכיבי ההלוואה, שיופק על-ידי החברה ויישלח אליי בסמוך לאחר ביצוע כל הלוואה במסגרת הסכם זה, ויהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.

(ה)  "פרטי ההלוואה" - הגדרת תנאי ההלוואה (בנפרד בעבור כל הלוואה שתילקח במסגרת הסכם זה) וכן תנאים מיוחדים להעמדת ההלוואה המפורטים בטפסים הנלווים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

8.2.    הצהרות

(א)  אני מצהיר בזה שכל הפרטים שמסרתי ו/או שאמסור לחברה, בכתב או בעל-פה, בקשר להסכם ההלוואה, הם נכונים בעת חתימתי על מסמך זה ובעת לקיחת כל הלוואה במסגרת הסכם זה וכן שכל המסמכים שהם או שהעתקיהם נמסרו ו/או יימסרו לחברה, או לכל גוף אחר בקשר להלוואה זו אמתיים, שלמים ותקפים בעת חתימתי על מסמך זה ובעת לקיחת כל הלוואה במסגרת הסכם זה.

(ב)  אני מצהיר שלא הוכרזתי פושט רגל וכי אין כל הליך של פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים תלוי ועומד נגדי. כן אני מצהיר שלא הוגבל חשבון בנק שלי, על-פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981, ושיש ביכולתי ובאמצעיי לפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאי הסכם זה וכי אין מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת לקבלת כל הלוואה על-ידי.

(ג)  אני מצהיר שידוע לי שהחברה עשויה להסתמך על ההצהרות הנ"ל וכן על ההצהרות ועל המסמכים שצורפו ו/או יצורפו אליהן בבואה לאשר את ההלוואה ו/או לתת את ההלוואה (בעת אישור והענקת כל הלוואה במסגרת הסכם זה).

    אני מצהיר שניתנה לי הזדמנות נאותה לעיין בכל המסמכים הקשורים במתן ההלוואה, כולל מסמך זה, לפני חתימתי עליהם.

(ד)  אני מתחייב לשתף פעולה ולהעביר לחברה כל מידע שיידרש, לפי שיקול דעתה, וכן לחתום או להעביר לחברה מסמכים לפי דרישתה הן לצורך העמדת ההלוואה והן במהלך חיי ההלוואה.

8.3.    התחייבות לפרוע את ההלוואה

(א)  אני מתחייב לפרוע את סכום ההלוואה ואת הריבית בגינה בהתאם למפורט בפרטי ההלוואה המצוינים לעיל, ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. כל בטוחה שתועמד על-ידי תשמש להבטחת כל חיוביי לחברה בהסכם זה. ידוע לי ואני מסכים שכל בטוחה שהועמדה על-ידי לטובת החברה, בקשר להבטחת הלוואות אחרות ו/או בקשר עם הסכמים אחרים, תשמש אף היא להבטחת התחייבויותיי בהסכם זה.

(ב)  אני מתחייב לשאת בכל היטל, אגרה, מס, דמי-גבייה ותשלומי חובה אחרים שיחולו עליי ו/או על החברה ו/או על הבטוחות שנדרשתי להמציא בקשר עם ההלוואה ו/או בגינה (כולל בגין רישומן ו/או מימושן), ולשלמם לחברה על-פי דרישתה הראשונה, ובמועד שייקבע על-ידה. החברה תהיה רשאית לחייב את חשבון ההלוואה שלי בהוצאות שהוציאה, אם הוציאה, כדי לקיים את ההתחייבויות הכלולות בהסכם ההלוואה ו/או כדי לממש את זכויותיה בגין הבטוחות שניתנו בקשר עמו.

(ג)  למען הסר ספק מובהר בזאת שהתחייבויותיי לפירעון ההלוואה לא תיפגענה ולא תיגרענה כתוצאה מביטול כל עסקה או טענות שיהיו לי (ככל שיהיו) בגין כל עסקה כאמור אשר לשם מימונה ביקשתי את ההלוואה, ככל שההלוואה נתבקשה למטרה מוגדרת, ואני אמשיך להיות מחויב על-פי תנאי הסכם ההלוואה גם לא    חר ביטול העסקה, אם בוטלה.

8.4.    תנאים למתן ההלוואה

(א)  תנאי ההלוואה (כולל סכום ההלוואה, הריבית השנתית בגינה, ותנאים מיוחדים להעמדתה) הם כמפורט בפרטי ההלוואה ו/או בלוח הסילוקין הסופי. למען הסר ספק, ייקבעו התנאים בנפרד בעבור כל הלוואה שתועמד במסגרת הסכם זה, ככל שתאושר ותועמד על-ידי החברה.

(ב)  ידוע לי שלחברה שיקול דעת מוחלט אם להיענות לבקשתי למתן ההלוואה במלואה או בחלקה, או לדחותה, מבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה. כן אין באישורה של החברה, הלוואה מסוימת במסגרת הסכם זה, כדי לחייב את החברה להעמיד הלוואות נוספות במסגרת הסכם זה וכן שהעמדת כל הלוואה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי.

(ג)  אם נתתי לחברה יותר מבטוחה אחת להבטחת פירעון ההלוואה, כולל שטר חוב, תהיינה הבטוחות המצטברות, בלתי תלויות זו בזו ותישארנה בתוקף עד לפירעונה המלא של ההלוואה.

8.5.    פירעון ההלוואה

(א)  סכום ההלוואה יישא ריבית שנתית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת (קונטוקורנטית), החל ממועד ביצוע ההלוואה, ועד לפירעונה המלא בפועל. הקרן והריבית השנתית עליה ייפרעו בתשלומים חודשיים רצופים ("התשלום החודשי") בהתאם למועדים הנקובים בפרטי ההלוואה (להלן "מועד הפירעון"). כל תשלום חודשי יורכב מתשלום בגין יתרת הקרן, ומתשלום בגין הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה, לפי שיטת "שפיצר".

    במועד הפירעון אשלם גם תשלומים או עמלות אחרות שיגיעו לחברה עד לאותו יום.

    מספרם של התשלומים החודשיים וסכומיהם המשוערים מפורטים בפרטי ההלוואה או בלוח הסילוקין שיישלח אליי.

(ב)  ידוע לי ואני מסכים, שאחויב בריבית גישור בשיעור הריבית הנקובה בפרטי ההלוואה מיום העמדת ההלוואה ועד ליום החיוב הראשון ("ריבית גישור") והקרן ופירעון הקרן והריבית עליה ייפרעו במועד החיוב שיבוא אחריו. ריבית הגישור תחושב על בסיס יומי לפי ריבית הפריים בבנק לאומי לישראל בע"מ בתוספת המרווח מהריבית הבסיסית הנקובה בפרטי ההלוואה.

(ג)  ידוע לי שלוח סילוקין סופי ייערך על-ידי החברה סמוך לאחר מתן ההלוואה, ויישלח אליי.

לוח סילוקין סופי יחייב אותי על-אף שלא חתמתי עליו. בלוח סילוקין סופי יותאמו מועדי הפירעון למועד ביצוע ההלוואה, מבלי שישונה מספר התשלומים, ואני נותן לכך את הסכמתי מראש. הסכומים והמועדים המופיעים בלוח הסילוקין הסופי הם הסכומים והמועדים המחייבים לעניין פירעון ההלוואה, אף אם הם שונים מן הסכומים והמועדים המופיעים בפרטי ההלוואה.

(ד)  אם מועד פירעון כלשהו יחול ביום שאיננו יום עסקים יחול מועד הפירעון של אותו סכום ביום העסקים שיבוא מיד לאחר המועד המקורי.

8.6    הרשאה לחיוב חשבון

(א)  התשלומים ייפרעו באמצעות הוראה לחיוב חשבון הבנק שלי, כמפורט בפרטי ההלוואה ולשם כך אני מתחייב לחתום על הוראה לחיוב חשבון וכן לשלם את כל ההוצאות והעמלות של הבנק ו/או של החברה בקשר לגבייה כאמור. כן תהיה החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתי בבקשה לקבלת ההלוואה ו/או לחייב כל כרטיס אשראי אחר אשר הונפק בעבורי על-ידכם בסכומים המגיעים לחברה בקשר עם ההלוואה. גביית הסכומים כאמור לעיל תתבצע במועד הפירעון. ידוע לי שמבלי לגרוע מהתחייבויותיי על-פי הסכם זה, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את כספי ההלוואה בהתאם להוראותיי גם לפני קבלת אישור הבנק לו נתתי הוראה לחיוב חשבוני בתשלומי ההלוואה.

    מובהר, שההרשאה לחיוב חשבון תשמש לפירעון התשלומים בגין כל הלוואה שתילקח במסגרת הסכם זה.

(ב)  על-אף האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית להוצאות ו/או לתוצאות כל שהן במקרה שהבנק לא יעביר לחברה תשלום כלשהו, או יעביר את התשלום באיחור מסיבה כלשהי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה שאי-ביצוע הוראה כאמור על-ידי הבנק לגבי תשלום כלשהו, מסיבה כלשהי, ייחשב כאי-תשלום אותו סכום על-ידי ויהווה הפרת הסכם ההלוואה על-ידי. החברה תזכה את חשבון ההלוואה בגין כל תשלום שהוא, כולל על-פי הוראותיי כאמור בפסקה זו לעיל, רק במועד בו יזוכה בפועל חשבונה של החברה בבנק.

(ג)  אני מתחייב לבדוק, בתוך 3 ימים לאחר כל מועד פירעון, אם חשבוני בבנק חויב בסכום שבו היה על הבנק, לפי העניין, לזכות את החברה, ואם לא חויב כאמור אשלם מיד את אותו סכום, בתוספת ריבית פיגורים, ממועד הפירעון ועד התשלום בפועל, ישירות לחברה, במזומן. כן אשלם, יחד עם התשלום שבפיגור, הוצאות שהיו לחברה בגין הפיגור בתשלום, כגון דמי החזרת החיוב על-ידי הבנק ו/או על-ידי חברת כרטיסי האשראי, הוצאות משלוח מכתבי התראה, שכר טרחת עורך-דין וכן כל הוצאה כספית אחרת שנגרמה לחברה בגין הפיגור בתשלום.

