סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תקנון מסלול מועדוני תעופה של לאומי קארד | לאומי קארד

תקנון מסלול מועדוני תעופה של לאומי קארד

 

לתקנון תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים


א. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

"בני זוג" - בני זוג אשר הוכח על ידם ללאומי קארד, בהתאם לשיקול דעתה, כי הם נשואים או כי הם מתגוררים באותה הכתובת.

"חברות התעופה" – אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ, יונייטד איירליינס ישראל וכל חברה נוספת עליה תודיע לאומי קארד. לאומי קארד תהיה רשאית לשנות את רשימת חברות התעופה בכל עת, לגרוע או להוסיף חברות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

"חשבון בנק" - חשבון הבנק אשר בו מחויב הלקוח בגין העסקות שביצע באמצעות כרטיס האשראי.

"כרטיס האשראי" - כרטיס אשראי תקף ותקין מסוג "ויזה" או "מאסטרקארד" או כל סוג כרטיס אשראי אחר המונפק או שיונפק בעתיד ע"י לאומי קארד בעצמה או בשיתוף עם אחרים ואשר הלקוח צירף לתכנית "מסלול תעופה", למעט כרטיס FREE, כרטיס דביט, כרטיסים המונפקים ללקוחות הבנק הדיגיטלי (Pepper), כרטיס רכש, כרטיס ספק, כרטיס המשוייך למועדון Pay Back או כרטיסים אחרים שלגביהם קבעה לאומי קארד כי לא יצברו נקודות.

"כרטיס חלופי" - כרטיס אשראי אחר שהונפק על ידי לאומי קארד על שם הלקוח (לפי ת.ז).

"לאומי קארד" - חברת לאומי קארד בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה.

"לקוח" - מחזיק כרטיס אשראי, כהגדרתו לעיל. להסרת ספק, מובהר כי כדי להמיר "נקודות למועדוני תעופה" לנקודות טיסה נדרש הלקוח להחזיק בכרטיס אשראי תקף ותקין.

"נקודה למועדוני תעופה" - נקודה הנצברת לזכות הלקוח בגין ביצוע עסקות (כהגדרתן להלן) באמצעות כרטיס האשראי.

"נקודת טיסה" נקודות/מיילים אשר ייצברו ללקוח כתוצאה מהמרת נקודות למועדוני תעופה בחברת התעופה הרלוונטית.

"עסקה/ות" - רכישת מוצרים ו/או שירותים, שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי. עסקה אינה כוללת משיכות מזומן בארץ ובחו"ל (לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה, אם וככל שמשיכה כאמור אפשרית), ואינה כוללת זיכויים, העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי כמפורט להלן: דמי כרטיס, דמי חבר מועדון, היטל שירותים מיובאים, עמלות, זיכויי ריבית וחיובי ריבית, הצמדות למדד או לשער מט"ח, הסבות ופירעון שוטף של עסקות, מוצרי אשראי (כגון "הלוואה ברגע" וכיו"ב) והטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי לאומי קארד. מובהר, כי עסקאות שתבוצענה מול מוסדות כמפורט בנספח "א" לתקנון, לא תיחשבנה כ"עסקה" לצורכי תקנון זה ולא תצבורנה נקודות למועדוני תעופה.
מובהר, כי בנוסף לאמור לעיל, לא תיחשבנה ל"עסקאות" העברות כספים.

"עסקאות מול מוסדות" - עסקאות שתבוצענה מול מוסדות ממשלתיים כמפורט בנספח "א" לתקנון, אשר לא תיחשבנה כ"עסקה" לצורכי תקנון זה ולא תצבורנה נקודות למועדוני תעופה לרבות, לשם הדוגמא בלבד: רשויות/מועצות מקומיות ותאגידי המים, חברת חשמל, ביטוח לאומי, אגף המכס, אוצר מנהל הרכב, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, רשות הדואר, וכן כל תשלומי המיסים, היטלים ואגרות למוסדות ממשלתיים וכן תשלומים שונים בבנק הדואר. רשימת המוסדות ובתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת, כפי שיעודכן בנספח "א".

