סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בשירות תשלום בנייד | לאומי קארד

תנאי שימוש בשירות תשלום בנייד

 

לתקנון תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים

השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס לאומי קארד, באפליקציית לאומי קארד, הינו בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של לאומי קארד, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן. לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בשירות תשלום בנייד.

שירות תשלום בנייד מתבסס על טכנולוגיה המאפשרת תשלום מאובטח בכרטיס אשראי, ועל בסיס התשתית הטכנולוגית של חברת כרטיסי האשראי מאסטרקארד העולמית (להלן: "השירות").

על-ידי שמירת פרטי הכרטיס/ים שלך, השירות מאפשר ביצוע עסקאות על-ידי הצמדת מכשיר "חכם" למסוף מכירה (POS) בבית העסק התומך בטכנולוגיה זו.

כיום, השירות אפשרי בשימוש במכשירים מבוססי מערכת הפעלה Android, בלבד.


הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1. "אפליקציית לאומי קארד" – אפליקציה של לאומי קארד לטלפונים סלולאריים ומכשירים ניידים תומכים אחרים.

1.2. "המכשיר" – מכשיר נייד "חכם" ("סמארטפון") התומך בשירות, וכן כל מכשיר אחר אשר יתמוך בשירות זה בעתיד, שהנם ו/או שיהיו בשימושך לצורך שימוש בשירות תשלום בנייד וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע.

רישום ושימוש בשירות

2. על-מנת להתחיל ולהשתמש בשירות, ולאחר הזדהות מוצלחת ל"איזור האישי" באפליקציית לאומי קארד (באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך), תידרש לבצע רישום לשירות.

3. במהלך תהליך הרישום, תתבקש לספק פרטים נוספים נדרשים, כמו גם לשייך את כרטיסך (או מספר כרטיסים) לשירות, וכן לקבוע סיסמה ייעודית בת ארבע ספרות, אשר תשמש אותך לצורך ביצוע עסקאות באמצעות השירות.

שים/י לב! הסיסמה הייעודית אותה תגדיר/י במהלך תהליך הרישום אינה הסיסמה שנמסרה לך עם כרטיסך לצורך שימושך במכשירי הכספומט, אלא סיסמה ייעודית כפי שתקבע/י לצורך הזדהות במהלך ביצוע עסקה באמצעות השירות (ולצורך כניסה למסך ההגדרות של השירות).

4. לאחר הרישום לשירות, תוכל/י לבצע עסקאות באמצעות מכשירך באחת מהדרכים הבאות:

שים/י לב! לרשותך יעמדו 30 שניות לביצוע כל אחת מן הפעולות הנדרשות לצורך השלמת העסקה.

4.1. מתוך אפליקציית לאומי קארד:​

4.1.1. יש להזדהות באפליקציית לאומי קארד (באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך);

4.1.2. יש להיכנס לשירות באפליקציה;

4.1.3. במידה והגדרת יותר מכרטיס אחד, יש לבחור כרטיס לתשלום;

4.1.4. יש להזדהות באמצעות הסיסמה הייעודית שהוגדרה במהלך תהליך הרישום לשירות;

4.1.5. יש להצמיד את המכשיר למסוף המכירה בבית העסק (POS) התומך בביצוע עסקאות "ללא מגע" ולהמתין;

4.1.6. יש לאשר את העסקה ולהמתין לאישור.

4.2. ניתן לבצע עסקאות גם בלא כניסה לאפליקציית לאומי קארד:

4.2.1. יש לוודא כי מסך המכשיר דולק (אין צורך לבטל את נעילת המסך, במידה וקיימת), וכן כי פקד ה-NFC במכשיר פעיל;

4.2.2. יש להצמיד את המכשיר למסוף המכירה בבית העסק (POS) התומך בביצוע עסקאות "ללא מגע" ולהמתין;

4.2.3. הצמדת המכשיר למסוף תקפיץ מסך הזדהות, בו יש להזדהות באמצעות הסיסמה הייעודית שהוגדרה במהלך תהליך הרישום לשירות;

4.2.4. יש להצמיד את המכשיר למסוף המכירה בשנית;

4.2.5. יש לאשר את העסקה ולהמתין לאישור מבית העסק.