(ד)  ביטול ההרשאה לחיוב חשבון הבנק על-ידי תהווה הפרה יסודית של הסכם ההלוואה והחברה תהיה רשאית לתבוע סילוק מידי של כל יתרת חוב ההלוואה, בכפוף להוראות סעיף ‎8.9 להלן.

8.7    חישוב הריבית

(א)  היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תישא ריבית בשיעור ריבית הפריים, כהגדרתה לעיל (להלן "הריבית הבסיסית") בתוספת המרווח מהריבית הבסיסית הנקוב בפרטי ההלוואה ("הריבית השנתית").

(ב)  הריבית השנתית תחושב בגין התקופה שהחלה ממועד בו הועמדה ההלוואה לרשותי ועד לסילוקה בפועל לחברה על-פי חישוב לוח "שפיצר" של 360 ימים בשנה, ו-30 ימים בחודש.

(ג)  ידוע לי ששינוי בריבית הבסיסית בבנק לאומי לישראל בע"מ יגרום לשינוי בריבית על ההלוואה, וזאת במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה הריבית הבסיסית. במקרה שהשינוי בריבית הפריים יחול ביום שאינו תאריך תשלום ריבית כלשהו, אזי שיעור הריבית החדש יחול החל ממועד החיוב החודשי הסמוך למועד השינוי.

8.8    פירעון מוקדם

(א)  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.7 לעיל, בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה חייבת לקבל ממני תשלום כלשהו על-חשבון קרן ההלוואה ו/או הריבית השנתית ו/או תשלומים אחרים בגין ההלוואה לפני מועד פירעונם כפי שנקבע בהסכם ההלוואה.

    אני מצהיר בזאת שידוע לי שבכל מקרה שבו אבקש לסלק את ההלוואה לפני המועד הנקוב בהסכם ההלוואה ובנספחיו, יהיה עליי לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. אם החברה תסכים לבקשה זו, יהיה הפירעון המוקדם כפוף לתנאים ולמועדים שייקבעו על-ידי החברה ולתשלום העמלות המפורטות בהסכם ההלוואה. אם לא ניתנה הוראה על-ידי ו/או החברה לא אישרה הוראה אחרת, תישאר תקופת ההלוואה בעינה והחיובים החודשיים שעליי לשלם יוקטנו בהתאמה.

(ב)  ידוע לי שעמלות בגין פירעון מוקדם יהוו חלק מיתרת חוב ההלוואה גם אם זו תועמד לפירעון מידי על-ידי החברה, כמפורט בסעיף ‎8.9 להלן.

(ג)  בכל מקרה שבו תהיה לי אצל החברה יותר מהלוואה אחת, אוכל, במקרה של פירעון מוקדם, להציע לחברה בכתב ומראש לזכות איזו הלוואה כלשהי יש לזקוף את התשלום. ידוע לי שהחברה אינה חייבת לקבל הצעה זו. אם אבצע פירעון מוקדם מבלי שאציין לזכות איזו הלוואה יש לזקוף את התשלום - תזקוף החברה את סכום הפירעון המוקדם לזכות הלוואה כלשהי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.9    פירעון מידי

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.10 לעיל, ובנוסף לאמור בו, תהיה החברה רשאית להעמיד לפירעון מידי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולחייב את חשבון הבנק שלי ו/או את כרטיס האשראי אשר את פרטיו מילאתי בטופס הבקשה לקבלת הלוואה ו/או כל כרטיס אשראי אחר אשר הונפק בעבורי על-ידכם, בסכום היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה, או כל חלק ממנה, כולל קרן ההלוואה, הריבית השנתית עליה, ריבית פיגורים, הוצאות, תשלומים נלווים וכן סכומים אחרים המגיעים לה ממני, בין אם זמן פירעונם הגיע ובין אם לאו, ולדרוש ממני את פירעונם המידי של הסכומים האמורים, גם בכל אחד מן המקרים האלה:

(א)  אם אפגר בתשלום אחד מתשלומי ההלוואה.

(ב)  אם יסתבר שמסרתי הצהרה לא נכונה או מטעה בהקשר להלוואה, או אם יוכח שמסרתי מסמכים מוטעים ו/או שגויים ו/או מזויפים ו/או בטלים.

(ג)  אם מסיבה כלשהי תבוטל העסקה אשר לצורך מימונה ביקשתי את ההלוואה ו/או יבוטל מסמך אשר בגינו ו/או בהסתמך עליו ניתנה ההלוואה, או אם יתברר שבטוחה כלשהי שניתנה בגין ההלוואה אינה תקפה, או אינה ניתנת למימוש, מכל סיבה שהיא.

(ד)  אם לא אמציא לחברה בטוחה כלשהי בהתאם לדרישתה, או לא אמציא מסמך או אישור כלשהו או מידע שהתחייבתי לגביו במועד ובנוסח שנקבעו על-ידי החברה כולל מכוח הצהרתי בסעיף 8.2 לעיל.

(ה)  אם אוכרז כ: "לקוח מוגבל" או "לקוח מוגבל חמור" או "לקוח מוגבל מיוחד" על-פי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א - 1981.

(ו)   אם אעזוב את הארץ לתקופה העולה על 3 חודשים ולא אסדיר את המשך התשלומים הסדירים של ההלוואה להנחת דעתה של החברה ובהתאם להוראותיה.

(ז)  אם יינקטו הליכי מימוש נגד בטוחה מהבטוחות שנתתי להבטחת פירעון ההלוואה ו/או אם לדעת החברה הועמדו הבטוחה ו/או הבטוחות שנתתי להבטחת ההלוואה בסכנה ולא המצאתי לחברה במועד שנקבע על-ידה בטוחה או בטוחות אחרות בהתאם לדרישתה.

(ח)  אם האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ז) לעיל (או בסעיף 5.10 לעיל, בהתאמות הנדרשות) יחול לגבי ערב כלשהו (אם נדרש כזה) ולא המצאתי לחברה, מיד עם דרישתה, ערב אחר להנחת דעתה.

אני מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה הכלול לעיל, מיד עם היוודע לי המקרה וכן מתחייב אני לפרוע, מיד עם דרישת החברה, את כל הסכומים שהועמדו לפירעון כאמור לעיל.

אם תעמיד החברה את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לפירעון מידי ולאחר מכן תגיע אתי להסדר ו/או הסכם בקשר להמשך תשלום הלוואה לשיעורין - לא יפגע ו/או לא יגרע הדבר מזכותה לשוב ולהעמיד את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לפירעון מידי בהתקיים אחד המקרים המפורטים בסעיף ‎8.9 לעיל.

בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף ‎8.9 לעיל תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לנקוט בכל הצעדים שתמצא לנכון לשם מימוש הבטוחות שניתנו לה או חלק מהן, ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי החוק ו/או על-פי הסכם זה ובכל אופן שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אני מסכים בזאת מראש לכל אדם ו/או תאגיד שהחברה תמנה או תציע למנותו לצורך העניין, ככונס נכסים, או מפרק, או נאמן או מנהל עסקים, לצורך גביית חובי.

החברה תהיה רשאית לממש את הבטוחות שניתנו לה, בכל סדר שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אני מייפה בזאת את כוחה של החברה לרשום בשטר החוב שמסרתי לה את סכום יתרת חובי, לפירעון מלא של ההלוואה ו/או את מועד פירעון השטר, סמוך למועד הצגתו של השטר לפירעון, ואני מצהיר בזאת שלא תהיינה לי טענות כלשהן ביחס לסכום ו/או למועד שהחברה נקבה בהם.

8.10   הוצאות

(א)  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 להלן, בכפוף להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת רשאית החברה לקבוע מפעם לפעם עמלות שונות שיעודכנו מפעם לפעם בקשר לפעולות שונות, שירותים, או עניינים שונים הקשורים בהלוואות הניתנות על-ידה, קבלתן, ניהולן, גבייתן ו/או פירעונן, וכולל משלוח מכתבי התראה בגין אי-עמידה בתנאי הסכם ההלוואה, מכתבים ו/או אישורים שונים לבקשתי, והוצאת מצבי חשבון כלליים, ולחייב אותי בעמלות, בסכומים ובשיעורים שיהיו נהוגים אצלה ולצרפן לכל או לחלק מהתשלומים החודשיים או לדרוש את פירעונן מיד. ידוע לי שהעמלות השונות כאמור לעיל תתפרסמנה על לוח המודעות במשרדי החברה ואני מאשר שדי בפרסום כאמור, כדי להביאן לידיעתי.

(ב)  כל ההוצאות הכרוכות בהסכם ההלוואה ובהוצאתו לפועל, יחולו עליי וישולמו על-ידי מיד עם דרישת החברה.

(ג)  אם לא תיפרע ההלוואה כסדרה ו/או אם אפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על-פי הסכם ההלוואה ו/או אם יתברר שמצגים שהוצגו על-ידי לחברה אינם נכונים הרי שהחברה תהיה רשאית לנקוט, לפי שיקול דעתה, בכל האמצעים שייראו לה, לצורך גביית החוב ממני. כל ההוצאות שתהיינה לחברה בקשר עם גביית החוב וכל ההוצאות שתהיינה לחברה בקשר עם הבטוחות והערבויות שניתנו על-ידי בגין כל הליך שיוגש על-ידי החברה, ובין השאר, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – שכר טרחת עורך-דין, אגרות בית-משפט והוצאה לפועל, הוצאות בקשר למינויים ו/או פעולותיהם של כונסי נכסים ו/או מנהלים ו/או נאמנים ו/או מפרקים ושכרם, כולל הוצאות כמפורט לעיל יחולו עליי וישולמו על-ידי עם דרישתה הראשונה של החברה.

(ד)  על כל התשלומים וההוצאות שאחויב בהם, כמפורט בסעיף זה, ואשר לא ישולמו על-ידי מיד עם דרישה, תחול ריבית הפיגורים המרבית כאמור בסעיף 18, מהיום שאלו שולמו על-ידי החברה ועד לפירעונם המלא בפועל באמצעות כל הבטוחות שניתנו ו/או יינתנו על-פי הסכם זה ואשר ישמשו גם להבטחת כל הסכומים הנ"ל.