"סל נקודות למועדוני תעופה" – נקודות שנצברות במהלך שנה קלנדרית, החל ממועד חיוב ינואר ועד למועד חיוב דצמבר. ניתן להמיר נקודות אלו במהלך כל השנה ובנוסף עד ל- 31 בחודש מרץ העוקב. לאחר מכן, נקודות אלו תימחקנה ולא ניתן יהיה לעשות בהן כל שימוש, ולא יינתן כל פיצוי בגינן. בשנת 2018, באופן חד פעמי, הצבירה לסל זה תחל במועד חיוב אוקטובר 2017 ותסתיים במועד חיוב דצמבר 2018 (הנקודות תימחקנה ב- 31 בחודש מרץ 2019).

"התקנון" - תקנון זה.

"תכנית הפינוקים" או "התכנית" – תכנית שנועדה לזכות את הלקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי שהונפקו על-ידי לאומי קארד, הזכאים להשתתף בתכנית, בהטבות שונות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד


ב. "מסלול מועדוני תעופה" ופינוקים על פי תכנית ההטבות

1. לקוחות (למעט מחזיקי כרטיס רכש וכרטיסים נוספים שאינם זכאים להשתתף בתוכנית) אשר לא הצטרפו ל"מסלול מועדוני תעופה" יוכלו ליהנות מתכנית הפינוקים וההטבות תמורת פינוק של לאומי קארד, לגביה יחול תקנון ספציפי.
לקוחות מחזיקי כרטיס רכש, בלבד, רשאים לבחור להצטרף למסלול החזר כספי או ל"מסלול מועדוני תעופה", בהתאם לתנאי ההצטרפות לכרטיס. למען הסר ספק, לקוחות מחזיקי כרטיס רכש אינם זכאים ליהנות מתכנית הפינוקים של לאומי קארד, ובכל מקום בתקנון זה אשר מתייחס לתוכנית הפינוקים, האמור לא יחול לגבי לקוחות מחזיקי כרטיס רכש (וזאת מבלי לגרוע מתחולת או אי תחולת תוכנית הפינוקים ביחס לכרטיסים אחרים, כמפורט בתקנון הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד).

2 . לקוחות הרשומים ל"מסלול מועדוני תעופה", אשר כלל כרטיסי האשראי של לאומי קארד שברשותם יחויבו במועדי החיוב של הלקוח בחודש מסוים בגין עסקאות (כהגדרתן לעיל) בסכום של 8,000 ₪ ומעלה יהיו זכאים ליהנות משני המסלולים: הן צבירת נקודות למועדוני תעופה על פי תקנון זה והן מארבעה פינוקים  על פי תקנון "תכנית הפינוקים ואתר ההטבות" בחודש העוקב, והכל בהתאם לשיקול דעתה של לאומי קארד.

הזכאות לצבירת נקודות למועדוני תעופה תחול אך ורק בגין עסקאות שתבוצענה לאחר מועד ההצטרפות למסלול, ובשום אופן לא בצורה "רטרואקטיבית".

ג. נקודות למועדוני תעופה

3 . נקודות למועדוני תעופה המוענקות ללקוחות על פי התקנון, או על פי כל תוכנית או מבצע שיחליף תוכנית זו, הינן הטבה המוענקת על ידי לאומי קארד ללקוחותיה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד. המרת נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה תתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.

4 . מובהר, כי לא ניתן לעשות כל שימוש בנקודות למועדוני תעופה (כגון המרתן תמורת מבצעים והטבות שונות), פרט להמרתן לנקודות טיסה, כמפורט בתקנון. מובהר, כי במקרה בו הלקוח יבקש לחזור ולהצטרף לתכנית הפינוקים ולבטל את הצטרפותו ל"מסלול מועדוני תעופה", לא יוכל הלקוח לעשות כל שימוש בנקודות למועדוני תעופה, שנצברו בכרטיסו עד לאותו מועד בהתאם לתקנון זה.

