סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תקנון האתר | לאומי קארד
תקנון האתר

תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים

 

כללי

השירותים המוצעים לך, מחזיק בכרטיס לאומי קארד ו/או בית עסק בעל חשבון סליקה בלאומי קארד או משתמש מזדמן, באתר ו/או בשירות דפי פירוט דיגיטליים ו/או באפליקציות של לאומי קארד למכשירים תומכים ו/או בשירות הצ'אט ו/או בכל שירות דיגיטלי אחר שלאומי קארד תציע מפעם לפעם הינם, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האתר, האפליקציות ו/או שירות הצ'אט וכל שירות דיגיטלי אחר של לאומי קארד ייקראו להלן וביחד: "השירותים" או "השירותים הדיגיטליים". 
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן.
לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש". 
לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם ההצטרפות (הסכם הצטרפות למחזיקי כרטיס או הסכם סליקה לבתי עסק, לפי העניין) עליהם חתמת, אלא אם נכתב במפורש אחרת. 
תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד. 
מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי לאומי קארד ו/או מי מטעמה ו/או בשיתוף עימה יהיו תנאי שימוש נוספים. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הספציפיים.

א. הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1. "האתר" – אתר האינטרנט של לאומי קארד ו/או כל אתר אחר המתופעל על ידי לאומי קארד ו/או עבורה. 

1.2. "האפליקציה" או "האפליקציות" – אפליקציות של לאומי קארד למכשירים תומכים, הניתנות להורדה מחנויות האפליקציות של Apple (AppStore) ו/או Google (Google Play) ו/או כל חנות אפליקציות אשר תאפשר להוריד את האפליקציות בעתיד.

1.3. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע. 

ב. השירותים

2. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים הדיגיטאליים באתר, באפליקציה, ובכל דרך אחרת שתציע לאומי קארד מעת לעת. הינך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי השירותים יועמדו לרשותך עם הפעלתם.

3. מובהר, כי השירותים המוצעים כיום ניתנים עבור כל כרטיסי לאומי קארד המחייבים את אותו החשבון ו/או עבור כל חשבונות הסליקה שלך בלאומי קארד, לפי העניין. מובהר, כי רק אדם שיזוהה במערכות לאומי קארד כמי שהינו בעל כרטיס/ים ו/או כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק, יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים. 

4. לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים מסוימים עבור סוגי כרטיסים מסוימים (כגון כרטיסים שנחסמו ו/או בוטלו מכל סיבה שהיא) ו/או סוגי חשבונות סליקה מסוימים והכל בכפוף לשיקול דעתה. 

5. מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

6. בשירותים עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת לאומי קארד, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

7. השירותים עשויים לאפשר העברה ו/או פרסום מסרים על ידי משתמשים שונים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ולאומי קארד לא תישא בכל אחריות בגינם. 

8. ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידיו.

9. במהלך השימוש בשירותים באמצעות האפליקציות, תשלחנה לך הודעות והתראות שונות מהאפליקציות, הכוללות מידע בקשר לתשלומים ועסקאות שתבצע באמצעותן. בשימושך בשירותים אלה, הנך מאשר קבלת הודעות והתראות אלו.
ביכולתך לחסום קבלת הודעות והתראות מהאפליקציות באמצעות מסך ההגדרות של מכשירך. 

אודות אפליקציית לאומי קארד

אבטחת מידע

תנאי שימוש בשירות זיהוי ביומטרי למכשירים תומכים

שירותי תשלום ומוצרים נוספים:

תנאים להזמנת מוצרי אשראי

תנאי שימוש בשירות העברת וקבלת כספים

תנאי שימוש בשירות תשלום בנייד

תקנון הפינוקים ואתר ההטבות של לאומי קארד

תקנון מועדוני תעופה

ג. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן): 

10. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים. 

11. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש לאומי קארד לצורך אספקת השירותים. 

12. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים. 

13. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים. 

14. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים. 

15. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של לאומי קארד. 

16. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר. 

17. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן. 

18. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי. 

19. השירותים אותם מציעה לאומי קארד  מהווים קניינה הרוחני של לאומי קארד. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים, אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה. 

20. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה לאומי קארד רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

21. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר. 

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי לאומי קארד. 

23. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של לאומי קארד ו/או של כל גורם שהוא.

ד. רישום לשירותים

24. ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך, יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן. 

25. במהלך הרישום לאיזה מהשירותים ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים. כמו כן, במקרים מסוימים, תתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של הלקוח ושימוש בטוח יותר בשירותים. 

26. הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות לאומי קארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך לאומי קארד. לאומי קארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם. 

27. בעת הרישום לשירותים (ובפרט לשירות הצפייה בדפי המידע), הינך מאשר לחברת לאומי קארד לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של לאומי קארד המפורטת להלן.

28. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי לאומי קארד.

29. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

30. לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברת לאומי קארד את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

ה. סעדים

31. לאומי קארד תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר ולהגביל מקורות כספיים ותשלומים, להגביל את גישתך לשירותים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע העברת כספים ותשלומים) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

31.1.1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה. 

31.1.2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך. 

31.1.3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך. 

31.1.4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן. 

31.1.5. אם מנפיק הכרטיס שלך, או הבנק בו מתנהל חשבון האשראי שלך סבור, כי השימוש שלך בשירותים לצורך העברת כספים ותשלומים מהווה ניצול לרעה של אמצעי התשלום של מי מהם.

ו. אחריות וסיכונים

32. מובהר, כי מערכותיה של לאומי קארד, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי לאומי קארד או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. לאומי קארד משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'. 

33. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי לאומי קארד בהתאם להנחיות הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש.  אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של לאומי קארד. כמו-כן עליך להודיע מיד ללאומי קארד על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של לאומי קארד יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של לאומי קארד.

34. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, לאומי קארד תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת לאומי קארד, ולאומי קארד עשתה מאמץ סביר למנעם:

34.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

34.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.

34.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מלאומי קארד באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

35. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות. 

ז. אפליקציות לאומי קארד

36. לצורך השימוש באפליקציות של לאומי קארד יש להוריד אותן מחנות האפליקציות של חברת Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד.

37. מובהר, כי חברת Apple ו- Google אינן צד לתנאי שימוש אלה. האחריות לאפליקציות ולתוכן המוצג בהן הינה של לאומי קארד בלבד. מובהר, כי במקרה של סתירה בין תנאי השימוש באפליקציות על-פי כתב זה לתנאי השימוש שנקבעו ביני לבין חנות האפליקציות יגבר האמור בתנאי החנות. 

38. רישיון השימוש באפליקציות שמוענק לך הינו רישיון אישי ובלתי ניתן להעברה, לשימוש במכשיר שבבעלותך או בשליטתך ובהתאם לתנאי השימוש שנקבעו ב-  Terms of Service של חנות האפליקציות ובתנאי שימוש אלה. 

39. שים לב! בעת התקנת האפליקציות והרישום תידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה. באפשרותך להשתמש באפליקציה אך ורק באמצעות המכשיר באמצעותו הזדהית. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי. כמו כן, עליך להקפיד על נעילת המכשיר באמצעות סיסמא שהוגדרה על ידיך, ואשר ידועה לך בלבד, כאשר אינך עושה שימוש במכשיר.  

40. בכל מקרה של אבדן או גניבה של מכשירך או בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש לרעה במכשיר, יש לפנות למוקד התמיכה של לאומי קארד (בטלפון שמספרו 1-700-70-3232) לצורך חסימת השימוש באפליקציה ובשירותים באמצעות המכשיר. 

41. לאומי קארד אחראית לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציות אשר יסופקו בהיקף הנדרש כפי שיקול דעתה של לאומי קארד מעת לעת, ובכפוף לכל דין. ל- Appleו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות של לאומי קארד בעתיד אין כל אחריות שהיא לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציות.

42. לאומי קארד אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת האפליקציות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן ("נזקים"). למרות האמור לעיל, לאומי קארד לא תהיה פטורה מאחריות ככל שזו חלה עליה על-פי דין. ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציות.

43. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאומי קארד ולא Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של אפליקציות  לאומי קארד בעתיד הינה הכתובת לכל טענה שלך או של צד שלישי כלשהו הקשורה לאפליקציות או להחזקתן על ידיך ו/או לשימוש באפליקציות, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור: 

43.1. טענה בגין אחריות למוצרים;

43.2. כל טענה לפיה האפליקציה, אינה עומדת בדרישות הדין או דרישות רשויות מוסמכות;

43.3. טענות העולות מכוח חוקי הגנת הצרכן;

43.4. תביעה של צד שלישי כלשהו לפיה האפליקציה או החזקתה או השימוש בה על ידי מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.

להסרת ספק, יובהר כי אין באמור לעיל כשלעצמו כדי להטיל אחריות כלשהי על לאומי קארד. 