8.11   חתימה על מסמכים

אני מתחייב בזאת לחתום, לפי דרישת החברה, על כל המסמכים שיהיו דרושים לדעתה, מדי פעם, למתן תוקף לכל הוראה מהוראות הסכם ההלוואה, ו/או לכל מסמך בטוחה שניתן ו/או יינתן בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה, כולל הוראה לחיוב חשבון ו/או הוראה לחיוב כרטיס אשראי.

8.12   הסבת זכויות

(א)  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 23 להלן, אני מסכים בזאת שהחברה רשאית בכל עת, ומבלי צורך בקבלת הסכמתי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב ו/או לכל גורם שהחברה תקבע, את כל זכויותיה של החברה על-פי הסכם ההלוואה כלפיי או את חלקן, כולל זכויותיה לגביית כספים ממני באמצעות הוראה לחיוב חשבון או באמצעות חיוב כרטיס אשראי ו/או באמצעות מימוש בטוחות (אם ניתנו) כולל שטר חוב. ההעברה תיעשה בכל דרך שהחברה תמצא לנכון ואני מתחייב לפעול בשיתוף פעולה ככל שיידרש לצורך ביצוע העברת הזכויות כאמור. כן יוכל גם הנמחה להעביר את הזכויות שיועברו לו כאמור, כולן או חלקן, לכל אדם ו/או גוף, בלא צורך בקבלת הסכמתי.

    במקרה של המחאת זכויות החברה (כולן או חלקן) לכל צד שלישי (להלן "הנמחה"), יראו בכל מקום במסמך זה בו מופיע החברה כאילו יופיע הנמחה לכל דבר ועניין.

העברה ו/או המחאה ו/או הקניה של זכויות על-פי מסמך זה לא תפגע בכל בטוחה אחרת גם אם לא הועברה, או לא הועברו הזכויות על-פיה. במקרה כזה החברה תהיה רשאית לממש את הבטוחה כאמור לעיל בעבור בעל הזכויות, או לזכותה, הכול כפי שהוסכם ו/או יוסכם בין החברה לבין הנעבר.

(ב)  אני מסכים בזאת שהחברה רשאית להעביר את המידע שנאגר ברשותה בקשר עם ההלוואה לצד שלישי אם וככל שהעברת המידע תידרש, לפי שיקול דעתה של החברה, לצורך העברת הזכויות כאמור. נוסף על-כך ומבלי לגרוע מזכותה של החברה להעברת מידע כאמור להלן, תהיה החברה רשאית במקרה של העברת זכויותיה כלפיי לכל גורם שהוא להעביר לאותו גורם כל מסמך בקשר אליי.

(ג)  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 23 להלן, אני לא אוכל להעביר ו/או להמחות ו/או להקנות לכל אדם ו/או גוף את התחייבויותיי ו/או את זכויותיי על-פי מסמך זה כולן או מקצתן.

9.    תמצית זכויותיי על-פי החוק

9.1    במקרה של גניבת הכרטיס או אבדנו או שימוש לרעה בכרטיס על-ידי אדם אחר שאינו זכאי לכך (להלן כל אחד מן המקרים "האבדן") יחול האמור להלן:

(א)  אני או המחזיק בכרטיס נודיע על האבדן, מיד לאחר שנודע לנו על-כך, בעל פה או טלפונית או בכתב או באחת מן הדרכים הנוספות הקבועות בחוק או בכל דרך אחרת כפי שהחברה תודיע לי מפעם לפעם (להלן "ההודעה") לחברה. נמסרה הודעה בכל דרך כמפורט לעיל, אודיע על-כך גם לחברה בתוך זמן סביר. בהודעה אמסור את הפרטים שיידרשו על נסיבות האבדן או הגניבה ופרטי הנזק שנגרם וכן אנקוט בכל צעד סביר לסייע בהחזרת הכרטיס.

(ב)  לאחר שנמסרה הודעה כאמור לא אהיה אחראי, בכפוף לאמור בחוק ובסעיף 9.1 (ה) להלן, לשימוש לרעה בכרטיס שנעשה לאחר מסירת ההודעה.

(ג)  ידוע לי שהחברה תהיה רשאית להגדיל את סכום החיוב המצטבר בגין שימושים שבוצעו בכרטיס בתקופה שבין המועד שבו נודע לי או למחזיק הכרטיס על האבדן עד מועד מסירת ההודעה לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(1)  סכום קבוע של 75 שקלים חדשים בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום שעבר בין המועד שבו נודע לי או למחזיק בכרטיס על האבדן עד מועד מסירת ההודעה; על אף האמור לעיל, אם נמסרה ההודעה בתוך 30 ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה בכרטיס לא יעלה סכום החיוב על 450 שקלים חדשים, או כל סכום אחר שייקבע על פי החוק;

(2)  סכום העסקאות או המשיכות שבוצעו בפועל.

(ד)  ידוע לי שהסכומים המפורטים בסעיף 9.1 (ג) (1) לעיל נקבעו לפי החוק ובמקרה שישונו על-פי צו של שר המשפטים, שיתפרסם ברשומות יחול השינוי גם לגבי סעיף 9.1 (ג) לעיל, בלא צורך בהודעה מוקדמת.

(ה)  בכל אחד מן המקרים שלהלן לא תחול הגבלת האחריות האמורה לעיל, והחברה תגדיל את סכום החיוב המצטבר בגין כל שימוש שנעשה בכרטיס, בין לפני קבלת ההודעה ובין לאחריה:

(1)  הכרטיס נמסר על-ידי או על ידי מחזיק הכרטיס לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד ואולם אני לא אהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה אחרי שכרטיס שנמסר לאדם אחר, אבד לאותו אדם או נגנב ממנו; לעניין זה ובלי לגרוע מנסיבות אחרות שתיחשבנה בלתי סבירות, מסירת הכרטיס יחד עם המספר הסודי לא תיחשב כמסירה בנסיבות סבירות. החברה רשאית לקבוע כי הפרת הוראות שניתנו לי מראש לגבי איסור שימוש בכרטיס או במספר המוטבע עליו בנסיבות מסוימות תיחשב כמסירת הכרטיס לאדם אחר שלא בנסיבות סבירות.

(2)  השימוש בכרטיס נעשה בידיעתי או בידיעת המחזיק בכרטיס.

(3)  אני או המחזיק בכרטיס פעלנו בכוונת מרמה.

(ו)   החברה תהיה רשאית לדרוש ממני למסור הודעה למשטרה על האבדן וכן למסור לה פרטים נוספים ככל שתמצא לנכון.

9.2    בכל מקרה שבתוך 30 (שלושים) ימים מיום שנמסרה לי הודעה על חיוב יתברר שהחיוב הוא בגין שובר שהוא מסמך חסר כהגדרתו בחוק ואני או מחזיק הכרטיס נודיע לחברה שהעסקה לא נעשתה על ידינו או שפרטי המסמך הושלמו שלא בסכום בו התחייבנו - כי אז החברה תקטין את סכום החיוב המצטבר בסכום החיוב או בהפרש שבין סכום החיוב המוסכם על המחזיק לבין הסכום הרשום בשובר, בתוך עשרה ימים מקבלת הודעתי או הודעת מחזיק הכרטיס לפי ערכו ביום החיוב או בתוספת ריבית לתיקונים - לפי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין, זולת אם החברה תיווכח כי העסקה נעשתה על-ידי או על-ידי מחזיק הכרטיס או באישורנו. האמור לעיל אינו גורע מזכות החברה לחזור ולחייבני בסכום החיוב או בהפרש, כאמור, כערכו ביום החיוב או בתוספת ריבית לתיקונים - לפי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין, בכל עת, אם נוכחה החברה שהעסקה נעשתה על-ידי או על ידי מחזיק הכרטיס או באישורנו.

9.3    אם חויבתי בסכום העולה על סכום השובר אשר נחתם על-ידי או על ידי מחזיק הכרטיס אודיע על-כך לחברה בתוך 30 (שלושים) ימים מיום שנמסרה לי ההודעה על החיוב והחברה תקטין את סכום החיוב המצטבר בהפרש שבין סכום השובר החתום לבין סכום השובר בו חויבתי לפי ערך יום החיוב או בתוספת ריבית לתיקונים - לפי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין, בתוך עשרה ימים ממועד הודעתי. האמור לעיל אינו גורע מזכות החברה לחזור ולחייבני בכל עת בהפרש, כולו או חלקו, כערכו ביום החיוב או בתוספת ריבית לתיקונים - לפי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין, אם נוכחה החברה שאני חייב בהפרש האמור, כולו או חלקו.

9.4    כל האמור בסעיף 9 זה לעיל כפוף להוראות החוק ולכל שינוי שיחול בהן אם יחול.

10.   זכויות עיכבון וקיזוז

10.1   לחברה תהיה זכות עיכבון על כל הכספים והנכסים, המגיעים או שיגיעו לי מאת החברה בכל אופן או עילה אחרת, כולל הסכם סליקה לו אני צד (אם וככל שאני צד לו) והחברה תהיה רשאית בכל עת, בלי שיהיה עליה להודיע לי על-כך מראש, לעכבם תחת ידה עד לסילוק כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לחברה ממני, על-פי בקשה זאת. למניעת ספק מובהר כי החברה תהיה רשאית להפעיל את זכות העיכבון גם אם טרם הגיע מועד פירעונם של הסכומים בכל מקרה שתקום לה עילה לפירעון מידי וזאת - אף אם לא העמידה לפירעון מידי. ביחס לסכומים המגיעים לחברה, אשר טרם הגיע מועד פירעונם, תהיה החברה רשאית לפעול בהתאם לאמור לעיל, אם קיים אצלה חשש סביר, שסכומים אלו לא ישולמו לחברה במלואם ובמועדם.

למניעת ספק מובהר, שהחברה תהיה רשאית להפעיל את זכות העיכבון גם אם טרם הגיע מועד פירעונם של הסכומים הנ"ל בכל מקרה שתקום לה עילה לפירעון מידי וזאת - אף אם לא העמידה את האשראים ו/או ההלוואות לפירעון מידי. בכל הנוגע לסכומים המגיעים לחברה, אשר טרם הגיע מועד פירעונם, תהיה החברה רשאית לפעול בהתאם לאמור לעיל, אם קיים אצלה חשש סביר, שסכומים אלו לא ישולמו לחברה במלואם ובמועדם.