5 . צבירת נקודות למועדוני תעופה על פי תקנון זה תתבצע עבור לקוחות שהצטרפו ל"מסלול מועדוני תעופה" בלאומי קארד בלבד. הצטרף הלקוח ל"מסלול מועדוני תעופה", כאמור, יצורפו כל הכרטיסים שברשותו למסלול זה, ונקודות התעופה ייצברו בנפרד בכל כרטיס וכרטיס.

6. צבירת נקודות למועדוני תעופה; תוקף נקודות למועדוני תעופה:

6.1. צבירת נקודות למועדוני תעופה תחול על עסקות (כהגדרתן לעיל) שנקלטו במערכות לאומי קארד, ואשר בגינן יחויב כרטיס האשראי לאחר קליטת בקשת ההצטרפות למסלול זה במערכות לאומי קארד.

6.2. כל עסקה בכרטיס, כהגדרתה בתקנון, תצבור נקודות למועדוני תעופה, וכל ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לרבות עסקה שהוכחשה, שתביא לזיכוי הלקוח בגין העסקה ו/או חלקה, יביא לגריעת נקודות למועדוני תעופה (בהתאם לזיכוי החלקי ו/או המלא).

6.3. צבירת נקודות למועדוני תעופה תיעשה לכל כרטיס וכרטיס בנפרד. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להעביר נקודות למועדוני תעופה מכרטיס לכרטיס, למעט אל כרטיס חלופי כהגדרתו לעיל.  למען הסר ספק יובהר כי האפשרות לנהל "כרטיס מרכז" שאליו ינותבו הנקודות למועדוני התעופה אינה קיימת.

6.4. צבירת נקודות למועדוני תעופה תיעשה במהלך שנה קלנדרית, החל ממועד חיוב ינואר ועד למועד חיוב דצמבר ("סל נקודות למועדוני תעופה"). ניתן להמיר נקודות אלו במהלך כל השנה ובנוסף עד ל- 31 בחודש מרץ העוקב. לאחר מכן, נקודות אלו תימחקנה באופן סופי ומוחלט ולא ניתן יהיה לעשות בהן כל שימוש, ולא יינתן כל פיצוי בגינן וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין.

6.5. על אף האמור, בשנת 2018, באופן חד פעמי, הצבירה לסל נקודות למועדוני פעולה תחל במועד חיוב אוקטובר 2017 ותסתיים במועד חיוב דצמבר 2018 (הנקודות תימחקנה ב- 31 בחודש מרץ 2019).

נקודות אשר תצברנה עד ליום 1.9.2017 תוותרנה ללא תוקף, וניתן יהיה להמירן בכל עת (בהתאם לפרק ד' לתקנון זה). כאשר לקוח יבקש להמיר את הנקודות למועדוני תעופה שנצברו לזכותו, תומרנה, ראשית, הנקודות שנצברו לאחר יום 1.9.2017 (שתוקפן מוגבל), ורק לאחר מכן, תומרנה נקודות שנצברו לפני מועד זה (הנקודות שתוקפן אינו מוגבל).

6.6. יחס צבירת הנקודות למועדוני התעופה יהיה כדלקמן:

6.6.1. לקוח בעל כרטיס מקומי ובינלאומי יזוכה בנקודה למועדוני תעופה אחת על כל 50 ₪ שיחויבו בגין עסקות שביצע בכרטיס האשראי.

6.6.2. לקוח בעל כרטיס זהב יזוכה בנקודה למועדוני תעופה אחת על כל 30 ₪ שיחויבו בגין עסקות שביצע בכרטיס  האשראי.

6.6.3. לקוח בעל כרטיס פלטינה, מולטי פלטינה ולקוח בעל כרטיס זהב עסקי יזוכה בנקודה למועדוני תעופה אחת על כל 25 ₪ שיחויבו בגין עסקאות שביצע בכרטיס האשראי.

6.6.4. על אף האמור לעיל, כרטיסי אשראי מסוג "מולטי ביזנס" וכרטיסי רכש זכאים להטבה בצבירת הנקודות למועדוני התעופה והם יזוכו בנקודה למועדוני תעופה אחת על כל 12.50 ש"ח שיחויבו בגין עסקות שביצעו בכרטיסי אשראי אלה. תוקפה של ההטבה הינה עד ליום 31.12.18, אלא אם ייקבע ע"י לאומי קארד אחרת.