44. השימוש באפליקציות מותנה בכך ש: 

44.1. אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו ממשלתי של ארה"ב או שהוגדרה על ידי ממשל ארה"ב כמדינת "התומכת בטרור" ו –

44.2. אינך מופיע/ה בשום רשימה שהיא של ממשל ארה"ב ביחס לגופים ו/או אישים אסורים או מוגבלים ו-

44.3. אינך נמצא במדינה אשר הורדת האפליקציה, התקנתה ו/או השימוש בה אסורים.

45. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה לטובת צד שלישי ביחס לחברת Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות של לאומי קארד בעתיד וחברות הבנות שלהן. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש תקנה ל- Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות בעתיד את הזכות (ו- Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות בעתיד תחשב כמי שקיבלה על עצמה את הזכות) לאכוף את זכויותיה על-פי תנאי שימוש אלה כלפיך, בהיותה צד שלישי מוטב על פיהם.

46. הרשאות לאישור באפליקציה

מבלי לגרוע מהאמור בפרק ח' להלן, השימוש באפליקציות לאומי קארד דורש מתן ההרשאות הבאות:

46.1. גישה למצלמת המכשיר –על-מנת שהמשתמש יוכל לצלם תמונת פרופיל.

46.2. הרשאה לקבלת "התראות בדחיפה" (Push Notifications) ולשירותי המיקום במכשיר – על-מנת שהמשתמש יוכל לקבלת התראות הקשורות לעדכונים חשובים, התראות פעילות בחשבון, ולצרכי מניעת הונאה, ובכפוף להסכמת המשתמש, כדי להציע לו מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיו ו/או שימושיו בכרטיסו/יו או באפליקציות (לרבות מיקום המכשיר בעת השימוש באפליקציות), לפי כל דין ובהתאם להוראות פרק ח' להלן.

46.3. גישה לרשימת אנשי הקשר ("ספר הטלפונים") –על-מנת שהמשתמש יוכל לבחור מרשימת אנשי הקשר במכשירו את אנשי הקשר שהוא רוצה להעביר אליהם כספים באמצעות האפליקציות.

46.4. גישה לגלריית התמונות ולהתקני אחסון וזיכרון במכשיר – ככל שהמשתמש יבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או ממסכי האפליקציות, על-מנת שהמשתמש יוכל לבחור מגלריית התמונות תמונות לתמונת פרופיל וכן הלאה.

46.5. הרשאה לחיבור המכשיר לרשת האינטרנט (לרבות לרשת WIFI) – על-מנת שהמשתמש יוכל לעשות שימוש באפליקציות (ללא חיבור לרשת, לא ניתן להשתמש באפליקציות).

46.6. הרשאה לרכיב ה-NFC במכשיר (במכשירים תומכים מבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד) – על-מנת לעשות שימוש בשירותים הניתנים באמצעות האפליקציות כגון תשלום באמצעות המכשיר הנייד.

46.7. הרשאה לרכיב טביעת האצבע / זיהוי הפנים במכשיר – על-מנת שהמשתמש יוכל להזדהות במהירות בכניסה לאפליקציות, באמצעות טביעת אצבע או זיהוי פניו.

46.8. גישה לקריאת מסרונים (SMS) –לצרכי אבטחת מידע, זיהוי ואימות פרטים, ועבור קריאת קוד הסמס שנשלח למכשיר באופן אוטומטי.

46.9. גישה לנתוני זיהוי מכשיר (Device ID) – עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים השונים, ולצרכי זיהוי, אימות ובדיקות אבטחה.

ח. פרטיות 

47. כללי

בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק ללאומי קארד מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, תאריך הלידה, מגדרך, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד, מספר מזהה המופיע על דפי פירוט החשבון, מקום הולדתך. כן ייתכן ותתבקש לספק לנו מידע בנקאי אודותיך כגון מספר חשבון הבנק וכן את פרטי כרטיסי האשראי שלך (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו ללאומי קארד, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות לאומי קארד, או על ידי מידע דומה שסופק ללאומי קארד, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר ללאומי קארד כדין.

47.1. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת לאומי קארד באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי לאומי קארד רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. לאומי קארד נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת לאומי קארד לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

47.2. מדיניות הפרטיות של לאומי קארד יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו לאומי קארד תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו לאומי קארד משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, לאומי קארד תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני. 

47.3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים (לרבות אופן השימוש הפיזי שלך במכשירך כגון מידת הלחץ שאתה מפעיל במכשירך וכיו"ב).