10.2   בלי לגרוע מזכות העיכבון של החברה כאמור, תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת), בכל עת, בלי שיהיה עליה להודיע לי על-כך מראש, לקזז כל סכום מהסכומים המגיעים לחברה כנגד סכומים המגיעים לי מהחברה בכל אופן או עילה שהם, לרבות הסכם סליקה לו אני צד (אם וככל שאני צד לו), ובכל מטבע שהוא. החברה תהיה רשאית להפעיל את זכות הקיזוז, אף לפני מועד פירעונם של הסכומים המגיעים לי מהחברה כאמור, שכנגדם ייעשה קיזוז, וזאת בהודעה מוקדמת. מובהר כי אם הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע את מצב החברה, או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיה, יתבצע הקיזוז מידית. בנוגע לסכומים המגיעים לחברה, אשר טרם הגיע מועד פירעונם, תהיה החברה רשאית לפעול בהתאם לאמור לעיל, אם קיים אצלה חשש סביר, שסכומים אלו לא ישולמו לחברה במלואם ובמועדם.

נוסף על האמור, החברה תהיה רשאית לחייב את כרטיס האשראי, אשר את פרטיו מסרתי, או כל כרטיס אשראי שיונפק במקומו. החברה תהיה רשאית להפעיל את זכות הקיזוז, אף לפני מועד פירעונם של הסכומים המגיעים לי מהחברה כאמור, שנגדם ייעשה קיזוז, וזאת בהודעה מוקדמת. מובהר שאם הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע את מצבה של החברה, או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיה, יתבצע הקיזוז מידית.

10.3   אם יהיו לי טענות או תביעות כלפי החברה, הם ישמשו אך ורק לעילת תביעה בתובענה נפרדת, ולא אהיה רשאי, בשל כל טענה או תביעה כאמור, שלא לקיים במועד התחייבות כלשהי, על-פי בקשה זאת, ו/או לקזז סכום כלשהו נגד התחייבות כספית שיש לי כלפי החברה על-פי בקשה זאת.

11.   ויתור על סודיות והגנת הפרטיות

11.1   אני מאשר ומסמיך בזה את החברה לפנות לכל גוף המחזיק אודותיי מידע כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע, לבנק בו מנוהל חשבון העובר-ושב שלי וללשכות אשראי, בהתאם לאישורי לפי חוק נתוני אשראי ובכפוף לכל דין) לשם קבלת מידע אודות כל כרטיס שהונפק לי בעבר (כולל מידע על עסקאות שביצעתי בעבר ו/או אודות חשבון העובר-ושב שלי מסניף הבנק בו מתנהל חשבוני ו/או קבלת נתוני אשראי בהתאם לחוק נתוני אשראי) ו/או כל פרט אחר שלדעת החברה הוא רלוונטי (לרבות מתוך מאגרי מידע פומביים) לצורך מתן שירותים על-ידי החברה, תפעולם, שיפורם וכיו"ב, ולרבות לגבי הנפקת הכרטיס והתנאים בהם יונפק, לגבי שירותים הקשורים לכרטיס ולצורכי גבייה והעמדת אשראי במעמד בקשה זאת ו/או במועד מאוחר יותר (לרבות שלא בקשר עם הכרטיס), בהתאם לבקשתי, וכן לשם הצגת פרטים פיננסיים ואחרים נוספים אודותיי, בכפוף לכל דין, ומאשר לכל גוף כזה למסור את המידע לחברה. כמו-כן, אני מסמיך את החברה למסור מידע אודותיי לכל גוף כאמור, בכפוף לכל דין.

11.2   אני מסכים ומאשר בזה, כי לצורכי גבייה החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי הצורך למסור לכל גוף פרטים אודותיי וכל גוף יהיה רשאי למסור לחברה, לפי בקשתה, כל מידע הנוגע אליי הרלוונטי לצורכי הגבייה.

11.3   אני מאשר, שידוע לי שכל המידע שנמסר על-ידי לחברה ו/או נצבר אודותיי עקב או בקשר עם השימוש בכרטיס ו/או בשירותים נוספים של החברה דרוש לחברה לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים, לרבות הוצאת הכרטיס, חידושו וביטולו ו/או שירותים הקשורים לכרטיס לרבות קביעת מסגרת האשראי ותנאיה או העמדת אשראי שלא בקשר עם הכרטיס ו/או שירותים נוספים אחרים, תפעולם, שיפורם, לצורך ניתוחם למטרות שירותיות והצעות ערך, מזעור נזקים וכיו"ב. אני מצהיר, שאני מוסר את המידע מרצוני ולא חלה עליי כל חובה חוקית למוסרו. כן אני מאשר, כי ידוע לי שהמידע האמור יוחזק כדין, כולו או חלקו, במאגרי מידע בארץ או בחו"ל, ממוכנים או אחרים, אצל החברה או סוכניה או אצל גופים אחרים העוסקים בצד הטכני הכרוך בשימוש בכרטיס, לרבות הארגונים הבינלאומיים, בפעילויות סליקה, גבייה או בכל פעילות אחרת הנדרשת להענקת השירות לו מחויבת החברה על-פי בקשה זאת או שירותים אחרים נוספים.

כמו-כן, החברה תהיה רשאית לשלוח לי הודעות, לרבות באמצעות הודעות SMS (מסרונים) על פעולות שבוצעו בכרטיס האשראי, ואשר יש חשד לגביהן שבוצעו בלא הרשאה, באופן חריג, או הודעות על סירוב לאישור עסקה, או הודעות SMS אחרות שעניינן תפעול נוח ובטוח יותר של הכרטיס.

11.4   אני מאשר, שידוע לי ואני מסכים שהמידע שנמסר על-ידי לחברה ומידע אודות הפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס יועברו לבנק בו מתנהל חשבון העובר-ושב שלי, כדי לאפשר, אם החברה תחליט על-כך, הצגת מידע אודות הכרטיס בכספומטים ובעמדות המידע של הבנק ו/או באתר האינטרנט של הבנק ו/או אתר האינטרנט של החברה, בכפוף לכל דין.

11.5   אני מאשר, שידוע לי שהמידע שנמסר על-ידי לחברה ומידע אודות המשיכות שנעשו באמצעות הכרטיס יועבר במידת הצורך, למטרות מימוש בקשה זאת, לחברות כרטיסי אשראי אחרות, אם הדבר יהיה נחוץ לביצוע התחייבויותיה של החברה על פי בקשה זאת, זה לרבות תפעולו של הכרטיס, סליקת עסקאות ו/או חיובים שבוצעו באמצעותו.

ככל שהחברה תנפיק לי כרטיס חדש, כאמור לעיל, בבקשה זאת, אני מאשר לחברה לעדכן את פרטי הכרטיס החדש שלי, בעצמה או באמצעות צד שלישי, באתרי אינטרנט ואפליקציות (יישומונים) בהם עדכנתי את פרטי כרטיס האשראי לפני פקיעת תוקפו או ביטולו כאמור.

11.6   אני מאשר ומסכים, שייתכן והמידע שנמסר על-ידי לחברה ו/או מידע אודות הפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס ו/או מידע המתקבל עם ועקב השימוש בכרטיס יועבר על-ידי החברה לבנק ו/או לבנק ישראל ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, וכן לארגון הבינלאומי ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו על-פי דרישות הארגון והכול לצורכי עמידה בדרישות הדין, לרבות אך לא רק, הוראות בנק ישראל ביחס להלימות הון ו/או איסור הלבנת הון ו/או מימון טרור ו/או לצורך קיום הוראות חוק נתוני אשראי.

11.7   אני מאשר ומסכים, כי המידע שנמסר על-ידי לחברה ו/או מידע אודות הפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס ו/או מידע המתקבל עם ועקב השימוש בכרטיס ו/או עקב או בקשר עם שירותים בנקאיים ואחרים, לרבות הנפקת הכרטיס, תפעול הנפקתו, סליקה וכיו"ב (לרבות פרטי העסקאות, מקום ביצוען וכיו"ב) ו/או אודות שימושי בשירותים שיוצעו על-ידי החברה מפעם לפעם באמצעות הכרטיס ו/או במערכות (כגון אופן השימוש במכשיריי, מיקומם – ככל שאסכים לכך – וכיו"ב) ושלא באמצעות הכרטיס, וכן מידע אודותיי המצוי אצל צד שלישי כלשהו, במאגרים שונים ולרבות מידע גלוי אודותיי, ישמש למטרות המפורטות להלן, והכול בכפוף להסכמתי ולזכויותיי על-פי כל דין.

11.8   ידוע לי, שמפעם לפעם מתקבלים בחברה צווים שיפוטיים הכוללים מידע על לקוחות החברה, מכוח חוק ההוצאה לפועל, פקודת המסים (גבייה), או תקנות סדר הדין האזרחי. המידע שמתקבל בגין אותם צווים נשמר לתקופה של 7 שנים ממועד סיום ההתקשרות ביני לבין החברה. המידע הנ"ל נשמר לטובת: מטרות הצו, קבלת החלטות בנוגע להעמדת ההלוואה (כולל כל הלוואה המועמדת במסגרת הסכם זה), מתן שירות בנקאי, קביעת גובה מסגרות האשראי, דירוג האשראי שלי ומתן מוצרי אשראי ו/או הלוואות נוספות, למטרות ניהול סיכונים. בכל עת אוכל לפנות לחברה כדי לסרב לשימוש במידע, כמפורט לעיל, או כדי לסיים את ההתקשרות עם החברה. מכיוון שהחברה סבורה שהמידע הנ"ל חיוני, בזכותה לשקול במקרה זה את המשך ההתקשרות עמי, וכן להעמיד את ההלוואה לפירעון מידי.