6.6.5. כרטיסי אשראי מסוג ""World Elite" ו-"First" זכאים להטבה בצבירת הנקודות למועדוני התעופה יזוכו בנקודה למועדוני תעופה אחת על כל 1 ₪ שיחויבו בגין עסקות שביצעו בכרטיסי אשראי אלה. תוקפה של ההטבה הינה עד ליום 31.12.18, אלא אם ייקבע ע"י לאומי קארד אחרת.

לקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי מסוג "World Elite" ו-"First" יהיו זכאים להמיר עסקאות עד לסכום כולל של 400,000 ₪. לקוחות המחזיקים בכרטיסי אשראי מסוג "World Elite" יצברו נקודות למועדוני תעופה החל מהשקל ה- 1 בגין העסקאות שיבצעו. לקוחות "First" יצברו נקודות למועדוני תעופה  החל מהשקל ה- 201 בגין העסקאות שיבצעו.

למען הסר ספק יובהר כי עסקאות מעל סך כולל של 400,000 ₪ לא יזכו בנקודות כלל, ולא ניתן יהיה "לגרור" את סכום העסקאות העודף (מעל 400,000 ₪) לחודש העוקב לצורך קבלת נקודות בחודש העוקב.

6.6.6. כרטיסי אשראי מסוג Fly Card פרימיום יהיו זכאים להטבה בצבירת הנקודות למועדוני תעופה ויהיו זכאים להמיר את סכום העסקאות ישירות לנקודות טיסה בכפוף ליחס ההמרה המפורט בטבלה להלן. לקוחות אלה יהיו זכאים להמיר עסקאות החל מהשקל ה- 1, ועד לסכום כולל של 400,000 ₪. למען הסר ספק יובהר כי עסקאות בסכום כולל של מעל 400,000 ₪ לא יזכו בנקודות כלל, ולא ניתן יהיה "לגרור" את סכום העסקאות העודף (מעל 400,000 ₪) לחודש העוקב לצורך קבלת נקודות בחודש העוקב.

6.6.7. צבירת נקודות בגין עסקאות מול מוסדות (כהגדרתן בתקנון) – על אף האמור לעיל, כרטיסי אשראי מסוג "World Elite", "Fly Card" ו-"First", בלבד, זכאים לצבור נקודות למועדוני תעופה בגין עסקות מול מוסדות ביחס של 1:3 מיחס הצבירה לו הם זכאים. כלומר, כרטיסים אלו יזוכו בנקודה למועדוני תעופה אחת בגין כל 3 ₪ שיחויבו בגין עסקות מול מוסדות. לאומי קארד תהיה רשאית לשנות את אופן צבירת הנקודות למועדוני התעופה ואת יחס ההמרה, בהודעה מוקדמת על פי כל דין, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.6.8. צבירת הנקודות למועדוני התעופה תחושב בגין עסקה אשר שולמה במלואה במועד החיוב על ידי הלקוח ללאומי קארד. מובהר, כי הסכום הקובע לצורך חישוב צבירת הנקודות למועדוני תעופה הינו הסכום בו חויב בפועל חשבונו של הלקוח בגין העסקה. החישוב בגין צבירת הנקודות למועדוני התעופה יתבצע בגין כל מועד חיוב בנפרד.

6.6.9. מובהר, כי לא ניתן לצבור או "לגרור" חלקי נקודות למועדוני תעופה או נקודות טיסה מחודש לחודש. במקרה בו סכומי חיוב שלא יגיעו כדי צבירת נקודה למועדוני תעופה או לנקודת טיסה שלמה במועד חיוב חודשי כלשהו, לא יהיה זכאי  הלקוח לנקודות למועדוני תעופה או טיסה בגין השארית. במידה ובהתאם לחישוב צבירת הנקודות תיוותר שארית של עסקות המזכות בחלק מנקודה נוספת, תיווסף השארית לסכום הנקודות שיעמוד לזכות הלקוח בחודש הבא.