47.4. לאומי קארד אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של חברת לאומי קארד. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

47.5. לאומי קארד מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי לאומי קארד (ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies).

47.6. לאומי קארד עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים ואופן שימושך הפיזי בהם ("המידע"), למטרות הבאות, וברישומך לשירותים (לרבות רישום לאתר ו/או לאפליקציות) ובעצם השימוש בהם הנך מסכים ומאשר ללאומי קארד לעשות שימוש במידע כאמור:

47.6.1. אבטחת מידע וניטור הונאות: לאומי קארד עשויה להשתמש במידע לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי, ו/או לא מורשה בכרטיסי האשראי שלך ו/או בחשבונך, לפי העניין. 

47.6.2. יצירת קשר עמך, ובכפוף לאמור בסעיף ‏46.7 להלן.

47.6.3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של לאומי קארד.

ככל שאינך מעוניין שלאומי קארד תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להרשם לאתר ו/או לאפליקציות).

47.7. בנוסף, ובכפוף להסכמתך המפורשת, לאומי קארד עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ואו כתוצאה משימוש בכרטיס האשראי ו/או פעילות בחשבון הסליקה שלך ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות לאומי קארד.

לצורך כך, לאומי קארד תעשה שימוש בשירותי המיקום של מכשירך, כולם או חלקם בהתאם לשירות, גם מקום ששירותים אלה כבויים (למשל, לאומי קארד תעשה שימוש במשדר ה-wifi של מכשירך, אף אם אינו פועל). 

48. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

48.1. לאומי קארד לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

48.2. לאומי קארד תהא רשאית לחשוף את המידע, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

48.2.1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע (לרבות זיהוי שלך) וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בכרטיסיך ו/או בחשבונך, לפי העניין. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו לאומי קארד.

48.2.2. לאומי קארד תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

48.2.3. במקרה בו לאומי קארד תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

48.2.4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים המנפיקים או סולקים ביחד עם לאומי קארד את פעילות כרטיסי האשראי ו/או העמדת האשראי , לרבות לבנק לאומי לישראל בע"מ.

49. Cookies 

49.1. “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או  לבצע פעילות כלשהי על גביו.  מטרת השימוש ב- Cookies היא בכדי ששרתי לאומי קארד יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים. 

49.2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מתיר ללאומי קארד ל"השתיל" Cookies על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie, ולזהותך על פיה.

49.3. באמצעות Cookies לאומי קארד עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך ולאומי קארד עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. 

לאומי קארד אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי. 

לאומי קארד מתירה לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות אתר האינטרנט שלה. המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבותCookies  במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (Web Beacons) במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפירסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. השימוש של החברות המפרסמות ב- Cookies ולמשואות רשת, כפוך למדיניות הפרטיות שלהן ולא של לאומי קארד. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן.

49.4. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

ט. קישורים לאתרים חיצוניים 

50. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, ללאומי קארד אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, לאומי קארד אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. 

51. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של לאומי קארד בטלפון 03-6178888.

י. הודעות ועדכונים

52. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הינך חתום מול לאומי קארד.

שים/י לב: אם הנך רשום/ה לקבלת שירות מידע ב-SMS, ותבחר להירשם לשירות הודעות באמצעות האפליקציות של לאומי קארד, לא נשלח לך הודעות SMS בגין הודעות שתשלחנה לך באמצעות האפליקציות.

יא. גיל ואחריות כללית

53. הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין לאומי קארד, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.

יב. שירות לקוחות

54. שירות הלקוחות של לאומי קארד פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 8:00-20:00 וביום ו' וערבי חג בין השעות 8:00-13:00.  

55. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 03-6178888, או באמצעות משלוח או הגעה אישית למשרדי לאומי קארד בכתובת בן גוריון 11, בני ברק. 

יג. הפסקת השירות

56. אם ברצונך לבטל את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באחד מהאמצעים הבאים: 

56.1. אפליקציות לאומי קארד, דפי פירוט דיגיטאליים ואתר האינטרנט של לאומי קארד – בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-6178888.  

56.2. שירות מידע לנייד – באמצעות אתר האינטרנט של לאומי קארד www.leumi-card.co.il. 

57. מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש. 

58. לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על לאומי קארד, שאז לאומי קארד תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר). 

59. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם, לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים על-ידיך או על-ידי צד שלישי.

יד. סמכות שיפוט

60. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. 

61. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של לאומי קארד להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.