11.9   אני מאשר לחברה לעשות במידע האמור שימוש לצרכים שלהלן:

(א)  לצורך ניטור ומזעור נזקי הונאות, נזקי אשראי ונזקים תפעוליים בגין או בקשר עם הכרטיס/ים ו/או השירותים השונים המוצעים על-ידי החברה, לרבות בהתאם להוראות בקשה זאת;

(ב)  לצורכי מחקרים וניתוחים שונים למטרות מתן שירות וכן כדי להציע לי הצעות ערך (מוצרים או שירותים שונים) שעשוי להיות לי עניין בהם (לרבות באמצעות אתרים או שירותים של צד שלישי), על בסיס נתוניי האישיים והמידע האמור;

(ג)  לצורכי מחקר, ניתוח, שיווק ודיוור ישיר (בכפוף להסכמתי בבקשת ההצטרפות) – של מוצרים ושירותים שונים שתציע החברה מפעם לפעם, לרבות אמצעי תשלום שונים, מוצרי אשראי, מוצרי ביטוח ומוצרים פיננסיים ובנקאיים אחרים, וזאת לרבות באמצעות הדואר והדואר האלקטרוני ו/או פקסימילה ו/או מערכת חיוג אוטומטית ובאמצעות הודעות SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר (בכפוף להסכמתי בבקשת ההצטרפות).  ידוע לי שאם לא אהיה מעוניין בקבלת הודעות ופרסומים כאמור באחד או ביותר מהאמצעים הנזכרים לעיל אהיה רשאי להודיע על-כך לחברה בכל עת.

(ד)  לצורך ניטור העסקאות שאבצע באמצעות הכרטיס, לרבות באמצעות שירותים שיוצעו על-ידי החברה, לשם זיהוי עסקאות חשודות ויידועי עליהן באמצעות ערוצי התקשרות לרבות באמצעות הדואר והדואר האלקטרוני ו/או פקסימילה ו/או מערכת חיוג אוטומטית ובאמצעות הודעות SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, כנדרש על-פי דין.

11.10  כן ידוע לי ואני מסכים, כי ייתכן והמידע שנמסר על-ידי לחברה ו/או מידע אודות הפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס ו/או מידע המתקבל עם ועקב השימוש בכרטיס יועבר על-ידי החברה לחברות אחרות בקבוצת לאומי קארד (חברות בנות ו/או חברות אחיות, הנשלטות על ידי הגוף ששולט בלאומי קארד, או כל חברה/שותפות שלאומי קארד מחזיקה בה) ומחברות אלה ללאומי קארד, והכול לצרכים ולשימושים המפורטים בסעיף זה לעיל.

11.11  מבלי לגרוע מזכויות החברה, לפי בקשה זאת, אני מאשר כי ידוע לי שהחברה עשויה לקבל מפעם לפעם צווי עיקול מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, פקודת המיסים (גבייה) ותקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. ידוע לי שהחברה שומרת מידע אודות העיקול למשך 7 שנים ממועד קבלת הצו והוא עשוי לשמש את החברה לצורכי גבייה וכן בהחלטתה האם להנפיק כרטיסי אשראי ו/או האם להעמיד מוצרי אשראי שונים.

אני מאשר כי ידוע לי שבאפשרותי לפנות בכל עת לחברה בבקשה שלא יתבצע במידע אודות העיקול שימוש כאמור, אלא למטרות קיום הצו.

12.   הודעות והוראות באמצעות המערכות

12.1   אני אהיה רשאי למסור לחברה באמצעות המערכות השונות (לרבות טלפון ופקסימילה, וכולל באמצעות מענה טלפוני אינטראקטיבי - IVR), כפי שתתיר החברה מפעם לפעם, כל הוראה או הודעה בנוגע לפעולה כלשהי באמצעות הכרטיס או לגביו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אהיה רשאי להזמין כרטיס ולבקש אשראים מכל סוג אותו אפשר ו/או שיהיה אפשר מפעם לפעם לקבל באמצעות הכרטיס.

12.2   בכל מקרה שאני או המחזיק בכרטיס נפנה לחברה כאמור או שהחברה תפנה אליי או אל המחזיק בכרטיס כאמור, הרי כל הרישומים של החברה בדבר תוכנה של השיחה ישמשו ראיה קבילה הן לכך שאכן פניתי או שהמחזיק בכרטיס פנה אל החברה או שהחברה פנתה אליי או אל המחזיק בכרטיס, לפי המקרה, והן לתוכנה של אותה שיחה והן לדברים שסוכמו בה. אני מצהיר בזה כי ידוע לי שהחברה שומרת על זכותה להקליט שיחות טלפון ו/או כל תקשורת אחרת (לרבות באמצעות הודעות SMS) הנערכות עם לקוחותיה אך אין היא חייבת לעשות כן.

13.   דמי שימוש, עמלות, מסים והוצאות

13.1   אני מתחייב לשלם לחברה עמלות מכל מין וסוג בקשר לכרטיס, לרבות בקשר לפעולות ו/או לשירותים הקשורים בכרטיס, וכן בקשר עם הלוואות שלא באמצעות הכרטיס, לפי תעריף שיהיה נהוג בחברה מפעם לפעם ובמועדים ובתנאים כפי שיהיו נהוגים בחברה מפעם לפעם. החברה תהיה רשאית לדחות את מועד גביית העמלות או חלק מהן ולא יהיה בדחייה כאמור משום ויתור על זכותה לגבותן. תעריף העמלות יעמוד בחברה ובאתר האינטרנט של החברה לעיוני. אני מייפה בזאת את כוחה של החברה להגדיל את סכום החיוב המצטבר בעמלות בגין כל כרטיס, חלופי ו/או נוסף, שיונפק לי (או לחייב את חשבוני בעמלות בגין כל הלוואה שתועמד לי, לפי העניין).

13.2   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי ואני מסכים שהחברה תהיה רשאית לגבות עמלות בעבור תקופה שתחל במועד כפי שייקבע בתעריף העמלות, אשר יכול שיהיה לפני מסירת הכרטיס או לאחריו וכן בגין מועד או תקופה שלאחר ביטול הכרטיס ו/או חסימת הכרטיס וזאת בגין פעולה או פעולות שעל החברה לבצע, בין בגין תשלומים שמקורם בעסקאות שבוצעו לפני ביטול ו/או חסימת הכרטיס ו/או בגין הלוואות שתועמדנה לי ובין מכל טעם אחר.

13.3   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית, מפעם לפעם, להגדיל את סכום החיוב המצטבר (או לחייב את חשבוני, לפי העניין):

(א)  בעמלות שייקבעו על-ידי החברה בגין פעולות שבוצעו באמצעות הכרטיס בשמשו ככרטיס אשראי ו/או בקשר עם הכרטיס ו/או בגין שירותים ללקוח (כולל בגין ההלוואה).

(ב)  בכל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג שיחול בעקבות השימוש בכרטיס (או בעקבות ההלוואה, לפי העניין).

(ג)  בהוצאות מיוחדות סבירות שייגרמו לחברה בעקבות השימוש בכרטיס (או בעקבות ההלוואה, לפי העניין).

(ד)  בעמלה על-פי לוח העמלות הנהוג בחברה באותה העת ובכל ההוצאות שתיגרמנה לחברה בעקבות ביטול או השעיית זכותי לשימוש בכרטיס (או אי-פירעון ההלוואה, לפי העניין).

(ה)  בהוצאות הנפקת כרטיס חדש שהוצא לי במקום כרטיס שאבד, נגנב, הושמד, או הושחת.

(ו)   בעמלות על הקצאת אשראי במסגרת הסדרי האשראי השונים בהם זכאי להשתמש מחזיק הכרטיס.

(ז)  בהוצאות גבייה סבירות שנגרמו לחברה עקב פיגור או אי-כיבוד של התחייבויותיי כלפי החברה, לרבות דמי-טיפול, הוצאות חקירות סבירות, מסירות, הוצאות סבירות לשם החרמת הכרטיס והוצאות ואגרות בית-משפט והוצאה לפועל.

(ח)  בריבית פיגורים בהתאם לריבית הפיגורים הנהוגה באותה עת בחברה בגין תשלומים לחברה שלא נפרעו במועדם ו/או ריבית פיגורים.

(ט)  בהוצאות משפטיות (לרבות שכר טרחה) סבירות.

14.   הטבות

החברה רשאית לקיים הסדרים על-פי הסכם זה, הנוגעים לצירוף לקוחות לתכניות הטבות שונות, ככל שתהיינה אצל החברה (כגון, תכנית הפינוקים, הנחות בבתי עסק, ביטוח נסיעות לחו"ל, מועדונים וכיו"ב). החברה תהיה רשאית לקבוע בגין אלו סוגי כרטיסים ניתן יהיה לקבל הטבות כאמור ובהתאם לאלו קריטריונים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובמידה והחברה תציע לי להצטרף לתכנית כלשהי, אקבל הודעה על-כך. החברה תפרסם מפעם לפעם מהם הסדרי התכניות שנקבעו על-ידה. החברה תהיה רשאית להפסיק תוקפה של כל תכנית הטבה שהיא או לשנותה בכל אופן שהוא, ביחס לכל הלקוחות או ביחס ללקוחות מסוימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת אלא אם נקבעה להטבות תקופת זמן מוגדרת ובכפוף לכל דין.

ידוע לי, כי ככל שהכרטיס משמש גם ככרטיס מועדון אהיה רשאי לבטל את חברותי במועדון, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על-ידי מסירת הודעה בכתב לחברה ולמועדון. החברה ו/או המועדון יהיו רשאים לבטל את חברותי במועדון, לפי שיקול דעתם, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ובכלל זה, במקרה שזכאותי להיות חבר במועדון פקעה ו/או במקרה שההסכם בין החברה לבין המועדון יבוטל. במקרים כאמור, תינתן לי הודעה מתאימה והכרטיס ימשיך לשמש ככרטיס חיוב בלבד, בהתאם להסכם (בלא שיוך למועדון ובלא קבלת הטבות במסגרת המועדון).

אם החברה תאשר לי מפעם לפעם רכישה או קבלת הטבות בתנאים שונים או הטבות בכלל, כמפורט בתקנון שיתפרסם על-ידי החברה (להלן "התקנון") ובפרסומים שונים מטעמה, אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות התקנון ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה עקב פעולה שביצעתי בניגוד להוראותיו.

15.   פרסום הודעות

       החברה רשאית לפרסם הודעות בקשר עם האמור בבקשה זאת בעיתונים ו/או בדפי הפירוט החודשיים ו/או בעלונים, תקנונים ו/או באמצעי פרסום אחרים, לפי כל דין.