6.7. הצבירה של הנקודות למועדוני התעופה תתבצע החל מהשקל ה-201 (למעט בגין כרטיסי World Elite ו-Fly Card פרימיום לגביהם יחול האמור בסעיף 6.4.5 ו-0 לעיל), קרי - לא תתבצע צבירת נקודות למועדוני תעופה בגין מאתיים השקלים (200 ₪) הראשונים שבהם חויב חשבון הבנק באמצעות כרטיס האשראי בגין עסקאות. לדוגמא: אם החיוב החודשי של לקוח בגין חודש מסוים עומד על סכום של 10,000 ₪, ייצברו נקודות למועדוני תעופה בכרטיס האשראי בגין 9,800 ₪.

6.8. עסקות בתשלומים (למעט קרדיט) או עסקות דחויות, יזכו את הלקוח בנקודות למועדוני תעופה בגין מלוא סכום הקניה במועד החיוב החודשי הקרוב למועד קליטת העסקות במערכות לאומי קארד. מובהר בזאת כי יתכן ופירעון העסקות עשוי להימשך לאחר פקיעת תוקף הנקודות למועדוני תעופה.

6.9. בגין עסקות שבוצעו במט"ח, יזוכה הלקוח בנקודות למועדוני תעופה על פי הסכום בש"ח בו חויב על עסקת המט"ח. בגין עסקות שבוצעו במט"ח, והלקוח מחויב במט"ח, יחס המרת המט"ח לש"ח לצורך חישוב מספר הנקודות למועדוני תעופה, יהיה בהתאם להסכם מחזיק הכרטיס עליו חתם הלקוח עם הנפקת הכרטיס.

6.10. בכרטיסים בהם נקבע סכום חיוב חודשי קבוע ו/או נדחה סכום חיוב מסוים לפי בקשת הלקוח למועד חיוב מאוחר יותר, יזוכה הלקוח בנקודות למועדוני תעופה במועד החיוב בו בוצעה העסקה גם אם מועד התשלום בגין אותה עסקה נדחה, כאמור.

6.11. התקנון אינו חל על צבירת נקודות למועדוני תעופה במוני נקודות ייחודיים לגביהם יפורסמו תקנונים אחרים.

6.12. לאומי קארד תהא רשאית במקרה של אי עמידה של הלקוח בהתחייבויותיו כלפי לאומי קארד (כגון איחור בפירעון סכומי החיוב החודשיים ללאומי קארד) לגרוע נקודות למועדוני תעופה באותם יחסי צבירה הנהוגים בצבירת נקודות למועדוני תעופה.

כך, למשל, במקרה של לקוח החייב ללאומי קארד 1,000 ₪ משום שהבנק שבו מתנהל חשבונו לחיוב לא כיבד את החיוב ששיגרה לאומי קארד, הרי שלאומי קארד תהיה זכאית לגרוע נקודות ביחס ההמרה הרלוונטי לאותו לקוח, שעשוי כאמור להשתנות מעת לעת.

6.13. בדף פירוט העסקות החודשי של הלקוח יוצג סיכום עדכני של הנקודות למועדוני התעופה הצבורות בהתאם לתקנון זה. למען הסר ספק יצוין כי הסיכום העדכני והמכריע של הנקודות למועדוני תעופה הוא זה המופיע במערכות לאומי קארד, ובמקרה של סתירה, יגבר הנתון המפורט במערכות לאומי קארד.

7 . העברת נקודות למועדוני תעופה לכרטיס חלופי

7.1. במידה ונחסם כרטיס האשראי, תועבר יתרת הנקודות למועדוני תעופה, ככל שקיימת, לכרטיס אשראי אחר, שהונפק על ידי לאומי קארד על שם הלקוח לפי ת.ז (וזאת במידה והחסימה איננה נובעת מהפרת התחייבות הלקוח כלפי לאומי קארד  למשל חסימה עקב אובדן הכרטיס). על אף האמור, בחסימת כרטיס מסוג FIRST, WE ו-FlyCard פרימיום תועבר יתרת הנקודות למועדוני תעופה, ככל שקיימת, אך ורק לכרטיס אשראי מאותו סוג כרטיס (דוגמא: מכרטיס FIRST לכרטיס FIRST) שהונפק על ידי לאומי קארד על שם הלקוח לפי ת.ז. אופן העברת הנקודות לעיל תהיה כדלקמן: יתרת ה"נקודות ללא תוקף" תועבר לכרטיס החלופי. יתרת נקודות השייכת לסל הנקודות הנצבר במהלך השנה הנוכחית, "תועתק" לכרטיס החדש ותוקפה ישאר עד לסוף השנה. לעניין נקודות שמיועדות למחיקה (שתוקפן פג אך טרם נמחקו) – אלה יימחקו מהכרטיס החדש באותו מועד שהיו אמורות להימחק מהכרטיס המקורי.