סיכונים ואחריות

5. חלק מהנתונים הנדרשים לצורך הרישום לשירות, כמו גם נתונים אודות מכשירך, נמסרים ונשמרים על-ידי חברת כרטיסי האשראי מאסטרקארד העולמית, על-מנת לזהותך ואת מכשירך בעת השימוש בשירות ועל-מנת לאפשר את מתן השירות, והם יועברו ישירות לחברת מאסטרקארד לצורך רישומך לשירות, מבלי שהם נשמרים אצל לאומי קארד. בשימושך בשירות תשלום בנייד, הנך מאשר ללאומי קארד למסור את נתוניך כאמור לחברת מאסטרקארד, ולהעבירם מחוץ לגבולות ישראל.

שים/י לב! לא ניתן להשתמש בשירות בלא העברת נתוניך. אם אינך מעוניין כי לאומי קארד תעביר את נתוניך לחברת מאסטרקארד, הנך מתבקש שלא להשתמש בשירות.
שמירת נתונייך והעברתם לחברת מאסטרקארד תתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות של לאומי קארד.

6. נתוניך ישמשו את חברת מאסטרקארד העולמית לצרכים הבאים:

6.1. על-מנת לאפשר את מתן השירות;

6.2. ביצוע בדיקות של הליך ביצוע העסקה;

6.3. תיקון תקלות בתהליך השירות ושיפורו;

6.4. ניטור עסקאות חשודות, עסקאות לא מאושרות וניטור הונאות;

6.5. הענקת שירותים ללאומי קארד וגופים נוספים על-ידי מאסטרקארד;

6.6. חילול דוחות סטטיסטיים;

6.7. כפי הנדרש על-פי כל דין או על-ידי כל רשות מוסמכת.

7. בכפוף לאמור בכל דין, לאומי קארד אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהם (להלן: "נזקים"). ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לפעול בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ובהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

8. השימוש בשירות נחשב מהימן ובטוח, אולם אין וודאות מוחלטת כי לא ניתן להעתיק, בתנאים ובאמצעים מסוימים, את פרטיך ואת פרטי כרטיסך ממכשירך. כמו כן, השימוש בשירות מותנה בהתחייבותך לשמור את הסיסמה הייעודית שתגדיר במהלך תהליך הרישום לשירות בסודיות מוחלטת, ובכל מקרה לא לשמורה על גבי מכשירך או בקרבתו.

9. הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על מכשירך ועל הסיסמה הייעודית לשירות, ולפעול בהתאם להנחיות לאומי קארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת סיסמאותיך בסיסמאות חדשות אקראיות וקשות לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך לאומי קארד. לאומי קארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את מכשירך או את סיסמאותייך לאחר, למעט למסירתם למורשים בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים.

10. בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה של מכשירך, יש לבצע החלפה מידית של סיסמת הכניסה שלך לאיזור האישי ולדווח על דבר האובדן ו/או הגניבה ללאומי קארד מהר ככל הניתן.

11. בכל מקרה של העברת מכשירך לאדם אחר, עליך להתנתק מהאפליקציה, באמצעות תפריט "הגדרות", טרם העברת המכשיר לאדם אחר.

12. באפשרותך לשנות את הגדרות השירות (למשל – הוספת או הסרת כרטיסים המשויכים לשירות) או לבטל את השירות בכל עת, באמצעות כניסה לתפריט ההגדרות של השירות והזדהות באמצעות הסיסמה הייעודית שהגדרת בתהליך הרישום לשירות.

סמכות שיפוט

13. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.

14. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של לאומי קארד להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.