16.   רישומי החברה, הודעות, השגות ואישורים

16.1   החברה תשלח או תמסור לי אחת לתקופה בהתאם לכל דין, בכל אופן שהוא, לרבות באמצעות מכשיר אוטומטי, דואר אלקטרוני, או באמצעות אתר האינטרנט של החברה, או בכל אמצעי אחר אשר יהיה מותר לפי דין, הודעה ובה פירוט העסקאות שנעשו באמצעות כרטיס האשראי ושבגינם הוגדל סכום החיוב המצטבר ו/או חויב החשבון (לעיל ולהלן "דפי הפירוט התקופתיים"). אני מתחייב להקפיד לעיין בדפי הפירוט ו/או במכתבים ו/או בהודעות אחרות שיישלחו אליי מפעם לפעם, והחברה לא תהיה מחויבת לשלוח לי את אלה בכל דרך אחרת נוספת.

אם אבקש בכתב ומראש שתישלח אליי הודעה המפרטת עסקאות שנעשו עם נותני שירות בחו"ל, אהיה זכאי לקבל הודעה כנ"ל באחד האמצעים שיוצעו לי על-ידי החברה, בתוך 17 ימים ממועד בקשתי. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 13 לעיל החברה תהיה רשאית לזקוף לחובת החשבון עמלה בגין שירות זה כפי שיהיה נהוג בחברה מפעם לפעם.

16.2   כל הרישומים בספרי החברה ייחשבו נכונים וישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנם. העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, שיאושר על-ידי החברה, לפי העניין, על ההעתק של הרישומים או של הקטע או של הדף האמורים, או במסמך נפרד, ישמש ראיה קבילה לקיומם של הרישומים הנ"ל, וראיה קבילה לנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק האמור.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 9 לעיל, אני אבדוק כל העתק חשבון, כל דף פירוט תקופתי, כל הודעה וכל מכתב שישלחו או שימסרו לי באופן כלשהו על-ידי החברה ואמציא לחברה את הערותיי בכתב לגביהם, אם תהיינה כאלה, בתוך 30 (שלושים) ימים מתאריך המסירה או המשלוח על-ידי החברה. אני מתחייב למסור לחברה את כל המסמכים והראיות שיהיו בידיי לביסוס השגותיי וכן לסייע לה לערוך את הבירורים הנחוצים, לרבות לצורך הקטנת נזקיה. אם לא אודיע על השגותיי לחברה בתוך המועד הנ"ל וארצה לחלוק על-כך שביצעתי את העסקאות המפורטות בהודעה או על סכומן או פרטיהן האחרים יחולו התנאים האלה:

(א)  נטל ההוכחה בדבר שלילת העובדה שביצעתי את העסקאות או בדבר סכומן או בדבר פרטיהן האחרים יהיה עליי.

(ב)  אני אוכל לשלול ו/או לחלוק על העובדה שביצעתי את העסקאות או על סכומן או על פרטיהן האחרים אך ורק בראיות בכתב.

אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה חיובים מעבר לקבוע בחוק והוא אינו בא לגרוע מזכויותיי על-פי החוק.

16.3   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל הנוגע לבירור בעניין עסקאות עם בתי עסק, ידוע לי כי עלי לנקוט במרב המאמצים להסדרת הבירור מול בית העסק ו/או לפנות לחברה בהקדם האפשרי, מאחר ויכולתה לברר פניות כאמור מוגבלת לפרקי זמן קצרים.

16.4   אישור בכתב של החברה בדבר שיעורי הריבית, הריבית המרבית, השער המקובל בחברה וכן בדבר עמלות החברה בתקופה או בתקופות שאליהן יתייחס אותו אישור, ישמש ראיה קבילה להוכחת האמור בו.

17.   הליכים משפטיים

17.1   מוסכם בזה שמקום השיפוט הייחודי לכל צורכי בקשה זאת יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו או במחוז מרכז, בהתאם לבחירתה של החברה.

17.2   מבלי לפגוע באמור לעיל, אם תוגש כנגד החברה שלא על-ידי תביעה במקום אחר בעניין כלשהו הנוגע לבקשה זאת החברה תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים כנגדי גם באותו מקום אחר.

17.3   ככל שתועמד לי הלוואה בהתאם להוראות סעיף 8 לעיל, הרי שהחברה תהיה רשאית לפצל את תביעותיה בגין הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה על-פי הסכם ההלוואה, בין אם הם נובעים מעילות אחדות ובין אם מעילה אחת, מבלי שהדבר יגרע מזכותה להגיש תביעות נוספות לגבי יתרת הסכומים או כנגד נתבעים אחרים, בין אם נתבעו קודם לכן ובין אם לא נתבעו. כל סכום שייתבע על-ידי החברה ישמש עילת תביעה נפרדת ובלתי תלויה בכל הלוואה אחרת שיש ללווה אצל החברה או כנגד כל אחד מן הנתבעים מבין הלווים ו/או הערבים, אם נדרשו כאלה.

על-אף האמור לעיל מוסכם בזאת שמימוש השעבודים או הבטוחות שניתנו להבטחת ההלוואה ככל שניתנו, יהיה בכל לשכת הוצאה לפועל לפי קביעה בלעדית של החברה.

18.   ריבית פיגורים

כל סכום המגיע או שיגיע לחברה על-פי בקשה זאת שלא שולם על-ידיי במועד שנקבע או שייקבע לתשלומו על-פי בקשה זאת או שלא שולם על-פי דרישתה הראשונה של החברה (כולל במקרה בו לא אפרע לחברה סכום כלשהו במועד שנקבע לשלמו על-פי תנאי ההלוואה), ישא בגין התקופה המתחילה בתאריך שבו היה עליי לשלמו ומסתיימת במועד התשלום בפועל ריבית קונטוקורנטית (שתחושב על-פי מספר הימים שחלפו בפועל חלקי 365 או 366) בשיעור כמפורט להלן, בהתאם לבחירתה של החברה ועל-פי שיקול דעתה:

18.1   ריבית פיגורים בשיעור החוקי המקסימאלי שיהיה קיים מפעם לפעם לגבי אשראים מסוגו של האשראי;

או

18.2   ריבית בשיעור הגבוה ביותר מבין השיעורים שיהיו נהוגים בחברה מפעם לפעם לגבי אשראים מסוגו של האשראי שלא סולקו לחברה במועדם;

או

18.3   ריבית בשיעור המרבי

       למניעת ספק מובהר בזה כי זכותה של החברה לריבית כאמור לעיל ואף גבייתה בפועל לא יגרעו מזכותה של החברה לנקוט (או להמשיך ולנקוט) בכל האמצעים לשם גביית כל סכום שלא סולק לה על-ידיי במועדו או לפי דרישתה כאמור.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להיזקק לכל סעד ו/או תרופה אחרים בגין הפרת תנאי בקשה זאת (לרבות תנאי ההלוואה).

אם לא אפרע לחברה סכום כלשהו במועד שנקבע לשלמו על-פי תנאי ההלוואה, שאז, יחולו גם ההוראות שלהלן:

(א) חוב הפיגורים ייפרע לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובכל מקרה (גם בלא דרישה, כאמור) ביום הראשון של החודש שלאחר מועד הפירעון.

(ב)  החברה גם תהיה רשאית לקבוע, בכל מקרה שהלוואה אינה נפרעת כסדרה, על-חשבון איזה חלק של חוב ההלוואה ישולם כל תקבול כספי שיתקבל בגין אותו חוב.

(ג)  הועמדה כל יתרת ההלוואה לפירעון מידי על-פי הוראות הסכם ההלוואה, תיחשב כל יתרת ההלוואה - סכום בפיגור.

(ד)  חיובי ריבית הפיגורים כמפורט בסעיף ‎לעיל יצורפו לקרן לפי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות כל דין וייחשבו לקרן לצורך חישובי הריבית להבא.

(ה)  החברה תהיה רשאית לחייב אותי בכל סכום החוב כולל סכומי ריבית הפיגורים כאמור לעיל, וחשבון הבנק, ממנו אמורים להיות משולמים החיובים בגין ההלוואה ו/או כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתי לכם, יחויב בהתאם.

19.   צבירת ריבית

כל ריבית על-פי בקשה זאת תשולם על-ידיי או תיזקף לחובת החשבון או תגדיל את סכום החיוב המצטבר ותצטרף לקרן - בתום כל חודש או תקופה אחרת, כפי שיהיה נהוג בחברה מפעם לפעם, ותישא אף היא ריבית כנ"ל.

20.   בנקאות בתקשורת

20.1   לצורך סעיף 20 זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצדם:

       "המכשיר" - המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חמרה ותכנה שבשימוש הלקוח לצורך ביצוע ההתקשרות למחשב החברה וכל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

       "מתן הוראות" - מתן הוראות/בקשות ישירות לביצוע של פעולות ועסקאות בנקאיות מסוגים שונים ו/או לקבלת מידע, באמצעות המערכות.

20.2   בכפוף לבקשתי הפרטנית, הריני מבקש בזה לקבל מהחברה שירותים הניתנים באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת של החברה, המבוססות על טלפון/פקס ו/או תקשורת מחשבים ישירה/אינטרנט (לרבות דואר אלקטרוני) ו/או מערכות סלולאר ו/או מערכות IVR ו/או מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית ו/או מערכות אחרות כפי שתהיינה מפעם לפעם (להלן לצורך סעיף 20 זה - "המערכות" ו"השירותים", בהתאמה). השירותים עשויים לכלול - על-פי סוג המערכת - קבלת והעברת מידע ו/או מתן הוראות/העברת בקשות לביצוע פעולות/עסקאות (לרבות באמצעות הכרטיס) ו/או כל פעולה נוספת ו/או כל שירות נוסף עליו תודיע החברה מפעם לפעם, אשר ייעשה באמצעות המערכות (להלן לצורך סעיף זה - "פעולות/עסקאות").

על-אף האמור לעיל, בחתימתי על הסכם זה, הריני מאשר לקבל מהחברה שירותים באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת של החברה המבוססות על טלפון ו/או מערכת IVR. שירותים אלה יכללו קבלת והעברת מידע ו/או מתן הוראות/העברת בקשות לביצוע פעולות/עסקאות (לרבות באמצעות הכרטיס) ו/או כל פעולה נוספת ו/או כל שירות נוסף עליו תודיע החברה מפעם לפעם, אשר ייעשה באמצעות מערכות אלה, בכפוף לכל דין.