7.2. בוטל הכרטיס לבקשת הלקוח, ובמועד הביטול היה כרטיס האשראי ביתרת נקודות למועדוני תעופה ואין בנמצא כרטיס חלופי, יהיה הלקוח רשאי להמיר את יתרת הנקודות למועדוני התעופה הצבורה בכרטיס לנקודות טיסה במשך חודשיים ימים בלבד לאחר מועד הביטול. לאחר מועד זה תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה (כולל נקודות שנצברו לפני מועד חיוב ספטמבר 2017 והינן ללא תוקף) באופן סופי ומוחלט וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין.

7.3. נחסם כרטיס האשראי בגלל הפרת התחייבות הלקוח כלפי לאומי קארד - תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה באופן מיידי (כולל נקודות שנצברו לפני מועד חיוב ספטמבר 2017 והינן ללא תוקף) סופי ומוחלט עם חסימת הכרטיס וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בעניין.

7.4. למען הסר ספק, בכל מקרה של ביטול הכרטיס במקרה של פטירת לקוח (חס וחלילה) או הכרזתו כפסול דין, לא תתאפשר העברת נקודות למועדוני תעופה, ובמקרה כאמור, תמחקנה כלל הנקודות למועדוני התעופה עם ביטול הכרטיס באופן סופי ומוחלט (כולל נקודות שנצברו לפני מועד חיוב ספטמבר 2017 שהינן ללא תוקף) ולא תהיה ליורשיו של הלקוח ו/או מי מטעמו כל זכות ו/או טענה בעניין.

ד. המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה

8. מובהר, כי למעט המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בנקודות למועדוני תעופה שייצברו בכרטיס לצרכים אחרים.

9. בעת המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה לא ניתן להיכנס ל"מינוס בנקודות". אם לא עומד לרשות הלקוח מספר הנקודות למועדוני תעופה הדרוש לצורך המרתן לנקודות טיסה לא יוכל הלקוח לבצע את ההמרה בשום אופן.

סדר המרת נקודות התעופה לנקודות טיסה יהיה כדלקמן: 1. נקודות שפג תוקפן ומיועדות למחיקה בשנה הקרובה (אם ישנן). 2. נקודות שנצברו בשנה הנוכחית (אם ישנן). 3. נקודות ללא תוקף, קרי – נקודות שנצברו עד למועד חיוב ספטמבר 2017 (אם ישנן).

10. לצורך המרת הנקודות למועדוני התעופה על הלקוח להיות חבר במועדון של חברות התעופה, ולהיות בעל מספר חבר במועדון זה. מובהר בזאת כי ההצטרפות למועדון חברות בחברות התעופה כפופה לתנאי תקנון הנהוגים בכל חברת תעופה. לאומי קארד אינה אחראית לתקלות, טעויות או תלונות בנושאים הקשורים בתקנוני מועדוני התעופה של כל אחת מחברות התעופה. מובהר, כי ייתכן והחברות במועדוני התעופה השונים כרוכה בתשלום, והכל בהתאם לתקנוני חברות התעופה השונות.

11. לאחר קבלת מספר חבר במועדון של חברת התעופה, הלקוח יהיה רשאי, בתנאים ובמועדים המפורטים להלן, להמיר את הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה:

11.1. המרת נקודות מועדוני תעופה לנקודות טיסה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של לאומי קארד בכתובת: www.leumi-card.co.il או באמצעות אפליקציית לאומי קארד. בנוסף, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של לאומי קארד בטל': 03-6178888. מובהר כי האפשרות להמרה אוטומטית של נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה אינה קיימת (וזאת למעט כרטיסי FlyCard פרימיום ו-World Elite בלבד).

