סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בהזמנת מוצרי אשראי | לאומי קארד

תנאי שימוש בהזמנת מוצרי אשראי

​​

 

לתקנון תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים

השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס לאומי קארד, באפליקציית לאומי קארד ובאתר של לאומי קארד, הינו, בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של לאומי קארד, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

במידה ולאומי קארד תאפשר לך להזמין מוצרי אשראי באמצעות האפליקציה ו/או האתר יחולו, בנוסף, התנאים הבאים:

  1. מוצרי האשראי השונים וסכום האשראי ניתנים בכפוף לאישור לאומי קארד וייתכן ויהיו מותנים, בין היתר, ביתרת האשראי הפנויה העומדת לרשותך בכרטיסי האשראי שלך, במסגרת האשראי הקיימת בכרטיס, בסוג כרטיס האשראי ובבדיקת נאותות שתבצע לאומי קארד בהתאם לשיקול דעתה. לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מן התנאים דלעיל וכן לקבוע כי חלק מהתנאים יחולו על חלק ממוצרי האשראי והכל בכפוף לשיקול דעתה.

  2. שירות הזמנת מוצרי אשראי אינו אפשרי עבור סוגי כרטיסי אשראי מסוימים ו/או עבור בתי עסק מסוימים, כפי שייקבע על ידי לאומי קארד מעת לעת.

  3. שיעורי הריבית והעמלות הנגבים בגין כל מוצר אשראי יפורטו במהלך הזמנת המוצר הרלוונטי.

  4. תנאי מוצר האשראי אשר ייבחר על ידך הינם בכפוף להסכם הנפקת כרטיס האשראי שברשותך או בהתאם להסכם שייחתם בינך לבין לאומי קארד במקרה של מוצר אשראי שאינו קשור לכרטיס האשראי. בנוסף לכך, במהלך ביצוע הזמנת מוצר האשראי יפורטו כל התנאים הרלוונטיים לפני הזמנתו ואחריה. בכל מקרה, לא תושלם ההזמנה אלא לאחר שתאשר/י סופית את הסכמתך לכל תנאי מוצר האשראי. לאחר ביצוע הזמנת מוצר האשראי יישלחו אליך מסמכים המפרטים את תנאי המוצר ו/או הסכם האשראי.