20.3   הפעלת השירותים על-ידי תהיה בהתאם להנחיות החברה, לרבות תנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של לאומי קארד, כפי שיימסרו לי ו/או יעודכנו מפעם לפעם. ידוע לי שאהיה רשאי לקבל מהחברה, באמצעות המערכות, אך ורק את אותם סוגי השירותים שהחברה תאשר מפעם לפעם, כפי שיוגדרו על-ידי החברה ונבחרו על-ידי ובכפוף לקיומם ברשותי של המכשירים לשם כך. החברה תהיה רשאית לקבוע מפעם לפעם, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אלו פעולות ניתנות לביצוע באמצעות המערכות וכן להתנות את מתן השירותים בתנאים. החברה רשאית להגביל את פעולות בערוצי תקשורת וכן תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה לסרב לקבל ממני הוראות בערוצי תקשורת או חלק מהן או להגביל את מתן השירותים כולם או חלקם. האמור בבקשה זאת יחול על כל הוראה ו/או בקשה אשר תתייחסנה לכל פעולה, עסקה, או דבר שיהיה נהוג לבצע מפעם לפעם עם החברה או באמצעותו - לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

(א)  בקשות לאשראי מכל הסוגים.

(ב)  בקשות לקבלת מידע.

(ג)  העברות כספים למיניהן.

(ד)  פעולות בנקאיות אשר החברה תאפשר לבצע באמצעות המערכות, כפי שתהיינה מפעם לפעם.

20.4   ידוע לי שלפני מתן הוראה עליי לוודא קיומה של מסגרת כרטיס/אשראי מספקת לכיסוי אותה פעולה/עסקה בכרטיס, לרבות מסגרת אשראי בכרטיס (אם בוצעה באמצעותו) ואני מסכים שהחברה תהיה רשאית - אך לא חייבת - לבצע את הפעולה, אף אם אין במסגרת הכרטיס/האשראי הרלוונטית יתרה מספקת.

20.5   ידוע לי כי מתן הוראה היא סופית ומחייבת ובלתי ניתנת לביטול, בכפוף להוראות כל דין.

20.6   ברור לי שבחירת סוג פעולה באיזה מהמערכות באמצעות הקלדתה במערכת הרלוונטית, מהווה ראיה קבילה לבחירת סוג הפעולה, תוכנה ונתוניה על-ידיי.

20.7   לחברה שמורה הזכות לגבות דמי שימוש ו/או תפעול ו/או עמלות בגין השירותים ו/או חלק מהם בשיעור ובמועדים שייקבעו על ידה ולפי כל דין.

20.8   במערכות העובדות עם קוד סודי/מספר מנוי/סיסמה ו/או PIN (Personal Identification Number) ו/או מפתחות פרטיים וציבוריים (להלן "אמצעי אבטחת מידע"), הכול כמפורט בהנחיות שהחברה תמסור מפעם לפעם - אהיה חייב לפעול על-פי הנחיות החברה, לרבות החלפה, לפחות בתדירות שתורה לי החברה, של הקוד בקוד חדש, אקראי וקשה לניחוש ככל האפשר.

20.9   אני מתחייב לשמור את אמצעי אבטחת המידע (לרבות האמצעים הפיזיים עליהם הם רשומים) בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים למי שאינו מורשה מטעמי להשתמש במערכות, לא למסרם אלא למורשה מטעמי כאמור, ולדאוג לכך שכל מי שיימסרו לו אמצעי אבטחת המידע על ידי או בהסכמתי, ינהג באופן המפורט בסעיפים 19.8 - 19.9. אני מתחייב להודיע לחברה מיד כשיוודא לי אודות מקרה של שימוש לרעה באמצעי אבטחת המידע או על כל מקרה של אבדן אמצעי אבטחת המידע, ולפעול בהתאם להנחיות החברה.

20.10 סיכונים ואחריות

(א)  המערכות, מעצם היותן מבוססות על תכנות, חמרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

(ב)  מובהר, שהחברה תפעל בהתאם להנחיותיך ו/או הנחיותיו של מי שנחזה אליך, בכפוף להוראות תנאי השימוש בכל ערוץ ו/או שירות. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נוהלי אבטחת המידע של החברה. כמו-כן עליך להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית שלך לשירותים הניתנים באמצעות ערוצי התקשורת, יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. אתה מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נוהלי אבטחת המידע של החברה.

בנוסף, אני פוטר את החברה מאחריות לכל נזק אשר ייגרם לי ו/או לאחרים עקב שימוש באמצעי אבטחת המידע על-ידי מי שאינו מורשה לכך כפועל יוצא ממעשה או מחדל שלי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות מי מן הצדדים על-פי דין.

(ג)  מבלי לגרוע מכל האמור בבקשה זאת, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:

(1)  שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלי, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

(2)  תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חמרה ו/או מכשיר המצויים ברשותי, לרבות כל תכנה ו/או חמרה שסופקה לי על-ידי צד שלישי.

(3)  חשיפה וגילוי מידע על-ידי לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש במערכות (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לי במהלך השימוש בשירותים השונים הניתנים בערוצי התקשורת) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת המכשיר על ידי לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים שונים ואני מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לי או לחברה בקשר לכך.

מובהר, שאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי בנוגע למכשיריי, לרבות אבטחתם. כן מובהר, כי פעולות מסוימות שאבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי-חוקיות ואסורות.

20.11  ידוע לי כי ההוראות שיינתנו על-ידי באמצעות המכשיר יחייבו אותי לכל דבר ועניין. אני פוטר בזאת את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם לי, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משגיאה שלי ו/או מפעולה כלשהי של החברה בהתאם לשירות שהתבקש על-ידי.

20.12  אני מאשר שהחברה רשאית להתייחס לכל הוראה שתימסר על-ידי באמצעות המערכות תוך שימוש באמצעי אבטחת המידע, כולם או חלקם, כהוראה שניתנה על-ידי או מורשים מטעמי (כאשר הלקוח הוא תאגיד).

ידוע לי שמידע שיתקבל אצל החברה כאמור, יהיה מעודכן בהתאם לרישומי החברה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל באמצעות המערכות לבין רישומי החברה, יגברו רישומי החברה.

20.13  ידוע לי שמלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על-ידי או בעבור החברה במסגרת ו/או בקשר עם המערכות (לעיל ולהלן "התכנה"), תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה, או של צד שלישי ממנו רכשה החברה את הזכות להשתמש באותה תכנה.

20.14  אני מתחייב שלא להפר את זכויות החברה ו/או צד שלישי כאמור בסעיף 20.13 לעיל, בכל תכנה שתימסר לי על-ידי החברה (לרבות בדרך של הורדה בתקשורת - Download), ולנקוט בכל מאמץ ואמצעים למנוע הפרה כאמור על-ידי לקוחותיי, עובדיי, סוכניי וכל הבאים מכוחי. התחייבותי על-פי סעיף קטן זה אינה מוגבלת בזמן.

20.15  אני מתחייב בזה שלא לבצע כל העתקה של התכנה אלא לצורכי גיבוי ולא לאפשר לכל אדם ו/או גוף זולתם לעשות שימוש כלשהו בתכנה או בחלק ממנה.

20.16  מתן ההוראות לחברה וקבלת השירותים תיעשה בכפוף להיתרים, לכללים, לנהלים ולהוראות של כל רשות מוסמכת כפי שיעודכנו מפעם לפעם.

20.17  אני מאשר שהחברה תקליט שיחות ו/או תשמור בכל אמצעי אחר את ההוראות הטלפוניות והודעות ה-SMS (מסרונים) שיינתנו על-ידי, ואלה יהוו ראיה לכאורה לנכונות תוכנן.

20.18  החברה רשאית בהודעה בכתב שתינתן לי מראש, לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את מתן השירותים ללקוחות באמצעות המערכות, להקטין את היקפם או לשנות את התנאים להספקתם, וזאת למעט במקרים חריגים - לצורך הגנה על החברה ו/או עליי - בהם החברה תהיה רשאית לעשות כן לאלתר.

       כמו-כן, אני אהיה רשאי לבטל או להקטין את היקפה של ההתקשרות לקבלת שירותי בנקאות בתקשורת, בהודעה שתינתן לחברה מראש.

20.19  שירות SMS

שירות SMS (להלן "השירות") מאפשר לי לקבל חיווי ולקבל שירות מאת החברה, באמצעות הודעת SMS, לרבות בנוגע לפעולות שבוצעו בכרטיס האשראי שהונפק לי ו/או כל כרטיס נוסף שיונפק לי בעתיד, או על שירותים שונים, והכול בהתאם ובכפוף לשירותים המפורטים לעיל המוצעים על-ידי החברה, ובהתאם לבחירתי. במקרה שיונפק לי כרטיס חלופי, אני מאשר שהשירות יתייחס גם לכרטיס החלופי.

ידוע לי, כי עדכניות המידע שיינתן במסגרת השירות תהיה בהתאם לעדכניות המידע אצל החברה.

ידוע לי ואני מסכים, שהחברה תעביר לחברת הטלפון הסלולארי מידע הנדרש לצורך מתן השירות, ובכלל זה נתונים מתוך מאגרי המידע של החברה. אני מאשר בזאת לחברה להעביר את המידע כאמור, מאשר לחברה ולחברת הטלפון הסלולארי לעשות שימוש במידע לצורכי בקשה זו ומתן השירות ומשחרר את החברה ואת חברת הטלפון הסלולארי מאחריות להפרת כל חובת סודיות בהן חבה מי מהן כלפיי, אם חייבת ו/או להפרת חובותיה של מי מהן כלפיי מכוח דיני הגנת הפרטיות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, אם קיימות, והכול בקשר עם האמור לעיל ומתן השירות.

ידוע לי שאם אמסור את המכשיר (לרבות הטלפון הסלולארי) לשימוש של אחר או לא אשגיח עליו כראוי תחול עליי מלוא האחריות בקשר לכך, לרבות אם המידע שניתן באמצעות המכשיר נצפה על-ידי אחר שיבצע באמצעותו פעולות שונות.

אני מסכים, שבגין כל משלוח SMS על-ידי לחברה, הכולל בקשה לקבלת מידע ו/או ביצוע פעולות באמצעות הטלפון הסלולארי, ייתכן ואחויב על ידי חברת הטלפון הסלולארי בסכום על-פי התעריף כפי שיהיה נהוג אצלה באותו מועד (אף אם ההודעה לא תגיע לחברה ו/או לא תגיע בפורמט שיאפשר את קריאתה).