11.2. לאומי קארד תעשה מאמץ כי המרת הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה תיעשה בתוך 10 ימי עסקים מיום קליטת פניית הלקוח בלאומי קארד.

11.3. לאומי קארד לא תהיה אחראית לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להיגרם ללקוח, ככל שייגרם עיכוב בביצוע ההמרה שתתבצע כעבור יותר מ-10 ימי עסקים.

11.4. המרת הנקודות למועדוני תעופה תתבצע אך ורק במקרה של זהות בין פרטי הלקוח המצויים אצל לאומי קארד (לרבות מספר תעודת הזהות, מספר החבר בחברת התעופה ושם המשפחה באנגלית של הלקוח) לבין פרטים אלה כפי שמצויים אצל חברת התעופה.

יחס ההמרה מפורט בטבלה להלן:

יונייטד (UNITED)

סוג הכרטיסיחס המרה
נקודות למועדוני תעופהמיילים*
מולטי פלטינה 610
פלטינה1010
זהב עסקי2010
יתר הכרטיסים3510

*לידיעה: בהתאם לתקנון מועדון התעופה של יונייטד, שאינו קשור ללאומי קארד, תוקף המיילים הינו 18 חודשים ממועד ביצוע ההמרה.

אל על

סוג הכרטיסיחס המרה
נקודות מועדוני תעופהנקודות טיסה*

ויזה זהב

 ויזה זהב עסקי

ויזה בינלאומי

 

70

 

1

מאסטרקארד זהב

מאסטרקארד זהב עסקי

מאסטרקארד בינלאומי

 

60

 

1

ויזה פלטינה

מאסטרקארד פלטינה

 

 

28

 

1

אל על - כרטיסי Premium Fly Card ,Wolrd Elite ו-First

סוג הכרטיסיחס המרה
נקודות למועדוני תעופהנקודות טיסה*

World Elite

FLY CARD Premium **

1901
FIRST2501

*לידיעה: בהתאם לתקנון מועדון הנוסע המתמיד באל על, שאינו קשור ו/או תלוי בלאומי קארד, תוקף נקודות הטיסה באל על הינו ל- 3 שנים ממועד ההמרה, **כפוף לתנאי הזכאות: (א) השתייכות למעמד "טופ פלטינה", "פלטינה", "זהב" או "סילבר" של מועדון הנוסע המתמיד באל על, בהתאם לתקנון מועדון הנוסע המתמיד כפי שיהיה באותה עת; או (ב) היקף הפעילות בכרטיסי האשראי עולה על סך של 10,000 ₪ לחודש בממוצע; והכל בכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס.

11.4.1. לאומי קארד תהיה רשאית לשנות את יחס ההמרה בהודעה מוקדמת על פי כל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללקוח לא תהיה כל זכות ו/או טענה בהקשר זה.

11.4.2. כאשר חישוב המרת הנקודות כאמור לעיל יותיר אחריו חלקי נקודות למועדוני תעופה, תועבר השארית לזכות הלקוח להמרה הבאה.  לדוגמא, אם הלקוח מחזיק בכרטיס ויזה זהב וברשותו 100 נקודות למועדוני תעופה, הוא יהיה זכאי להמיר 70 נקודות למועדוני תעופה ל- 1 נקודת טיסה, ויתר 30 הנקודות למועדוני התעופה יועברו להמרה הבאה.

11.4.3. כאמור, מרגע ביצוע המרת נקודות למועדוני התעופה לנקודות טיסה, על פי בקשת הלקוח, לא ניתן יהיה לחזור מההמרה.

