סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית אודות לאומי קארד הדירקטוריון וועדותיו

הדירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון לאומי קארד מורכב מ-8 דירקטורים. יו"ר הדירקטוריון הינו מר ירון בלוך. הדירקטוריון פועל, בין היתר, באמצעות ועדות, וזאת בנושאים שבהם אין איסור על פי החוק או הוראות המפקח על הבנקים להאצילם לוועדות.
הדירקטוריון קובע את תפקידי הוועדה וסמכויותיה וכן מאשר את נהליה.

ועדות הדירקטוריון מורכבות מדירקטורים בלבד, כאשר בכל ועדה לפחות 3 חברים. הרכבם ותפקידיהם של הדירקטוריון וועדותיו נקבעים בהתאם לחוקים ולהוראות הרלבנטיים, ובכללם הוראות המפקח על הבנקים. בנוסף, תפקידיהם ודרכי עבודתם מוגדרים בנוהל עבודת הדירקטוריון, אשר מתעדכן מעת לעת.

לפרטים נוספים לגבי הדירקטוריון, ראה הדוח השנתי של לאומי קארד.

דירקטור חיצוני מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין 301 יכונה להלן: דח"צ.

להלן פרטים עיקריים וכלליים בלבד בדבר הוועדות הקבועות העיקריות של הדירקטוריון ותפקידיהן:

 

 

ועדת ביקורת

לוועדה הסמכות לדון ולהמליץ בפני הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון בדבר תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ולעקוב אחר ביצוע התוכנית; לדון בדוחות הביקורת של המבקר הפנימי, רואה החשבון, המבקר והמפקח על הבנקים, ולעקוב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת השונים וכן לדון ולהמליץ בפני הדירקטוריון בדבר אירועים חריגים מהותיים הנובעים מממצאי הביקורת; להציע ולהמליץ בפני הדירקטוריון בדבר מינויו, השעייתו או העברתו מתפקידו של המבקר הפנימי; לדון ולהמליץ בפני האסיפה הכללית בדבר מינוי רואי החשבון המבקרים ולקבוע את שכרם.

בנוסף, ועדה זו בוחנת את טיוטת הדוחות השנתיים והרבעוניים של  החברה. הוועדה דנה בהפרשה לחובות מסופקים ולתביעות משפטיות ובכל עניין אחר הנוגע לדוחות הכספיים. המלצות הוועדה מובאות לאישור הדירקטוריון. כמו כן, בסמכות הוועדה לדון בנושאים הקשורים למדיניות החשבונאית על פיה נערכים הדוחות הכספיים וכן להתעדכן באופן שוטף בשינויים בהוראות דין רלוונטיות. 

עוד יצוין כי הסמכות לאשר או שלא לאשר עסקאות עם "אנשים קשורים" בהתאם להוראה 312 של המפקח על הבנקים הינה בסמכות ועדת הביקורת.

הרכב הוועדה
בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301, יו"ר הוועדה ורוב חבריה יהיו דירקטורים חיצוניים.
ארבעתת הדח"צים בדירקטוריון לאומי קארד הינם חברים בוועדה זו. 
הוועדה מורכבת מ-5 חברים:  יו"ר - מר דן ללוז - דח"צ, מר גיל קורץ - דח"צ, גב' נעה פרסטר - דח"צ, מר פרץ גוזה - דח"צ וגב' תמר כהן שמאי.

 

 

ועדת ניהול סיכונים

לוועדה הסמכות לדון ולהמליץ לדירקטוריון בדבר מדיניות ניהול הסיכונים של החברה, הגדרת תאבון הסיכון, מסמכי הסיכונים הרבעוניים כולל דיון בדוחות הרבעוניים בגין הסיכונים השונים, טרם הדיון בהם בדירקטוריון; בדבר ההערכות הארגונית של החברה לניהול ובקרה של החשיפה הכוללת לסיכונים השונים ובחינת כלים איכותיים לניהולם; בדבר פעילות או מוצרים חדשים של החברה ובכלל זה, בחינת הסיכונים והמנגנונים הכרוכים בפעילות או המוצר החדש; בדבר ממצאי סקרי הסיכונים שביצעה החברה וכן בדבר תרחישי הקיצון בתחומי הסיכון של החברה.

עוד מוסמכת הוועדה לדון במסגרת הכוללת של מבחני הקיצון לכל תחומי הסיכון של החברה ובהערכה הפנימית של הלימות ההון, ולפקח על תחום בקרת האשראי.

הוועדה יושבת גם כוועדה לאחריות תאגידית. במסגרת זו, הוועדה מקיימת דיונים תקופתיים בנושאי ניהול האחריות התאגידית, ובעמידה ביעדים שנקבעו בתחום.

הרכב הוועדה
הוועדה מורכבת מ-3 חברים: יו"ר - מר גיל קורץ - דח"צ, גב' תמר כהן שמאי ומר דן ללוז - דח"צ.

 

ועדת תגמול

תפקידי הוועדה העיקריים הינם לאשר ולהמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול ונהלי התגמול לעובדים ולמנהלים.

 
הרכב הוועדה
הוועדה מורכבת מ-5 חברים: יו"ר - מר דן ללוז - דח"צ, מר ירון בלוך- יו"ר הדירקטוריון מר מנחם עינן, מר גיל קורץ - דח"צ וגב' נעה פרסטר - דח"צ.


 

ועדת השקעות ומחשוב

לוועדה הסמכות לדון ולהמליץ לדירקטוריון בדבר תקציב ההשקעות של החברה, וכן לבצע מעקב אחר יישום אסטרטגיית ה-IT  וליווי הקמת בית לאומי קארד.

הרכב הוועדה
הוועדה מורכבת מ-3 חברים: יו"ר - מר מוטי בנמוחא, מר גיל קורץ - דח"צ ומר דן ללוז - דח"צ.


מניעת ניגודי עניינים

בחוק החברות, בהוראת ניהול בנקאי תקין 312 של המפקח על הבנקים ובנוהל עבודת הדירקטוריון של החברה, נקבעו הליכים לטיפול בעניינים שעלולים להוות ניגודי עניינים פוטנציאליים לחברה ובעסקאות עם אנשים הקשורים לחברה. הליכים אלה כוללים חובת גילוי עניין אישי של נושא משרה ובעל שליטה בעסקה מסוימת והאישורים הנדרשים לאישור העסקה, לרבות על ידי ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, לפי העניין.

בהתאם להוראת ניהול בנקאי 301 של המפקח על הבנקים, עובדי התאגיד הבנקאי לא ימונו כדירקטורים. בנוסף, לא יכהן כדירקטור בחברה, אדם שעסקיו או עיסוקיו השוטפים יוצרים ניגוד עניינים דרך קבע בינו לבין התאגיד הבנקאי, או שקיים חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים בדרך של קבע בינו לבין התאגיד.

 
הנתונים מעודכנים ליום 27.6.2018

חזרה לעמוד אודות לאומי קארד

  • שתפו