סייגים לשירות:

(א)    השירות ניתן רק לטלפונים ניידים של חברות טלפון סלולארי ישראליות, התומכים בקבלת הודעות SMS בעברית.

(ב)  הודעות SMS לא תישלחנה בקשר להוראות קבע ועסקאות שבוצעו בבתי מלון, סוכנויות נסיעות ומפעילי טיולים, אתרי נופש וחברות להשכרת רכב. החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות את סוגי בתי העסק, אשר לא תישלחנה הודעות SMS בקשר להוראות קבע שתבוצענה בהם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

(ג)  במקרה של ביצוע עסקה, ההודעה תכיל את שמו המסחרי של בית העסק בו בוצעה העסקה (כפי שמופיע במערכות החברה) ואת סכום העסקה. יודגש שסכום העסקה שיופיע בהודעה יעוגל לשקל הקרוב, כאשר סכום של חצי ש"ח יעוגל כלפי מעלה.

(ד)  אני מתחייב:

    שמספר הטלפון הנייד המופיע בטופס לעיל הוא מספר הטלפון הנייד המצוי בשימושי הבלעדי;

    להודיע לחברה באופן מידי על כל מקרה של אבדן/גניבה/ניתוק/מכירה/החלפה/העברת בעלות של הטלפון הנייד או בכל מקרה אחר של הפסקת השימוש הבלעדי בטלפון הנייד על-ידי.

(ה)  המידע מועבר באמצעות ספק שירות חיצוני וכן באמצעות חברות הטלפון הסלולארי. השירות תלוי בפעילות התקינה של ספקי השירות וכן בפעילות התקינה של חברות הטלפון הסלולארי, לרבות אזורי הכיסוי והקליטה שלהן, ובעומס על קווי הטלפון של חברות אלו. ידוע לי כי יתכן שלא אוכל לקבל את השירות כאשר אשהה עם הטלפון הנייד מחוץ לישראל וכי החברה אינה מתחייבת שהשירות יסופק לשוהים בחו"ל עם הטלפון הנייד, או שהשירות יעבוד באופן מלא, ולא תהיה לי, או למי מטעמי, כל טענה כלפי החברה בגין כך.

21.   פטור מאחריות בנסיבות מסוימות

אני פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לי, במישרין או בעקיפין ובלבד שהחברה נקטה מאמץ סביר כדי למנוע אותן:

21.1   כתוצאה מנסיבות שעליהן אין לחברה שליטה.

21.2   כתוצאה משימוש החברה באופן סביר באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, פקסימילה, תקשורת בין מחשבים או לכל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים, וכתוצאה מכל אבדן, עיכוב, אי-הבנה, השחתה או קלקול בשל שימוש כאמור או בשל חוסר אפשרות לעשות שימוש באמצעים כנ"ל. הפטור האמור לגבי שיבוש או תקלה יחול רק למקרים בהם השיבוש או התקלה כאמור אינם בשליטת החברה.

21.3   כתוצאה משביתה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים אחרים הנוגעים לעובדי החברה, כולם או חלקם, וזאת בכפוף להכרזת המפקח על הבנקים כמפורט בסעיף  8 טו' לפקודת הבנקאות, 1941.

21.4   במקרים של שיתופי פעולה בין החברה לבין גופים שלישיים שהם, כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים של אותם גופים, אשר אינם בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.

והכול בתנאי שנזקים כאמור נגרמו ישירות כתוצאה מהאירועים הנ"ל ובמהלך התרחשותם.

22.   שינוי פרטים

אני מצהיר שכל הפרטים אשר נמסרו על-ידיי לחברה בטופס ההצטרפות ו/או בכל מסמך שהוא או באופן אחר כלשהו (כולל הסכם ההלוואה), הם נכונים ומדויקים. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי שיחול באחד או יותר מן הפרטים הללו ואני מסכים שהחברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהודעה שנמסרה לה אם לא התייחסה במפורש לכרטיס. ידוע לי שכל עוד לא הודעתי על השינוי לחברה הוא אינו מחייב את החברה.

23.   העברת זכויות

23.1   אני לא אהיה רשאי להעביר לאחר/ים את זכויותיי על-פי בקשה זאת בלא הסכמת החברה מראש ובכתב לכך.

23.2   החברה וכל הבא מכוחה ו/או במקומה, רשאים בכל עת, להעביר אחד למשנהו וכן לזולתם, את זכויותיהם לפי תנאי בקשה זאת או חלקם, בלי ליטול רשות לכך ממני.

24.   הודעות טלפוניות

אני מסכים ומאשר, שהודעות הקשורות והנובעות מהסכם זה יועברו אליי טלפונית. בכפוף להסכמת החברה אהיה גם אני רשאי למסור לחברה הודעות ו/או הוראות טלפוניות, החברה תפעל לעניין רישום שיחות טלפוניות על-פי הנחיות בנק ישראל כפי שתהיינה מפעם לפעם. רישומי החברה בדבר תוכנה של שיחה טלפונית יהוו הוכחה לכאורה הן לקיומה של השיחה והן לתוכנה. אני מצהיר, שידוע לי שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להקליט שיחות טלפון הנערכות עם לקוחותיה.

25.   ויתורים או פשרות

ויתור החברה על הפרה קודמת או על אי-קיום של אחת או יותר מהתחייבויותיי כלפיה, לפי בקשה זאת, לא ייחשב כהצדקה או כאמתלה להפרה נוספת או לאי-קיום נוסף של איזה תנאי או התחייבות כאמור; והימנעותה של החברה משימוש בזכות כלשהי הניתנת לה על-פי בקשה זאת או על-פי כל דין לא תפורש כוויתור על אותה זכות. שום הקלה או ויתור על תנאי כלשהו מתנאים אלה על-ידי החברה לא יחייבו את החברה ולא יהוו הצדקה לאי קיום של תנאי כלשהו מתנאים אלה אלא אם נעשו בכתב בידי החברה.

26.   מען להמצאת דברי דואר; משלוח הודעות

מעני לצורך המצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית-דין והודעות והתראות הוא המען שנרשם בטופס ההצטרפות כמען להמצאת דברי דואר, או כל מען אחר בישראל שהודעתי עליו לחברה בכל דרך שהיא לפי שיקול דעתה של החברה. כל הודעה, דרישה, העתק חשבון, או מסמך אחר מסוג כלשהו רשאית החברה לשלוח או למסור לי בדואר רגיל או באופן אחר, לפי בחירתה, ואם נשלח אליי מסמך כאמור בדואר רגיל לפי מעני כנ"ל, הוא ייחשב כאילו נתקבל על-ידיי בתוך 48 שעות ממועד המשלוח. אישור בכתב של החברה על דבר משלוח או מסירה כלשהם ומועדם ישמש ראיה קבילה להוכחת המשלוח, המסירה והמועד הנזכרים בו.

מוסכם שהחברה לא תהיה חייבת לשלוח פעם נוספת או בכל אופן אחר מידע שנשלח לתיבות דואר אלקטרוניות, על-פי בקשתי, או מידע שקיבלתי באמצעות מסוף מחשב (או שצפיתי בו באתר האינטרנט של החברה) לפני היום שבו הייתי אמור לקבל את המידע מן החברה. האחריות לקבלת מידע המשודר לתיבות אלקטרוניות בפועל מוטלת עליי. היה ונבצר ממני למשוך את המידע כאמור לעיל, עליי להודיע על-כך מידית בכתב לחברה כדי שזו תמסור לי את המידע בדרך חלופית.

27.   שינוי תנאי בקשה זאת

החברה תהיה רשאית לשנות מפעם לפעם את תנאי בקשה זאת או להוסיף הוראות חדשות, לרבות (אך לא רק) שינוי מועד חיוב, קביעת מועדים אחרים ונוספים מאלו הנהוגים בעת כלשהי, ביטול מועדים כלשהם וקביעת שיטת חיוב שונה, על-ידי מתן הודעה בכתב מוקדמת על-כך של 30 (שלושים) ימים לפחות, ובלבד שהשינוי או ההוראה החדשים יחייבו אותי רק בתקופה המתחילה מתום התקופה של ההודעה המוקדמת הנ"ל. שינוי הנוגע לעניינים טכניים יכול להימסר בכל דרך שהיא, ובלבד שתינתן לך הודעה 24 שעות מראש.

מובהר שהחברה תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל את תנאי בקשה זאת או פרטים אחרים המצויים בה, באופן מידי, לשם התפעול התקין של ההסדרים על-פי בקשה זאת, אם תתקבל הוראה כאמור מאת רשות מוסמכת ו/או מאת הארגונים הבינלאומיים, או במקרה של חשש לנזקים לחברה ו/או לבנק ו/או ללקוחותיהם כתוצאה מפעילותך או מכל סיבה אחרת הדורשת שינוי מידי כאמור.

החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים כאמור לעיל בהתאם להוראות כל דין, לרבות באמצעות פרסום השינוי בשני עיתונים יומיים. במקרה זה ייכנס השינוי לתוקף 14 ימים ממועד הפרסום (או כל מועד אחר המותר על-פי דין).

שינויים שבוצעו, לרבות שינוי עמלות, לא יחולו על עסקאות אשר ביצעת לפני כניסת השינויים לתוקף.

האמור בדפי הפירוט התקופתיים ובמסמכי ההצטרפות מהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זאת וחלק מתנאיה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדפי הפירוט התקופתיים לאמור בבקשה זאת יחול האמור בדפי הפירוט התקופתיים.

28.   כותרות; פירוש מונחים

28.1   הכותרות לסעיפים שבבקשה זאת הן לשם נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירוש תנאי בקשה זאת.

28.2   ההתייחסות אליי בבקשה זו פירושה אדם אחד או יותר מאחד, הכול כפי שמסתבר מהחתימה על מסמך זה.

28.3   בכל מקום שננקטה בבקשה זו לשון רבים – גם יחיד במשמע, ובכל מקום שננקטה לשון זכר – גם לשון נקבה במשמע.

29.   הדין החל

חוקי ודיני מדינת ישראל יחולו על בקשה זאת ועל המסמכים הנזכרים בו או הקשורים לו ועל-פירושו.

30.   פיקוח

החברה מפוקחת על-ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.