דוגמא להמרת נקודת לאל על:
• לקוח בעל כרטיס מסוג מולטי פלטינה ביצע עסקות (כהגדרתן בתקנון) בסכום כולל של 8,005 ₪, ב-10 תשלומים.
• יחס הצבירה בכרטיס זה הינו 25 ₪ = 1 נקודה למועדוני תעופה.
• יחס ההמרה בכרטיס זה 28 נקודות מועדוני תעופה = 1 נקודת טיסה באל-על (ראה לעיל).
• חישוב צבירת הנקודות במקרה זה הינו כדלקמן: 7,805/25 = 312.2, המהווים 312 נקודות למועדוני תעופה, שכן אין "שברי נקודות" ועל כן מעוגל סכום הנקודות כלפי מטה.
• חישוב המרת הנקודות במקרה זה לנקודות של אל-על הינו כדקלמן: 312/28 =11.14, המהווים 11 נקודות טיסה באל-על (סה"כ הומרו 308 נקודות למועדוני תעופה).
• השארית בגובה 4 נק' למועדוני תעופה יישמרו לזכות הלקוח להמרה עתידית.

ה. שירות לקוחות

12. מוקד שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-617-8888.
13. שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:30 ל-16:00.
14. לאומי קארד תהיה רשאית בכל עת לשנות את ימי פעילות המוקד ואת שעות פעילותו.

ו. תוקף "מסלול תעופה"

15 . לאומי קארד תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, ולמתן הודעה מוקדמת, להודיע על חידוש תקנון זה לתקופות נוספות, או על שינויים בו, או על הפסקתו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

16 . לאחר תום תוקפו של תקנון זה לא ניתן יהיה להמשיך לצבור נקודות למועדוני תעופה. יחד עם זאת, יהיה הלקוחות יהיו רשאים להמיר נקודות למועדוני תעופה שנצברו עד לתום תוקפו של התקנון לנקודות טיסה במשך 6 חודשים נוספים לאחר תום תוקפו של תקנון זה. לאחר 6 חודשים לא ניתן יהיה לבצע עוד המרה לנקודות טיסה, והנקודות למועדוני תעופה שנצברו בכרטיס, תמחקנה באופן סופי ומוחלט וללקוחות לא תהיה כל זכות ו/או טענה בהקשר זה.

ז. כללי

17 . לאומי קארד תהא רשאית בכל עת, למחוק את הנקודות למועדוני התעופה הצבורות לזכות כרטיס זה או אחר או את חלקן ו/או לחייב את הלקוח בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, בכל מקרה בו הלקוח ינהג בחוסר תום לב ביחסיו מול לאומי קארד ובין היתר יבצע מעשים ו/או מחדלים לבדו ו/או ביחד עם אחרים, במטרה לצבור נקודות למועדוני תעופה ו/או להמיר נקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה שלא כדין ו/או במקרים בהם פעל הלקוח לבדו ו/או ביחד עם אחרים בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או ליתר ההסכמים שלו עם לאומי קארד ו/או בניגוד לרוחו של תקנון זה.

18. לאומי קארד שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לשנות מעת לעת, את תנאי התקנון, לרבות אופן צבירת הנקודות למועדוני התעופה ויחס ההמרה לנקודות טיסה. כמו כן, רשאית לאומי קארד לקבוע, כי הוראות התקנון לא יחולו (או יחולו בחלקן) על סוגי כרטיסים שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי מסלול "מועדוני תעופה" כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות בנק ישראל.

הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד ובכפוף לכל דין. מובהר, כי פרסום השינוי באתר לאומי קארד ו/או בדפי הפירוט תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

19. רישומי לאומי קארד הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות למועדוני התעופה, אופן צבירתן ו/או אופן גריעתן, בקשות הלקוח למימוש הטבות ו/או המרת הנקודות למועדוני תעופה לנקודות טיסה וכדומה.

20. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.


נספח "א" – עסקאות מול מוסדות


1 .רשויות מקומיות
2 .חברות עירוניות ותאגידי מים
3 .תשלומי מיסים, למשל: מכס, מע"מ ומס הכנסה
4 .תשלום בכרטיסי אשראי בבנקים
5 .משרדי ממשלה
6 .רשות השידור
7 .רשות/בנק הדואר
8 .המוסד לביטוח לאומי
9 .מנהל מקרקעי ישראל
10 .תשלומי אגרות
11. שליחויות "Fedex"